Toplu İş Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

Toplu İş Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Faaliyetlerinin önce çalışma ilişkileri alanıyla ardından da işçilerin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarının korunması amacıyla sınırlandırılması
II. En az beş işçi veya işverenin bir araya gelmesi ile kurulmaları
III. Tüzel kişiliğe sahip olmaları
Yukarıdakilerden hangileri 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikaların özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununda üst kuruluş olarak sadece ________ tipi örgütlenmeye yer verilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sendikalar kurulu
B
birlik
C
federasyon
D
meslek örgütü
E
konfederasyon
Soru 3

Bir işyerinin girdiği işkolunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespitinin Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren ne kadar süre içinde ilgililerce itiraz edilmesi mümkündür?

A
Altı gün
B
On gün
C
On beş gün
D
Bir ay
E
Altmış gün
Soru 4

I. Tüzük değişikliği
II. Katılma
III. Bütçenin kabulü
Yukarıdaki hususlardan hangilerine ilişkin kararların tüzükte daha yüksek bir yeter sayı belirlenmemişse, karar yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğu ile alınması gerekir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5

Konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları ________ az, ________ fazla olamaz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
üçten - dokuzdan
B
üçten - beşten
C
beşten - dokuzdan
D
beşten - yirmi ikiden
E
dokuzdan - yirmi ikiden
Soru 6

I. Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununda, işkoluna göre örgütlenme ve faaliyet yönünden işyeri esas alınmıştır.
II. Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler, asıl işin girdiği işkolundan sayılacaktır.
III. Bir işyerinin, girdiği işkolunun tespitinde uyuşmazlık çıktığı takdirde, hangi işkoluna girdiğinin tespiti Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğünce yapılır.
İşkolu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7

Lokavt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Lokavt döneminde, işçinin işverenle arasındaki bağımlılık ilişkisi sınırlanmakla birlikte varlığını korumaktadır.
B
Lokavt sırasında işyerinde tamamen durdurulması gerekir. faaliyetin
C
Kanuni lokavt sırasında sözleşmeleri askıda kalır. işçilerin iş
D
Lokavta maruz kalan işçi kazanmaz. ücrete hak
E
Grevin uygulanmasına son lokavtın kaldırılmasını gerektirir. verilmesi
Soru 8

İşyeri sendika temsilcisi, fesih bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde feshin geçersizliği ve işe iade istemiyle dava açma hakkına sahiptir?

A
Altmış gün
B
Bir ay
C
On beş gün
D
On gün
E
Altı gün
Soru 9

I. işçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek
II. işçi ve işveren arasında işbirliğini sağlamak
III. işçileri sendika genel kurulunda temsil etmek
Yukarıdakilerden hangileri işyeri sendika temsilcisinin görevlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre üst kuruluş üyeliğinden çekilme bildirim tarihinden itibaren ne kadar süre içinde geçerlik kazanır?

A
Altmış gün
B
Bir ay
C
On beş gün
D
On gün
E
Altı gün
Soru 11

Sendikal tazminatın en az miktarı işçinin ücretinin ________ tutarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
1 aylık
B
3 aylık
C
6 aylık
D
8 aylık
E
1 yıllık
Soru 12

Sendikaların dış denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A
Yeminli mali müşavirler
B
Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü
C
Cumhuriyet Savcılığı
D
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
E
iş Teftiş Başkanlığı müfettişleri
Soru 13

İşçinin üyelik başvurusu yaptığı işçi sendikasının yetkili organının başvurudan itibaren kaç gün sessiz geçirmesi halinde üyeliğin örtülü kabulü gerçekleşmiş olacaktır?

A
Yedi gün
B
On gün
C
On beş gün
D
Otuz gün
E
Altmış gün
Soru 14

Sendikalara yapılan bağışlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alabilirler.
B
Kuruluşlar, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan Bakanlığa önceden bildirimde bulunmak suretiyle yardım ve bağış alabilir.
C
işçi kuruluşları, işverenler ve Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu ve diğer kanunlara göre kurulan işveren kuruluşlarından bağış alamazlar.
D
Nakdi yardım ve bağışların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
E
Bağışlar kuruluşların gelir kaynaklarından biridir.
Soru 15

İşçi sendikasına üyelik için ilgili işçinin kaç yaşını doldurmuş olması şarttır?

A
14
B
15
C
16
D
17
E
18
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğinin askıda kaldığı hallere örnek olarak verilebilir?

A
Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınma
B
işçi sendikası üyesi işçinin ayırt etme gücünün sürekli kaybı
C
Kendisine üye olunan sendikanın tüzel kişiliğinin kaybı
D
işçi sendikası üyesi işçinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması
E
Çalışırken veya yöneticiyken yaşlılık aylığı alıp göreve devam etmek
Soru 17

I. Kuruluşların borçlarını ödeyemez duruma düşmüş olması
II. Belgelerdeki kanuna aykırılığın süresi içinde giderilmemiş olması
III. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması
Yukarıdakilerden hangileri bir sendikanın kendiliğinden sona ermesini gerektiren hallerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 19 maddesine aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlayanlar, her bir üye için idari para cezası ile cezalandırılırlar.
Yukarıda sözü geçen idari para cezasını vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
iş Mahkemesi
B
Çalışma ve iş Kurumu il Müdürü
C
Cumhuriyet Başsavcılığı
D
Asliye Ceza Mahkemesi
E
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Soru 19

Kuruluşlar yönetim kurulu kararıyla ve nakit mevcudunun ________ aşmamak kaydıyla yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
% 10'unu
B
% 15'ini
C
%20' sini
D
%30' unu
E
%40' mı
Soru 20

I. Üyelerine adli yardım sağlama
II. Elde ettikleri gelirleri üyeleri arasında dağıtma
III. Çeşitli kuruluşlara temsilci gönderme
Yukarıdakilerden hangileri 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikalar için serbest faaliyetlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...