Tarihi Coğrafya 2015-2016 Final Sınavı

Tarihi Coğrafya 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Ufuk derinliği” kavramından yola çıkarak dünyanın çevresini 41.297 km olarak hesaplayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn-i Sina
B
Piri Reis
C
Batlamyus
D
Biruni
E
Evliya Çelebi
Soru 2

Günümüzde farklı tanımlar yapılsa da genellikle “doğal ortam ve insanlar arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı” şeklinde tarif edilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih
B
Arkeoloji
C
Coğrafya
D
Antropololi
E
Paleografya
Soru 3

İlk Çağ’da verilen tarihi coğrafya alanındaki çalışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserlerde geçmişe ait coğrafi özellikler o döneme aitmiş gibi yazılarak bilinçsiz bir şekilde tarihi coğrafya yapılmıştır.
B
ilk Çağ coğrafyacılarının eserleri Ortaçağda İslam coğrafyacıları tarafından da kullanılmıştır.
C
Modern anlamda tarihi coğrafya eserleri meydana getirmişlerdir.
D
ilk tarihi coğrafya çalışmaları bu dönemde başlamıştır.
E
Yazarlar sadece coğrafya değil aynı zamanda tarih ve diğer bilimlerle de ilgilenmişlerdir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyanın, tarih ve coğrafya arakesitinde yer almasının sağladığı avantajlardan biridir?

A
interdisipliner olduğu için konumunun sınırlandırılmasının zor olması
B
Bazı önemli kaynaklardan yararlanmasına engel olunması
C
Saha çalışmasının yapılarak mekân ve zamana yeniden işlevsellik kazandırabilmesi
D
Farklı diller bilme zorunluluğunun olması
E
Farklı disiplinlerden yararlanarak metod ve kaynak sıkıntısı çekmemesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyada yüzey araştırmalarında veri toplanan alanlardan biri değildir?

A
Nehir ve göl yatakları
B
Akropoller
C
Nekropoller
D
Flöyükler
E
Domlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi arkeolojik verilerden yola çıkarak geçmiş toplumlarla ilgili ulaşılabilecek bilgilerden biri değildir?

A
Siyasi hayat
B
istatistiki tarım verileri
C
Kültürel hayat
D
Sosyal hayat
E
Dini inanış
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yazılı arşiv malzemelerinden biri değildir?

A
Evkaf Defterleri
B
Tahrir Defterleri
C
Kanunnameler
D
Menkıbeler
E
Şer’iye Sicilleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yüzey araştırmaları sonucu elde edilen verilerden biri değildir?

A
Yerleşmelerin konumları
B
Dönem insanının genetik yapısı
C
Tarihi olaylar
D
Eski dönemdeki çevre koşuları
E
Dönem insanının eriştiği teknolojik düzey
Soru 9

“Yaş (yıl)=Eşdeğer Doz/ Yıllık Doz” formülünü açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir numunenin gömülü kaldığı sürece almış olduğu doz miktarını verir.
B
Numunenin yarı ömrünü bulmak için kullanılan formüldür.
C
Bir numunenin bir yıl içinde almış doz miktarını verir.
D
Bir numunenin gömülü kaldığı süreçte aldığı radyasyon miktarını verir.
E
Numunenin gömülü kaldığı süreçte almış olduğu doz miktarı, numunenin gömülü kaldığı yerde bir yıl içinde aldığı doz miktarına bölünerek bir numunenin yaşını hesaplayan formüldür.
Soru 10

Yeryüzündeki bazı en eski kayaçların yaşının belirlenmesi için uygun olan tarihlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Argon-izotop yöntemi
B
Uranyum serisi yöntemi
C
Kozmojenik yaş tayini yöntemi
D
Termolüminesans yöntemi
E
Varv kronolojisi yöntemi
Soru 11

Lüminesans yöntemi kullanılarak yapılan çalışmaların temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Örnek atomların uyarılmasına
B
Lüminesans sinyalinin sayımına
C
içinde kuvars, feldspat veya benzeri mineralleri bulunduran materyallere uygulanıyor olmasına
D
Atomların taban duruma dönerken ışık yaymamasına
E
Radyoaktiviteden çıkan enerji birikimi olmasına
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif parçalanmaya dayalı radyometrik tarihlendirme tekniklerinden biri değildir?

A
Fizyon izi
B
Radyokarbon
C
Argon-izotop
D
Urantum serisi
E
Kozmojenik yaş tayini
Soru 13

Arkeolojik kalıntılarda mikro fauna türlerinin tespit aşamasında türleri tanıma ve gruplandırmada doğruluk oranını artırmak için izlenmesi gereken metot aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicel analiz yapmak
B
istatistiksel analiz yapmak
C
Osteolojik analiz yapmak
D
Mikro fauna kalıntılarını birbiriyle karşılaştırmak
E
Bilgisayar çalışmalarından faydalanmak
Soru 14

Tarihi coğrafya araştırmalarında doğru sonuca ulaşmak için öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yöntem belirleme
B
Sentez yapma
C
Mekân analizi
D
Disiplinler arası çalışma
E
istatistiksel analiz
Soru 15

Mekânı, “Kuşatan cismin iç yüzeyi ile kuşatılan cismin dış yüzeyidir.” şeklinde tanımlayan filozof kimdir?

A
Farabi
B
Aristoteles
C
Platon
D
Heiddeger
E
Parmenides
Soru 16

Massey “Emeğin Mekânsal Dağılımı” adlı eserinde mekâna dair aşağıdakilerden hangisinden <>bahsetmemiştir?

A
Yer ve mekânın kavramsallaştırılması
B
Sosyal ilişkilerin mekânsal örgütlenmesi
C
Yer ve mekân algısının, modernlik/post modernlik bağlamında geçirdiği değişim
D
Yer ve mekân kavramlarının kişinin sosyal dünyayı algılayış biçimini etkilemesi
E
Mekân ile toplum ya da kültür kavramları arasındaki ilişki
Soru 17

Tarihi coğrafya araştırmalarında ele alman bir belge değerlendirilirken yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Yazarın kafasında ne gibi pratik kaygı olduğunu anlamak
B
Belgenin yazıldığı siyasi, toplumsal ortam hakkında bilgi sahibi olmak
C
Belgeyi yazan kişinin kim olduğunu öğrenmek
D
Belgenin günümüze bir mesaj gönderip göndermediğini tespit etmek
E
Belgenin yazılışında ne gibi edebi kalıpların belirleyici olduğunu ve kimin okuyacağını düşünerek yazıldığını saptamak
Soru 18

Progresif teriminin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilerleme
B
Süreç
C
Geriye gidiş
D
inceleme
E
Gerileme
Soru 19

Tarihi coğrafya çalışmalarında yerleşmelerin lokalizasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mekânsal analiz yapılmasına yardımcı olur.
B
Lokalizasyon coğrafyada nerede sorusuna cevap verir.
C
Araştırma yöntemini seçmeye yardımcı olur.
D
Araştırma sahasındaki yerleşmelerin lokalizasyonuyla ilgili problemlerin en kesin çözümü arazi çalışmasıdır.
E
Dağılış ilkesinin uygulanmasını sağlar.
Soru 20

Olayın katılımcıları tarafından daha sonra tutulan kaynak türüne ne ad verilir?

A
Birinci elden kaynaklar
B
ikinci elden kaynaklar
C
Yaniı/sübjektif kaynaklar
D
Şahit kaynaklar
E
Gerçek kaynaklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x