Tarih Felsefesi 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hegel’in düşüncesine göre dünya tarihiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dünya tarihi Tin’in etkinliğinin bir sonucudur.
B
Dünya tarihi bireylerin etkinliğinin bir sonucudur.
C
Dünya tarihinde yeni olan hiçbir şey yoktur.
D
Dünya tarihinde olaylar zinciri döngüseldir.
E
Dünya tarihinin zorunlu bir nedeni yoktur.
Soru 2

Hegel, Herodotos ve Thukydides gibi tarih yazarlarını, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek olarak gösterir?

A
A priori tarih
B
Refleksiyonlu tarih
C
Felsefi tarih
D
Tarih felsefesi
E
Kaynaktan tarih
Soru 3

Fichte’ye göre, bir önermeler sisteminin bilim olması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
En az bir önermenin kesinliğe sahip olması
B
Önermelerin tümünün deneyimden türetilmesi
C
Önermelerin doğruluğunun kanıtlanmış olması
D
Önermeler arası ilişkilerin doğrulanmış olması
E
Önermelerin tümünün a posteriori nitelikte olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde Alman İdealizminin temel düşüncesi doğru olarak ifade edilmiştir?

A
ilerleme inancını akıl zemininde kurma
B
Tarihin tekil olanın anlatımı olduğu
C
Tarihte ilerlemenin olmadığı
D
ilerlemenin ussal olamayacağı
E
Tarihsel olanın mantıksal olanla uyuşmazlığı
Soru 5

Schelling’e göre bir şeyin tarihinin olabilmesi için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir şeyin tarihinin olması ilerlememesine bağlıdır. onun
B
Bir şeyin tarihinin olabilmesi için o ilerlemesi gerekir. şeyin
C
Bir olayın tarihinin olabilmesi için o döngüsel olması gerekir. olayın
D
Bir şey yalnızca olmuş olmakla olabilen bir şey olur. tarihi
E
Bir şeyin tarihinin olabilmesi için geçmişte gerçekleşmesi gerekir. onun
Soru 6

I. Akıl
II. ilerleme
III. Görelilik
IV. Döngüsellik
Yukarıdaki kavramlardan hangileri Alman İdealizmi’nin tarihe yaklaşımıyla ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve IV
Soru 7

Hegel'in tarihin gelişmesinde gördüğü diyalektik, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

A
Sentez - Tez - Gelişme
B
Antitez - Sentez - Tez
C
Tez - Sentez - Antitez
D
Tez - Antitez - Sentez
E
Gelişme - Tez - Antitez
Soru 8

Herder’in tarih felsefesinin odağında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivil dünya
B
Hümanite
C
Ereksellik
D
ilerleme
E
Toplumsallık
Soru 9

Macchiavelli ve Bacon’ın tarih anlayışlarının, Aydınlanma’da da kendini gösteren yönü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanı tarih karşısında edilgin görmesi
B
Tarihi doğanın bir eseri olarak görmesi
C
insanı doğa varlığı olarak görmesi
D
insanı belirleyici olarak ele alması
E
insanı edilgen bir konumda görmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Herder’in tarih yorumunu en iyi ve doğrudan yansıtır?

A
Tarih, doğadan ayrı bir dünyaya sahiptir.
B
Tarihte mutlak genelliklerden söz edilebilir.
C
insanlık hakkındaki genellemeler, tarihin yönünü çizer.
D
Tarih, içiçe geçmiş aşamaların bir oluşudur.
E
Tarih yasaları, doğa yasalarının hükmü altındadır.
Soru 11

Schopenhauer’in, felsefesini “dünya tarihini planlanmış bir bütün olarak kavrama çabası” sözleriyle değerlendirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegel
B
Marx
C
Comte
D
Mili
E
Kant
Soru 12

Marx'ın tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihi genel olarak sınıf savaşımları tarihi olarak yorumlar.
B
Ona göre her tarih döneminde egemen sınıf düşüncelerine evrensellik atfeder ve tarihi kendi düşüncesinin belirlediğini savunur.
C
Tarihi birbirini izleyen beş ayrı döneme ayırarak inceler.
D
Her tarihsel dönem kendi içinde kendisini ortadan kaldıracak maddi koşulları taşır.
E
Her toplum biçimi tarihte bir döneme karşılık gelir.
Soru 13

Tarih biliminin yararlandığı veya başvurduğu yasalar için “örtük yasalar” ifadesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wilhelm Dilthey
B
Cari Hempel
C
John Stuart Mili
D
Herbert Spencer
E
Kari Popper
Soru 14

Hegel’in yaptığı tarzda dünya tarihi üzerine kurulan kavramsal sistemler için Kierkegaard tarafından kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rasyonel kurgular
B
Mutlak idealizm
C
Genel-geçer tarih
D
Mutlağın tarihi
E
Saçma spekülasyonlar
Soru 15

Saint-Simon'un insanlığın ilerlemesi ile kastettiği ve insanlığın ilerlemesi sözünden anladığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumların siyasallaşması
B
insanlığın refaha ve mutluluğa kavuşması
C
Tarihin belirli bir sona doğru yaklaşması
D
Dini inançların gelişmesi
E
Mutlak Tin'in kendini açması
Soru 16

Tarihin insanın maddi üretim etkinliğiyle tasarlanmış bir varlık alanı olarak ele alınmasına Marksist tarih görüşünde ne ad verilir?

A
Diyalektik Materyalizm
B
Mutlak idealizm
C
Tarihsel Materyalizm
D
Kavramsal Realizm
E
Mekanik Materyalizm
Soru 17

Tarihi art arda gelen toplumsal, dilsel ve kültürel yapılardan oluşan ve süreklilik göstermeyen bir süreç olarak ele alan çağdaş tarih görüşüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hermeneutik tarih görüşü
B
Kültürel tarih görüşü
C
Toplumsal tarih görüşü
D
Yapısalcı tarih görüşü
E
Varoluşçu tarih görüşü
Soru 18

Collingwood’a göre aşağıdakilerden hangisi, tarihçilikte kullanılmaya uygun biricik yöntemdir?

A
Geçmişteki olayın yasasına dayanarak olayın ereğini çıkarsamak
B
Geçmişteki olayın yankısını olayın doğasından hareketle anlamak
C
Geçmişteki olayların nedenlerini o olayların görünümünden çıkarmak
D
Geçmişteki olayın dışıyla olayın içine girmek bakımından ilgilenmek
E
Geçmişteki olayları anlamak için zihinde yeniden canlandırmak
Soru 19

Tarihte kaçınılmazlık düşüncesinin insan özgürlüğünün ve sorumluluğunun önünü kapatan bir düşünce olduğunu ileri süren düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edward Carr
B
Michel Foucault
C
Isaiah Berlin
D
Jacques Lacan
E
Arnold Toynbee
Soru 20

Modern bilgi kuramının tarihsel varlığı kavrayamamasının temel nedeni, Dilthey’a göre, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kullandığı yöntemlerin doğayı açıklamada yetersiz kalması
B
Tarihsel bilgiden hareketle doğadaki genelliklere yönelmesi
C
Anlama yöntemi üzerinde ısrar ederek durması
D
Tarihsel bilginin temellerini genel-geçer ahlak yasalarında bulması
E
Tarihselliği dışlayan bir bilgi anlayışı geliştirmiş olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x