Tefsir Tarihi ve Usulü 2015-2016 Vize Sınavı

Tefsir Tarihi ve Usulü 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden biri değildir?

A
Muâz b. Cebel
B
Ali b. Ebi Talib
C
Osman b. Affan
D
Ömer b. Abdilaziz
E
Zeyd b. Sabit
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “es-Sebut’-tuvel” surelerden biri değildir?

A
Nisa
B
Bakara
C
Al-i imiran
D
Maide
E
Sâffât
Soru 3

Aşağıdaki surelerin hangisinde besmele ayeti geçmektedir?

A
Ankebut
B
Bakara
C
Tevbe
D
Nemi
E
Yunus
Soru 4

Hurûf-ı mukatta’anm müstakil bir ayet sayılıp sayılamamasına ilişkin görüş farklılıkları aşağıdakilerden hangisinde ihtilafa neden olmuştur?

A
Kur’ân’ın harflerinin sayısında
B
Kur’ândaki ayetlerin sayısında
C
Ayetlerin tertibinde
D
Kur’ândaki kelimelerin sayısında
E
Surelerin tertibinde
Soru 5

Her yıl Ramazan ayında Cebrâil (a.s) ile Resulullah’ın (s.a.v) Kur’ân’ı mukabele etmesi olayına ne ad verilir?

A
Aşır
B
Hatim
C
Tilavet
D
Kıraat
E
Arz
Soru 6

Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan rivayet ettiği kırâata ne ad verilir?

A
Âhâd
B
Şâz
C
Mütevâtir
D
Meşhur
E
Mevzû
Soru 7

Fetret devrinden sonra nazil olan ilk ayetlerin yer aldığı sure aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müddessir
B
Yasin
C
Bakara
D
Fatiha
E
Alak
Soru 8

“Biliniz ki Resulullah’ın haram kıldığı Allah’ın haram kıldığı gibidir.” hadisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Kur’ân’ı tefsir etme yetkisi sadece Resulullah’a aittir.
B
Resulullah’ın sünnetleri aynen farzlar gibi yapılmalıdır.
C
ibadetlerin Resulullah’ın gösterdiği şekilde yapılması gerekir.
D
Resulullah’ın bütün sözleri tıpkı Allah’ın sözleri gibidir.
E
Hz. Muhammed (s.a.v) hüküm koyma yetkisine sahiptir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın okunuş şekillerinden biri değildir?

A
Tahkik
B
Sahih
C
Tedvir
D
Hadr
E
Tertil
Soru 10

“Tencîm’ul Kur’ân” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Kur’ân’ın parça parça indirilmesini
B
Kur’ân’ın tamamının tek celsede indirilmesini
C
Kur'ân'ın bir kısmının Mekke'de bir kısmının Medine'de inmesini
D
Kur’ân’ın Levh-i Mahfuz’dan Beytü’l izze’ye indirilmesini
E
Kur’ân’ın yüce Allah tarafından Levh-i Mahfuz’a indirilmesini
Soru 11

Hükmen merfû haber olarak değerlendirilen sahabe tefsirleri aşağıdaki alanlardan hangisini kapsar?

A
Üslûbu’l Kur’ân’a dair hususları
B
Namaz ve hac gibi ibadet konuları
C
Nüzûl sebepleri, mübhemâtü’l Kur’ân, gaybî konuları
D
Ahkam ayetlerinden hüküm istinbatı ile ilgili konuları
E
itikadî ve ahlaki konularla muamelata dair hususları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sahibenin tefsirde başvurduğu kaynaklardan biri değildir?

A
Sünnet
B
Tarih ilmi
C
Yahudi ve Hristiyan kültürü
D
Şiir
E
Kur'ân-ı Kerîm
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Küfe rey ekolüne mensup olan müfessirlerden biridir?

A
Haşan el-Basrî
B
Atâ b. Ebi Rabâh
C
ikrime
D
Mücahid b. Cebr
E
Zeyd b. Sabit
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tefsirin en az yararlandığı ilim dallarından biridir?

A
Siyer
B
Arapça
C
Kelam
D
Tarih
E
Hadis
Soru 15

Abdullah b. Abbas’a ait tefsir rivayetlerini Garibu’l Kur’ân adlı eserde toplayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhammed Hüseyin ez-Zehebî
B
Ata b. Ebi Ravah
C
Ali b. Ebi Talib
D
Abdullah b. Mesud
E
Abdülaziz b. Abdillah
Soru 16

“Tercümânu’l Kur’ân” olarak tabir edilen müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn Mesud
B
Hz. Ebu Bekir
C
Hz. Ömer
D
ibnAbbas
E
Hz. Ali
Soru 17

Burhâni te’vîlin İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Rüşd
B
ibn Sina
C
Fahreddin Razi
D
Gazali
E
Farabi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir?

A
Kur’ân’ın, ilk muhataplarının terim olarak anlamını bilmedikleri bazı kavramlara yeni manalar yüklemesi
B
Çeşitli edebî sanatları tefsir etme zaruretinin olması
C
Bazı kelimelerin semantik tahlile ihtiyaç göstermesi
D
Bilimsel hakikatlerin açıklığa kavuşturulma zorunluluğunun olması
E
Ayetlerin muhkem olması
Soru 19

“Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân’dan anlamlar üretmek” olarak tanımlanan te’vil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bâtınî
B
irfanî
C
Burhanî
D
Beyânî
E
İlmî
Soru 20

Nebevî tefsirin fonksiyonları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyan ve Teşrî
B
Tercüme ve Meal
C
Mukayyed ve Hass
D
Meal ve Tevil
E
Mücmel ve Müphem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...