Tefsir Tarihi ve Usulü 2015-2016 Final Sınavı

Tefsir Tarihi ve Usulü 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir?

A
Abdürrezzak b. Hemmam
B
Ebu Ubeyde
C
Sufyân es-Sevrî
D
Abdullah b. Mesud
E
Yahya b. Sellâm
Soru 2

Batı'da en eski Kur’ân meali hangi dilde yapılmıştır?

A
Latince
B
Almanca
C
İngilizce
D
İtalyanca
E
Fransızca
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah zamanında Kur’ân’ın tamamını ezberleyen sahabilerden biri değildir?

A
Abdullah b. Mesud
B
Muaz b. Cebel
C
Enes b. Mâlik
D
Ebu Hureyre
E
Zeyd b. Sabit
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Medenî sûrelerin özelliklerinden biri değildir?

A
Cihada izin vermesi ve cihad hükümlerini beyan etmesi
B
Secde ayeti ihtiva etmesi
C
ibâdât ve muamelât konularının tafsilatlı olarak yer alması
D
Hudûd ve miras paylaşımından bahsetmesi
E
Ankebût sûresi hariç, içinde münafıklardan bahsedilmesi
Soru 5

Hicri ilk dört asra ait Kur’ân tefsirine dair hemen hemen tüm görüş ve rivayetleri aktardığı için ilim ve kültür ansiklopedisi hüviyetini kazanan tefsir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefatihu’l-Gayb
B
Medâriku't-Tenzîl
C
El-Cevâhiru’l-Hisân fî Tefsîri’l-Kur’ân
D
Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
E
Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
Soru 6

Kevnî ayetleri pozitif ilimlerin verileriyle tefsir etmeyi amaçlayan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
İçtimaî tefsir ekolü
B
Bilimsel tefsir ekolü
C
Şiî tefsir ekolü
D
Mutezilî tefsir ekolü
E
Konulu tefsir ekolü
Soru 7

Tefsirinde re’ye yoğun olarak yer veren ve tâbiîn alimlerinin önde gelenlerinden olan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Mes’ûd
B
ibnAbbas
C
ikrime
D
Saîd b. Cübeyr
E
Mücahid
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ictimâî tefsir ekolünün eleştirilen yönlerinden biri değildir?

A
Lafızların zahirine düşecek tarzda yorum yapmak
B
İsrailiyattan ve faydasız bilgilerden uzak durmak
C
Sahihliği kabul edilen ahad haberlere itibar etmemek
D
Buhari ve Müslimin bazı sahih hadislerini zayıf ve uydurma olarak kabul etmek
E
Akla gereğinden fazla önem vermek
Soru 9

Muhammed Abduh, Seyyid Kutup, Reşid Rıza ve Mustafa Meraği aşağıdaki tefsir ekollerinden hangisinin temsilcileridir?

A
İçtimaî tefsir ekolü
B
Bilimsel tefsir ekolü
C
Mutezilî tefsir ekolü
D
Konulu tefsir ekolü
E
Fıkhî tefsir ekolü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi siyak ilkesi doğrultusunda geliştirilen Kur’ân sınıflandırmasının temel unsurlarından biri değildir?

A
Sûre içi siyak münasebeti
B
Sûreler arası siyak münasebeti
C
Ayetler arası siyak münasebeti
D
Ayet sûre arası siyak münasebeti
E
Farklı konular arası siyak münasebeti
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “kasem”in amaçlarından biri değildir?

A
Uyarıları belirginleştirmek
B
Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
C
Söylenen sözü tenkit etmek, pekiştirmek
D
Yemin konusunu önemsemek
E
Yemin edileni yüceltmek
Soru 12

Kapalılığı sadece Allah’ın kelamı ve Peygamberin sözü ile açıklanan lafız türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşterek lafız
B
Mübhem lafız
C
Mücmel lafız
D
Garib lafız
E
Müteradif lafız
Soru 13

Ayetler arasında çeşitli sebeplere binaen oluşan çelişki vehmini ortadan kaldırmaya çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üslûbu’l-Kur’ân
B
Müphemu’l-Kur’ân
C
İcazu’l-Kur’ân
D
Müşkilü’l-Kur’ân
E
Muhkem ve Müteşabih
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ayetler arasında çelişki vehmini doğuran sebeplerden biri değildir?

A
Bazı ayetlerin hadislere aykırı olması
B
Konu farklılığının olması
C
Fiilin farklı yönlerine işaret edilmesi
D
Hakikat ve mecaz ayrımına dikkat edilmemesi
E
Çelişki vehminin, çeşitli vecihlerle oluşan farklılıklardan kaynaklanması
Soru 15

Kur’ân ayetlerine tarihçi gözüyle yaklaşan modernist düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhammed Esed
B
Nasr Hamid Ebu Zeyd
C
Muhammed Arkoun
D
Fazlurrahman
E
Haşan Hanefi
Soru 16

Türkiye’deki meâl hareketinin temel argümanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her Müslümanın ibadetini kendi dilinde yapabilmesi için meallere ihtiyaç bulunması
B
Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ın Türkçeye tercüme edilmesini emretmesi
C
Kur’ân’ın metafizik konuları anlatan ayetleri dışındaki bütün ayetlerin her dile başarılı bir şekilde tercüme edilebilmesi
D
Kur’ân'ın bütün edebî metinlerden daha fasih olması, bu sebeple Kur’ân’ın her dildeki tercümesi muhatapları tarafından rahatlıkla anlaşılabilmesi
E
Kur’ân’ın manalarına vakıf olmadan sadece yüzünden okunmasının caiz olmaması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi modern dönem Kur’ân yorumcularının klasik tefsirlere yönelttiği eleştirilerden biridir?

A
Mekkî sûrelerle Medenî sûreler arasındaki üslup farklılıklarına temas etmemeleri
B
Kur’ân’ın tamamını tefsir etmemeleri
C
Kur’ân’ı yorumlarken parçacı bir bakış açısıyla hareket etmeleri
D
Kur’ân’ı yorumlarken rivayetlere gerektiği kadar yer vermemeleri
E
Sûrelerin hacim itibarıyla birbirinden farklı olduğuna yeterince dikkat etmemeleri
Soru 18

Kur’ân kıssalarının nüanslarla tekrar edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisdir?

A
Tekrar edilen ayetlerin diğer ayetlerden daha faziletli olduğunu vurgulamak
B
Herhangi bir kıssada açıkça belirtilmeyen bir yerin neresi olduğunu açıklamak
C
Kur’ân’ın bir zikir kitabı olduğuna işaret etmek
D
Herhangi bir kıssada ismi belirtilmeyen bir şahsın kim olduğunu açıklamak
E
Kur’ân’ın muhataplarını kıssanın farklı yönleri ile buluşturmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da anlatılan kıssaların gayelerinden biridir?

A
Anlatılan kıssalardan hareketle ortak bir prensibe ulaşmak ve muhataplara genel bir ilke hakkında fikir vermek
B
Anlatılan kıssalardan hareketle okuyuculara teferruatlı bir şekilde tarihi olaylar hakkında bilgi sunmak
C
Anlatılan kıssaları Tevrat’ta anlatılan kıssalarla mukayese etme imkânı sağlamak
D
Anlatılan kıssaları tarih kitaplarında anlatılan olaylarla mukayese imkanı sağlamak
E
Anlatılan kıssalardan hareketle okuyuculara teknik bilgiler vererek pratik hayatta yaşamlarını kolaylaştırmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tefsirde isrâiliyata başvurulan konulardan biridir?

A
Hz. Peygamber tarafından izahı yapılan meseleler
B
isrâilî rivayetleri tashih
C
ilgilenilmesinde hiçbir fayda mülahaza edilmeyen polemikler
D
Fıkhî hükümler
E
itikadî konular
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x