Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2017-2018 Final Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Giddens, ortak yaşam tarzı ve bu yaşam tarzına bağlı tutum ve inançların müşterek kabulü durumuna ne ad verir?

A
Sınıf kapasitesi
B
Güç dağılımı
C
Sınıf mücadelesi
D
Bilinç ölçekleri
E
Sınıf farkındalığı
Soru 2

Nozick'e göre, servet sahibine sorulması gereken sosyal adaletle ilgili soru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serveti ne yapacaksın?
B
Serveti nasıl elde ettin?
C
Serveti kimle elde ettin?
D
Servetin ne kadarını elde ettin?
E
Serveti niçin elde ettin?
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kapitalist çiftçi ile küçük üretici arasındaki temel farklardan biridir?

A
Piyasadan girdi satın alması
B
Üretim araçlarını elinde bulundurması
C
Piyasa için üretmesi
D
Metalaşmamış aile emeği temelinde üretim yapması
E
Sermayeye ihtiyaç duyması
Soru 4

________ tarım ve gıda ilişkilerinin üretim, işleme, dağıtım, pazarlama ve tüketim ilişkilerinin birbirleriyle ilişkisi ve bütünlüğü temelinde analiz edilmesi gerektiğini belirtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tarım ve gıda sistemi kavramı
B
Gıda rejimi kavramı
C
Tarım ve üretim ilişkileri kavramı
D
Kır ve tarım ekonomisi kavramı
E
Gıda ve tüketim sosyolojisi kavramı
Soru 5

Uluslararası insan hakları kurumunun garanti ettiğinin dışında, neredeyse bütün haklardan yoksun olan toplumsal kategori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadınlar
B
Sığınmacılar
C
Mülteciler
D
Misafir işçiler
E
Kaçak göçmenler
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde vatandaşlığın kurucu unsurları birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Başarı-Eğitim-Mensubiyet
B
Statü-Katılım-Mensubiyet
C
Katılım-Eğitim-Başarı
D
Statü-Haklar-Başarı
E
Haklar-Eğitim-Mensubiyet
Soru 7

Göçmenlerin göç ettikleri toplumda hiçbir zaman kabul görmeyeceklerine inanırlarsa, göç ettikleri ülkenin vatandaşlık anlayışının resmi söyleminden kopuş yaşayacaklarını, kendilerini ayrı bir siyasal topluluğa ait hissedeceklerini ve anavatanlarının kimlikleriyle özdeşleştirileceklerini iddia eden Glick-Schiller ve Fouron bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade eder?

A
Aşağıdan ulus-ötesicilik
B
Uzaktan milliyetçilik
C
Yeni ırkçılık
D
Sembolik dinsellik
E
Sembolik etnisite
Soru 8

Refah devleti aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile çıkarların uzlaştırılmasmı kolaylaştırır?

A
Toplu pazarlık ve anlaşma ile
B
Sosyal kontrol mekanizması ile
C
Gelir politikaları ve toplumsal anlaşma ile
D
Rekabet ve uzlaşma ile
E
Çalışma barışı ve üretimi ile
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi piyasa yanlısı yaklaşımların refah devleti politikalarına yönelik getirdiği eleştirilerden biridir?

A
Refah devleti politikalarının yoksulluğu artırması
B
Refah devleti politikalarının sadece yaşlılara yönelik olması
C
Refah devleti politikalarının yetersiz yardım yapması
D
Refah devleti politikalarının sadece kadınlara yönelik olması
E
Refah devleti politikalarının sadece çocuklara yönelik olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışının nedenlerine ilişkin yapılan açıklamalardan biri değildir?

A
Sınıf çatışmalarından farklı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal çatışmaların doğması
B
Eğitimli yeni bir orta sınıfın gelişmesi
C
Sendikal hareketlerin zayıflaması sonucu sivil toplum söyleminin güç kazanması
D
Üretim yapısında esnek üretime doğru gerçekleşen değişimlerin yaşanması
E
Teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunların ortaya çıkması
Soru 11

Yoksulluk kültürü yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Zymaunt Bauman
B
Amarty Sen
C
Eric Wright
D
Oscar Lewis
E
Peter Townsend
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasında etkili olan nedenlerden biridir?

A
Kitlesel tüketimin yaygınlaşması
B
Vatandaşlık haklarının genişlemesi
C
Eğitimli işçi sınıfının güçlenmesi
D
Fordist üretimin güçlenmesi
E
Eğitimli orta sınıfın gelişmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Radikal Demokrasi Projesinin temel varsayımlarından biri değildir?

A
Sivil toplumun gelişmesi
B
Evrenselliğin güçlenmesi
C
Kişisel kimliklerin çoğalması
D
Toplumda farklılaşma
E
Yaşam tarzlarında çoğulculuk
Soru 14

Yoksulluğun bir toplumda geçerli ve geleneksel olarak o toplumda belli bir zamanda toplumun üyeleri tarafından kabul edilmiş yaşam standardına tanımlanmasına ne ad verilir?

A
Açlık sınırı
B
Geçimlik yoksulluk
C
Mutlak yoksulluk
D
Toplumsal dışlanma
E
Görece yoksulluk
Soru 15

John Urry’nin kapitalizmin örgütsüz halinden çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum yaşamının hizmet sektörüne göre örgütlenmiyor oluşu
B
Toplumsal yaşamın cinsiyetçi tepkilere göre örgütlenmiyor oluşu
C
Toplumsal yaşamın toplumsal sınıflara göre örgütlenmiyor oluşu
D
Toplumsal ırk ve etnik tepkilere göre örgütlenmiyor oluşu
E
Toplum yaşamının sivil topluma göre örgütlenmiyor oluşu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki geleneksel, dönüşüm halindeki sınıflardan biridir?

A
Geçimlik tarımsal üreticiler
B
Nitelikli ve yarı nitelikli işçiler
C
Tarımda niteliksiz işçiler
D
Kadın ve erkek işçiler
E
Kamu ve özel sektörde çalışanlar
Soru 17

Sembolik alanda farklı kimlikler arasındaki eşitsizlikler aşağıdaki ilişkilerden hangisinin dolayımında biçimlenir?

A
Emek- sermaye
B
Cinsiyet
C
Egemenlik-baskı
D
Sömürü
E
Mülkiyet
Soru 18

Kapitalistlerin üretim sürecinde yarattığı mal ve hizmetlerin piyasada alıcı bulmasına ne ad verilir?

A
Realizasyon (gerçekleştirme)
B
Rekabet
C
Pazarlama
D
Değerlenme
E
Bölüşüm
Soru 19

Alvin W. Gouldner’a göre, üretim güçleri ve yönetim araçları hakkındaki teknik bilgi sayesinde, üretim tarzı üzerinde fiili denetime sahip olan yeni sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitimli orta sınıf
B
Sanayi burjuvazisi
C
Entelektüel yeni sınıf
D
Profesyonel elitler
E
Mavi yakalı sınıflar
Soru 20

İş güvencesizliğinin yanı sıra genel olarak kapitalist yaşam karşısında duyulan güvencesizlik durumları için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göçmen işçilik
B
Çocuk işçiliği
C
Mevsimlik işçilik
D
Prekarya
E
Kadın işçiliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x