Toplumsal Değişme Kuramları 2016-2017 Vize Sınavı

Toplumsal Değişme Kuramları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumun yapısını oluşturan toplumsal ilişkiler ağının, toplumsal kurumların, birey ve grupların davranışlarının, toplumsal norm ve değerlerin tarihsel olarak farklılaşma ve dönüşüm sürecine ne ad verilir?

A
Toplumsal değişme
B
Toplumsal yapı
C
Toplumsal tabaka
D
Toplumsal düzen
E
Toplumsal hareket
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi modernitenin askeri güç unsurunu ifade eder?

A
Üretimin makineleşmesi
B
Emeğin piyasalaşması
C
Yönetimin güçlenmesi
D
Doğanın dönüştürülmesi
E
Savaşın endüstrileşmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Paul Sweezy'e göre, feodal toplumdan kapitalist topluma değişimi sağlayan unsurlardan biridir?

A
Sınıf çatışması
B
Tüccarlar
C
Köylüler
D
Burjuvazi
E
Mülkiyet
Soru 4

18. yüzyılda toplumsal yaşamda egemen olan geleneğin ve dinsel sistemlerin otoritesine karşı ortaya çıkan yeni düşünce sistemine ne ad verilir?

A
Azgelişmişlik
B
Kapitalizm
C
Postmodernizm
D
Aydınlanma
E
Küreselleşme
Soru 5

Feurbach’a göre, yabancılaşmanın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din
B
Siyaset
C
Sanayileşme
D
Kültürel yozlaşma
E
Kapitalizm
Soru 6

"İdeal tip" kavramsallaştırmasmı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Durkheim
B
Max Weber
C
Karl Marx
D
Immanuel Kant
E
Paul Baran
Soru 7

Modernité çözümlemesinde ulus devlet üzerinde odaklanan ve ulus devleti modern öncesi toplumların özelliklerinden radikal biçimde farklı olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
George Simmel
B
Augute Comte
C
Anthony Giddens
D
Emile Durkheim
E
Saint Simon
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi K. Marx'a göre, toplumsal değişimin temelini oluşturan üretim biçimlerinden biri değildir?

A
Antik toplum
B
ileri kapitalizm
C
Kapitalizm
D
ilkel komünal toplum
E
Feodalizm
Soru 9

K. Marx'in, emeğin ürünlerinin pazarda alınıp satılan meta biçimine dönüştüğü sistem için yaptığı kavramsallaştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük üretim
B
Feodal üretim
C
Özelleştirilmiş meta üretimi
D
ilkel üretim
E
Genelleştirilmiş meta üretimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi endüstrileşmenin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Bürokrasi
B
Fabrika sistemi
C
işbölümü
D
Tarımsal üretim
E
Zaman disiplini
Soru 11

Parsons'ı değerlerin yaratılmasına değil, aktarılmasına vurgu yaptığı için eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neil Smelser
B
Max Weber
C
Andre G. Frank
D
Alwin W. Gouldner
E
Daniel Lenner
Soru 12

Modernleşme sürecinde psikolojik düzeyde üstünlük sağlama ihtiyacının ekonomik alanda 'ortak iyilik' haline dönüştüğünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neil Smelser
B
Daniel Lerner
C
David McClelland
D
Walt W. Rostow
E
Marion Levy
Soru 13

'Bağımlı gelişme' kavramı ile hem bağımlılığın hem de gelişmenin aynı anda var olabileceğini, bağımlılık ve gelişmenin birbirini dışlamaması gerektiğini iddia eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celso Furdato
B
SamirAmin
C
Ulrich Beck
D
Andre G. Frank
E
Fernando H. Cardoso
Soru 14

Yapısal iletkenliğin yeterli olmadığını, değişim için zorlayıcı bir dürtü olması gerektiğini ifade eden toplumsal değişme öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güçlü değişme dürtüsü
B
Değişim için harekete geçmek
C
Yapısal ortam
D
Toplumsal kontrol
E
Sistem bütünlüğü
Soru 15

Sosyal nesnelerin genel prensiplere göre mi yoksa aktörle olan ilişkisine göre mi değerlendirilmesi gerektiğini tartışan eylem kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkinlik - Edilgenlik
B
Bireycilik - Kolektivizm
C
işlevsel özselcilik - işlevsel yayılmacılık
D
Evrenselcilik - Partikularizm
E
Atfetme - Başarı
Soru 16

Wallerstein'a göre Afrika, Ortadoğu ve Güney Asya'nın koloni olmaktan kurtulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1917 Devrimi'nden sonra
B
Amerika'nın keşfinden sonra
C
ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra
D
1900'lerin başında
E
Fransız Devrimi'nden sonra
Soru 17

Gelişmiş kapitalist ülkelerin, sömürge ülkeler üzerindeki politik hakimiyetini açıklamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neoliberalizm
B
Emperyalizm
C
Liberalizm
D
Merkantalizm
E
Neokapitalizm
Soru 18

I. Wallerstein'a göre, kapitalist dünya ekonomisi merkez, çevre ve yarı çevre olarak üç gruba ayrılır ve bunlar arasında bir işbölümü vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu işbölümünün özelliklerinden biri değildir?

A
Merkez çevre
B
Sermaye birikimi
C
Metropol-uydu
D
Meta zinciri
E
Eşit olmayan değişim
Soru 19

Rostow'un olgunluk dönemi olarak adlandırdığı aşamanın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern teknolojinin, ekonomik aktivitenin tamamen içine girmesi
B
Modern bilimin tarım ve sanayi üretimi için kullanılması, ancak toplum geleneksel yapısının ve değerlerinin korunmaya devam edilmesi
C
Belli başlı sanayi sektörlerinin tüketime yönelik mal ve hizmetler sunması
D
Ekonominin tarımcılık seviyesinde olması
E
Kentlerde sanayideki istihdamın artmasıyla, girişimci sınıfın genişlemesi
Soru 20

Azgelişmişliği anlamak için 'toplumsal formasyon' kavramını kullanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselci kuram
B
Bağımlılık Okulu
C
Emperyalizm kuramı
D
Modernleşme kuramı
E
Eklemlenme kuramı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x