Toplumsal Değişme Kuramları 2017-2018 Vize Sınavı

Toplumsal Değişme Kuramları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Comte’nin bütün olguların değişmez doğa yasalarına tabi olduğunu, bu yasaları keşfedecek olan sosyolojinin en genel veya basit olgulardan daha özel kompleks olgulara doğru ilerleyen bilimlerin tepesinde yer aldığını öne sürdüğü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanunların Ruhu Üzerine
B
intihar
C
ilk ilkeler
D
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
E
Pozitif Felsefe Dersleri
Soru 2

White'a göre, insanlık kullanılan enerji kaynaklarına göre beş evrimsel aşamadan geçer. Söz konusu aşamaların son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evcilleştirilmiş hayvan
B
Nükleer enerji
C
Doğal kaynaklar
D
Bitki
E
insan kası
Soru 3

Olabildiğince çok parçanın standartlaştırılarak büyük seriler halinde üretilmesini amaçlayan üretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feodalizm
B
Kapitalizm
C
Sosyalizm
D
Taylorizm
E
Fordizm
Soru 4

Daniel Bell ’i n sanayi ötesi toplum teorisine göre, sanayi toplumlarının dönüşümü neticesinde ortaya çıkan yeni toplum tipinin merkezindeki kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makine
B
Toprak
C
Sosyal kontrol
D
Bilgi
E
Mülkiyet
Soru 5

Marx’a göre, tüm toplumlarda sömürü ve yabancılaşmaya son verecek aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlar
B
işçi sınıfı
C
Köylüler
D
Aristokratlar
E
Burjuvazi
Soru 6

Comte’nin Üç Hal Yasası’nda, bütün olayların soyut ya da doğaüstü kuvvetler tarafından yönetildiği düşüncesinin egemen olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metafizik hâl
B
Teolojik hâl
C
Varsayımsal hâl
D
Pozitif hâl
E
Organik hâl
Soru 7

Marx’a göre, tarihteki bütün toplum biçimlerini anlamanın anahtarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim tarzı
B
ideoloji
C
Sanat
D
Din
E
Ahlak
Soru 8

Sorokin’in, toplumsal değişme anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplumsal sistemlerdeki değişim rastlantısaldır.
B
Sosyo-kültürel gelişme, hissi ve fikri dinamikler arasındaki dengenin bir ürünüdür.
C
Toplumsal değişmenin ortaya çıkışında tek belirleyici unsur dışsal baskılardır.
D
Toplumun değişim yasaları ile fiziki çevrenin değişim yasaları birbirine benzer.
E
Politik tabakalaşmanın temel biçimi olan yöneten-yönetilen ayrımı modern toplumlara özgüdür.
Soru 9

Marx’i, yapısal analizlere odaklanarak bireysel insan aktörün ele alındığı sosyo-psikolojik analizleri ihmal ettiği için eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parsons
B
Dürkheim
C
Marx
D
Weber
E
Comte
Soru 10

İnsanların üretim faaliyetleriyle, ürettikleri ürünlerle, beraber çalıştıkları işçilerle ve kendi potansiyelleriyle aralarındaki doğal ilişkilerin yıkılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyleşme
B
Yanlış bilinç
C
Yabancılaşma
D
Tarihsel materyalizm
E
Sömürü
Soru 11

I. Comte
II. Sorokin
III. Spencer
IV. Marx
V. Toynbee
VI. Dürkheim
Yukaridakilerden hangileri ilerlemeci anlayışa sahip sosyologlardan değildir?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve V
D
III ve IV
E
IV ve VI
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Toynbee’ye göre, intihara eğilimli Batı medeniyetini tehdit eden başlıca unsurlardan biri değildir?

A
Uzay keşifleri
B
Aşırı tüketim
C
Çevre kirliliği
D
Yaratıcı insanlar
E
Nükleer savaş
Soru 13

İlerlemecilik yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kapitalizmin yol açtığı eşitsizliklerle baş etme çabası içindedir.
B
insanlığın akla dayalı bir biçimde daima ilerleme içerisinde olduğunu savunur.
C
Geleceğe yönelik ütopyacı vizyonun bir nişanesi olarak görülmüştür.
D
Çoğu zaman emperyal pratiklerin meşrulaştırılmasına hizmet etmiştir.
E
19. yüzyılın tamamını kapsayan bir fikri çerçeve oluşturmuştur.
Soru 14

Durkheim’a göre, anominin ortadan kaldırılabilmesi için bireylerin ortak idealler etrafında bir araya gelerek kolektif hayatla yeniden bütünleşmelerini sağlayacak mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meslek grupları
B
Güçlü devlet
C
Parlamento
D
Bürokrasi
E
Sivil toplum
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli bir değişim örneğidir?

A
Bir mahalleye park yapılmasının farklı etkiler doğurması
B
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmesi
C
Sınıflar arası ilişkilerin dönüşmesi
D
Parlamenter sistemin yerini başkanlık sistemine bırakması
E
Savaş sebebi ile yaşanan göçlerin nüfus yapısını değiştirmesi
Soru 16

Aşağıdaki akımlardan hangisi sanayileşme ile ortaya çıkan kapsamlı değişimler karşısında Orta Çağ toplumuna dönmeyi önerir?

A
Liberalizm
B
Sosyalizm
C
Muhafazakârlık
D
Pozitivizm
E
Materyalizm
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Spencer’ın geliştirdiği toplum modeli içinde yer almaz?

A
Denge
B
Farklılaşma
C
Bütünleşme
D
Evren
E
Devrim
Soru 18

Weber’in toplumsal değişme anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Değişmenin kaynağını daha çok toplumun iç dinamiklerinde görür.
B
Tarihi anlamak için ekonomik ilişkilere öncelik tanıyan bir materyalizme kesinlikle karşıdır.
C
Toplumsal düzen ve yapı anlayışının temelinde egemenlik vardır.
D
Kalvinizmin, Batı kapitalizminin ortaya çıkışı için gerekli koşulları sağladığını iddia eder.
E
Dinin, toplumsal değişmenin önündeki yegâne engel olduğunu düşünür.
Soru 19

Aşağıdaki ifadelerden hangisi iklim ve siyasi yapı arasında kopmaz bir bağ olduğunu iddia eden Montesquieu’nün düşünceleri ile uyumlu değildir?

A
Güneydeki Asya ve Afrika’daki sıcak iklim kuşağında despotizm egemendir.
B
Ortadaki ılıman iklim kuşağına monarşi hâkimdir.
C
Küçük devletlere uygun düşen cumhuriyetin yönetici ilkesi erdemdir.
D
Avrupa için en uygun siyasi rejim cumhuriyettir.
E
Kuzeydeki soğuk iklim kuşağına egemen olan siyasi rejim cumhuriyettir.
Soru 20

Theodor Adorno ve M. Horkheimer'e göre, insanların edilgen, ilgisiz, atomize varlıklar hâline geldikleri, geleneksel bağlarından, dinsel kimliklerinden koparıldıkları ve medyanın tek yönlü baskısı altında yalnızlaştıkları, tepeden tahakküme imkân veren toplum biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seküler toplum
B
Azgelişmiş toplum
C
Kitle toplumu
D
Bilgi toplumu
E
Tüketim toplumu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x