Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2015-2016 Final Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarım toplumlarını tanımlayan temel (mihver) unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçiler
B
Zanaatkarlar
C
Yöneticiler
D
Yasalar
E
Toprak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1980 öncesi ve sonrası tarım (köylü) sorunu tartışmalarındaki temel farklılıklardan biri değildir?

A
iş gücü
B
Analiz birimi
C
Kullanılan kavramlar
D
Öne çıkan sorunsallar
E
Yararlanılan teorik kaynaklar
Soru 3

Amarta Sen’in yoksulluğa yaklaşımında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapabilirlik
B
Yeterlilik
C
Sorumluluk
D
Tüketebilirlik
E
Vatandaşlık
Soru 4

Irk, milliyet, cinsiyet gibi kategorilerin sınıf konumuyla aynı ya da sınıf konumundan da daha fazla öneme sahip olabileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olasılığa Açık İnşa Olarak Sınıf Anlayışı
B
Çoklu Sınıf Yaklaşımı
C
Postmodernist Yaklaşım
D
Çelişkili Sınıf Konumları Yaklaşımı
E
Kutuplaşmam Sınıf Yaklaşımı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışının nedenlerine ilişkin yapılan açıklamalardan biri değildir?

A
Teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunların ortaya çıkması
B
Sınıf çatışmalarından farklı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal çatışmaların doğması
C
Üretim yapısında esnek üretime doğru gerçekleşen değişimlerin yaşanması
D
Sendikal hareketlerin zayıflaması sonucu sivil toplum söyleminin güç kazanması
E
Eğitimli yeni bir orta sınıfın gelişmesi
Soru 6

Yeni toplumsal hareketler gibi çoğul kimlik ve özne konumlarını siyasetin merkezine yerleştiren ve toplumsal dönüşümü devrimsel bir kopuşla değil, liberal demokrasiyi derinleştirerek gerçekleştirmek isteyen siyaset anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal Demokrasi
B
Post-Kapitalizm
C
Post-Liberalizm
D
Muhafazakârlık
E
Liberal Demokrasi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi evrensel varsayımları, özel kimlikleri ve Marksizm’in iyi bilinen diyalektik yapılarını sorgulayan düşünürlerden biridir?

A
A. Giddens
B
S. Hail
C
E. Gellner
D
M. Foucault
E
D. Massey
Soru 8

Metayı “şu ya da bu türden insan gereksinimlerini gideren”, bu anlamıyla bir kullanım değeri olan, ancak kapitalist toplum biçiminde esas olarak değişim değerinin taşıyıcısı olarak var olan, bizim dışımızda herhangi bir nesne olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Williams
B
M. Weber
C
E. O. Wright
D
K. Marx
E
E. P. Thompson
Soru 9

Asya Tipi Üretim Tarzı teorisini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adam Smith
B
Max Weber
C
Emilie Dürkheim
D
Auguste Comte
E
Karl Marx
Soru 10

Alvin W. Gouldner’a göre, üretim güçleri ve yönetim araçları hakkındaki teknik bilgisi sayesinde, üretim tarzı üzerinde fiili denetime sahip olan yeni sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Entelektüel yeni sınıf
B
Profesyonel elitler
C
Orta sınıf
D
Burjuvazi
E
Mavi yakalıların oluşturduğu yeni sınıf
Soru 11

Korporatizmi devlet biçimi olarak tanımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
L. Panitch
B
C. Crouch
C
C.S. Maier
D
G. Lehmbruch
E
B. Jessop
Soru 12

Sınıf temelli eşitsizliklerin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini eşit vatandaşlık statüsü üzerinden asgari düzeye çekme hedefiyle ortaya atılan vatandaşlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal vatandaşlık
B
Küresel vatandaşlık
C
Siyasal vatandaşlık
D
Ekolojik vatandaşlık
E
Avrupa vatandaşlığı
Soru 13

Vatandaşlığın, öncelikle hukuki anlamda bireyin devletle olan ilişkisini belirleyen bir mensubiyet statüsü olarak ele alındığı anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekolojik vatandaşlık
B
Antik Yunan vatandaşlığı
C
Küresel vatandaşlık
D
Ulus sonrası vatandaşlık
E
Modern vatandaşlık
Soru 14

Vatandaşlık hakları açısından sosyal ve ekonomik eşitliği sağlayan haklar verilmedikçe siyasal eşitliğin bir anlamı olmayacağını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. Marx
B
D. Massey
C
T. H.Marshall
D
A. Giddens
E
S. Hail
Soru 15

Aşırı sermaye birikim krizinin yoğunlaştığı dönemlerde mekânsal sınırların ortadan kaldırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emeğin sınırsız ve serbest dolaşımını sağlama zorunluluğu
B
Aşırı biriken sermayenin yeni mekânlara aktarılma zorunluluğu
C
işsiz kitlelere yeni iş alanları yaratma zorunluluğu
D
Medeniyetler arası ilişkileri güçlendirme zorunluluğu
E
Sermaye ve emek arasındaki çatışmayı bastırma zorunluluğu
Soru 16

Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve yoksulluk sınır ölçümlerinde en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumdaki işsizlik oranı
B
Toplumda hane halkı harcamalarının en düşük olduğu kitlenin oranı
C
Günlük 1 dolar ve altında geçinen kişilerin oranı
D
Toplumda düşük gelirli kitlelerin oranı
E
Toplumda yiyecek tüketimi düşük kitlelerin oranı
Soru 17

Yoksulluk Yasaları ile yoksulluğu ilk kez toplumsal bir sorun olarak gündeme getiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Fransa
C
Amerika Birleşik Devletleri
D
Türkiye
E
İngiltere
Soru 18

Mülkiyet ilişkilerine dayalı sermaye ve emek tanımlı ikili sınıf betimlemelerinin yetersiz kaldığını ve egemen sınıfın, enformasyon kontrolünü elinde bulunduran teknokratların olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tom Bottomore
B
Anthony Giddens
C
Alain Touraine
D
Alvin W. Gouldner
E
Jürgen Habermas
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplumsal eşitsizlik çalışmalarını değişime zorlayan faktörlerden biri değildir?

A
Yaşam stilinin kültürel boyutları
B
Teknoloji
C
Demografi
D
Genel yaşam düzeyi
E
Toplumsal cinsiyet ve rol davranışları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ve kapitalizmle geç tanışan ülkeleri tanımlamak için kullanılan kavramlardan biri değildir?

A
Sömürge toplumlar
B
Üçüncü dünya
C
ilkel toplumlar
D
Geri bırakılmış toplumlar
E
Geleneksel toplumlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x