Toplu İş Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı

Toplu İş Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sendikaya ilişkin temel unsurlardan biri değildir?

A
Kurulmalarında kanuni zorunluluk bulunması
B
Kurulu bulundukları işkolunda faaliyet
C
Amaçlarının sınırlandırılmış olması
D
Asgari kurucu sayısı
E
Tüzel kişiliğe sahip olmaları
Soru 2

Sendika içi demokrasinin gerçekleşmesi için sahip olduğu önem itibariyle sendikanın en üst karar ve denetim organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel Kurul
B
Denetleme Kurulu
C
Yönetim Kurulu
D
Başkanlar Kurulu
E
Disiplin Kurulu
Soru 3

Bir işyerinin girdiği işkolunun tespitinde uyuşmazlık çıkması durumunda, işyerinin girdiği işkolunun tespiti konusunda aşağıdakilerden hangisi görevlidir?

A
Iş Mahkemesi
B
Bakanlar Kurulu
C
Çalışma ve Iş Kurumu Il Müdürlüğü
D
Yüksek Hakem Kurulu
E
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Soru 4

Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşa ne ad verilir?

A
Federasyon
B
Birlik
C
Konfederasyon
D
Konsey
E
Sendikal örgüt
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar ve Toplu Iş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen işkollarından biri değildir?

A
Enerji
B
Kanalizasyon
C
Gıda sanayii
D
Inşaat
E
Banka ve sigorta
Soru 6

Işçi ve işverenlere tanınan çalışma koşullarım serbestçe belirleme yetkisine ne ad verilir?

A
Toplu iş sözleşmesi bağımsızlığı
B
Toplu iş sözleşmesi normatifliği
C
Toplu iş sözleşmesi serbestisi
D
Toplu iş sözleşmesi özerkliği
E
Toplu iş sözleşmesi özgürlüğü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi işyeri sendika temsilciliği görevini sona erdiren hallerden biri değildir?

A
Temsilciyi atayan sendikanın bu sıfatı geri alması
B
Sendikanın yetkisi devam ederken toplu iş sözleşmesinin sona ermesi
C
Sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi
D
Temsilcinin sendika üyeliğinin sona ermesi
E
Temsilcinin iş sözleşmesinin tarafların fesih dışı nedenlerle sona ermesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi grev hakkını güvence altına alan uluslararası belgelerden biri değildir?

A
Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi
B
Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi
C
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Ilişkin Uluslararası Sözleşme
D
Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına Ilişkin 87 sayılı ILO Sözleşmesi
E
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sendika yönetim kurulunun görevlerinden biri değildir?

A
Işçilerden sendika aidatlarını toplamak
B
Yeminli mali müşavir raporlarını görüşmek
C
Sendikada çalışacak işçileri işe almak
D
Kuruluşu, kuruluşun amacı doğrultusunda temsil etmek
E
Sendika tesislerini kullanıma hazır tutmak
Soru 10

Işyeri sendika temsilciliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Işyerinde çalışmayan bir sendika üyesi temsilci olarak atanamaz.
B
Sendika, işyeri sendika temsilcisi olarak atanan üyelerin kimliklerini işverene bildirmek zorundadır.
C
Sendika tüzüğünde işyeri sendika temsilcisin seçimle belirlenmesine ilişkin hüküm bulunabilir.
D
Işyerinde çalışan işçi sayısı yüzbir ile beşyüz arasında ise en çok iki temsilci atanabilir.
E
Işyeri sendika temsilcileri, işyerinde yetkisi kesinleşen işçi sendikası tarafından atanırlar.
Soru 11

Işverenin, gerek fesih dışında gerekse de sözleşmenin feshi bağlamında sendikal kökenli haksız-ayrımcı işlemiyle karşılaşan işçiye ödenen, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmayan tazminata ne ad verilir?

A
Güvence tazminatı
B
Manevi tazminat
C
Kötüniyet tazminatı
D
Ihbar tazminatı
E
Sendikal tazminat
Soru 12

Iş güvencesinin işletilebilmesi için işyerinde en az kaç işçinin çalışıyor olması gerekmektedir?

A
10
B
15
C
30
D
50
E
60
Soru 13

Sendikaların dış denetimleri en çok ne kadar sürede tekrarlanmalıdır?

A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
4 yıl
E
5 yıl
Soru 14

Işçilerin aynı anda aynı işkolunda birden çok sendikaya üye olmasını yasaklayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendikal saflık ilkesi
B
Sendika üyeliğinde teklik ilkesi
C
Serbest kuruluş ilkesi
D
Işkoluna göre sendikalaşma ilkesi
E
Sendika çokluğu ilkesi
Soru 15

Toplu iş sözleşmesinden yararlanmak üzere sözleşmeye taraf işçi sendikasına üye olmayan işçilerden alınan dayanışma aidatının miktarı en çok ne kadar olabilir?

A
Sendika üyelik aidatının 1/3'ü kadar
B
Sendika üyelik aidatının 1/2'si kadar
C
Sendika üyelik aidatının iki katı kadar
D
Sendika üyelik aidatının 1/4'ü kadar
E
Sendika üyelik aidatı kadar
Soru 16

Sendikanın tüzük ve belgelerinde eksiklik veya Kanuna aykırılık tespit edilmesi durumunda valiliğin aykırılığın düzeltilmesi veya eksikliğin giderilmesi için sendikaya verdiği süre ne kadardır?

A
5 gün
B
15 gün
C
1 ay
D
3 ay
E
6 ay
Soru 17

Sendikaların Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyetleri nedeniyle aşağıdakilerden hangisinin talebiyle mahkeme kararıyla kapatılması söz konusu olur?

A
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Il Müdürlüğü
B
Valilik
C
Bakanlar Kurulu
D
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E
Cumhuriyet Başsavcısı
Soru 18

Sendikaya üyelik için başvurusundan itibaren ne kadar süre içinde kabul veya ret hususunda herhangi bir sonuç bildirilmezse üyeliğin örtülü kabulü gerçekleşir?

A
10 gün
B
15 gün
C
30 gün
D
45 gün
E
60 gün
Soru 19

Sendikaların gelir ve giderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından bağış alamazlar.
B
Sendikalar yönetim kurulu kararıyla afet bölgelerine yardım edebilirler.
C
Sendikalar yurt dışındaki kişilerden Bakanlığa önceden bildirimde bulunarak yardım alabilirler.
D
Sendikalar sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırımda bulunamazlar.
E
Sendikalar genel merkez ve şubeleri için bina satın alabilirler.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işveren sendikasına üyeliğin gerçekleşebileceği yollarından biri değildir?

A
Ayrılma yoluyla üyelik
B
Birleşme yoluyla üyelik
C
Olağan yöntem ile üyelik
D
Yargısal yol ile üyelik
E
Kuruluşta üyelik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...