Toplu İş Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı

Toplu İş Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Konfederasyon en az kaç sendikanın biraraya gelmesiyle oluşturulabilir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işçi sendikası kurucusu olmak için aranan koşullardan biridir?

A
Fiil ehliyetine sahip olma
B
Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olma
C
4857 sayılı iş Kanununa tabi olma
D
Türkçe okur-yazar olma
E
Türk vatandaşı olma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilen işkolları arasında yer almaz?

A
Savunma ve güvenlik
B
Gıda sanayii
C
Hava taşımacılığı
D
Genel işler
E
Ağaç ve kağıt
Soru 4

Yüklendiği yetkiler ve sendika içi demokrasinin yerleşmesi açısından sahip olduğu önem itibariyle kuruluşların en üst karar ve denetim organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetleme Kurulu
B
Disiplin Kurulu
C
Başkanlar Kurulu
D
Genel Kurul
E
Yönetim Kurulu
Soru 5

İşçi ve işverenlere tanınan çalışma koşullarını serbestçe belirleme hak ve yetkisine ne ad verilir?

A
Sendikanın saflığı ilkesi
B
Toplu iş sözleşmesi özerkliği
C
Grev ve lokavt
D
Sendika içi demokrasi
E
işkolu sendikacılığı
Soru 6

6356 sayılı Kanunla kuruluşlara getirilen dış denetim yükümlülüğüne uygun davranıldığından söz edebilmek için, kuruluşların yeminli mali müşavirler aracılığıyla yapılan mali denetimleri en az kaç yılda bir yaptırması gerekir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 7

Kanuni lokavt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kanuni lokavta katılacak veya katılmayacak işçilerin tespitinde işveren yetkilidir.
B
Kanuni lokavt süresince işçilere yarım ücret ödenir.
C
Sendika üyesi olmayan işverenin kanuni lokavt kararı alma yetkisi yoktur.
D
Kanuni grev kararından önce kanuni lokavt kararı alan işveren, uyuşmazlığı kendi lehine çevirmiş olur.
E
Kanuni lokavtta iş sözleşmeleri askıda kalır.
Soru 8

300 işçinin çalıştığı bir işyerinde görevlendirilebilecek işyeri sendika temsilcisi sayısı en cok kaçtır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 9

Sendikaların üst kuruluş üyeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birden fazla üst kuruluşa üye olmak mümkün değildir.
B
Üst kuruluş üyeliği sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulüyle kazanılır.
C
Üst kuruluş üyeliğinden çekilme genel kurul kararına bağlıdır.
D
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren sendikaların Türkiye’de kurulu üst kuruluşlara üye olmaları mümkündür.
E
Üst kuruluştan çıkarılma kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilir.
Soru 10

Kuruluşların iç yapısını, faaliyetlerini ve işleyişlerini düzenleyen temel hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararname
B
Genelge
C
Tüzük
D
Yönetmelik
E
Kanun
Soru 11

İşçi sendikası üyeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üyelik başvurusu sırasında fiilen çalışıyor olmak aranmaz, iş sözleşmesinin hukuken devam ediyor olması yeterlidir.
B
işçinin aynı anda birden fazla sendikada üyeliğinin bulunması mümkün değildir.
C
Bir işçinin işveren konfederasyonuna üye olması mümkün değildir.
D
Hukuka uygun bir alt işverenlik ilişkisinin varlığı halinde, alt işveren işçilerinin üye olacağı sendikanın işkolu alt işverenin işyerine göre tespit edilir.
E
işçi sendikasına üye olabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
Soru 12

I. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması
II. Tüzük ve belgelerinde tespit edilen kanuna aykırılıkların süresi içinde tamamlanamaması
III. Borçlarını ödeyemez duruma (acze) düşmesi
IV. Cumhuriyetin niteliklerine aykırı faaliyette bulunulması
Yukarıdaki hallerden hangilerinde kuruluşların tüzel kişiliği hiçbir karara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 13

Sendikalar tüzük ve belgelerini hangi kuruma vermeleriyle birlikte tüzel kişilik kazanırlar?

A
Yargıtay cumhuriyet başsavcılığına
B
Sendika merkezinin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüğüne
C
E-devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
D
Sendika merkezinin bulunduğu Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğüne
E
Sendika merkezinin bulunduğu ilin valiliğine
Soru 14

“Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının Türkiye’de temsilcilik açabilmesi veya üst kuruluşlara üye olabilmesi için ________ görüşünün, ________ izninin alınması gerekir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru biçimde tamamlar?

A
Dışişleri Bakanlığı’nın, içişleri Bakanlığı’nın
B
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, içişleri Bakanlığı’nın
C
Dışişleri Bakanlığı’nın, Valiliğin
D
içişleri Bakanlığı’nın, Valiliğin
E
Dışişleri Bakanlığı’nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
Soru 15

I. Askeri ödev nedeniyle silah altına alınma
II. Bir yıldan uzun süre işsiz olma
III. işçi kuruluşu yöneticisi olma
IV. Emekli olduğu halde çalışma devam etme
Yukarıdaki hallerden hangilerinde sendika üyesi işçinin üyeliği sona ermez?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 16

Sendikal tazminata ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işveren lehine sendikal tazminata hükmedilmesi mümkün değildir.
B
Sendikal tazminat ile kıdem tazminatının birlikte talep edilebilmesi mümkündür.
C
Sendikal tazminat işçinin giydirilmiş ücreti üzerinden hesaplanır.
D
Sendikal tazminat on yıllık zamanaşımına tabidir.
E
iş ilişkisi devam ederken sendikal ayrımcılığa uğradığı iddiasında olan işçinin işverenine sendikal tazminat talepli dava açması mümkündür.
Soru 17

Sendika tüzüğünde daha yüksek bir sayının öngörülmemesi halinde, 500 delegeden oluşan ve 400 delegeyle toplanan bir genel kurulda sendikanın feshine karar verilebilmesi için karar yeter sayısı en az kaç olmalıdır?

A
167
B
201
C
251
D
267
E
334
Soru 18

Sendika veya konfederasyon ile belli koşullarla ona bağlı kişiler arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

A
Üyelik ilişkisi
B
Sendikal ilişki
C
Süreklilik ilişkisi
D
Abonelik ilişkisi
E
Bağlılık ilişkisi
Soru 19

Konfederasyonun sona ermesinde tüzükte hüküm bulunmaması ve feshe karar veren genel kurulun kararının olmaması halinde tasfiye sonucunda kalacak paralar aşağıdakilerden hangisine aktarılır?

A
Aynı nitelikteki üst kuruluşlar
B
Valilik
C
Türkiye iş Kurumu
D
Hazine
E
işsizlik Sigortası Fonu
Soru 20

Üyelik aidatının miktarını kuruluşun tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre belirleme yetkisi hangi sendika organına aittir?

A
Yönetim kurulu
B
Disiplin kurulu
C
Denetleme kurulu
D
Genel kurul
E
Mali kurul
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...