Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sermaye birikim biçimlerinin ve bilişimlerinin değişimiyle birlikte, emeğin iletişimsel boyutunun arttığını öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Daniel Bell
B
Peter Drucker
C
Robert Nisbet
D
Christian Marazzi
E
Alvin Toffler
Soru 2

Lockwood’un işçi sınıfı tiplemelerinden olan geleneksel işçi tiplemesinin alt tiplemeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Modern ve özgürlükçü
B
Militan ve uysal
C
Modern ve çatışan
D
Postmodern ve farklı
E
Muhafazakar ve itaatkâr
Soru 3

Kapitalist toplumda cinsiyet, ırk, din vb. tüm bağımlılık ilişkilerini çağdaş çatışmanın kaynağı olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davranışsalcı
B
Marksist
C
Post-Weberei
D
Weberei
E
Post-Modernist
Soru 4

Giddens, ortak yaşam tarzı ve bu yaşam tarzına bağlı tutum ve inançların müşterek kabulü durumuna ne ad verir?

A
Güç dağılımı
B
Sınıf mücadelesi
C
Sınıf farkındalığı
D
Sınıf kapasitesi
E
Bilinç ölçekleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlığın kurucu unsurlarından biri değildir?

A
Katılım
B
Statü
C
Sosyal haklar
D
Prestij
E
Ait olma duygusu
Soru 6

Sosyal vatandaşlığın temel amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitalizme alternatif sosyalist bir yaşamın altyapısını oluşturmak
B
Kimlik politikaları açısından vatandaşlara eşit haklar sağlamak
C
Sınıf temelli eşitsizliklerin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
D
Ulus devletin tek tipleştirici vatandaşlık anlayışına meydan okumak
E
Vatandaşlığın tüm uluslara açık olmasını sağlamak
Soru 7

Küreselleşme tartışması ister ekonomi, ister kültür, isterse de siyaset alanında yapılsın, tartışmanın esası aşağıdaki temel aktörlerden hangisi üzerinde odaklanır?

A
işçi sınıfı
B
Sendikalar
C
Beyaz yakalılar
D
Ulus-devlet
E
Parti liderleri
Soru 8

Nozick'e göre, servet sahibine sorulması gereken sosyal adaletle ilgili soru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serveti kimle elde ettin?
B
Serveti ne yapacaksın?
C
Serveti niçin elde ettin?
D
Servetin ne kadarını elde ettin?
E
Serveti nasıl elde ettin?
Soru 9

İnsanlık tarihinin binlerce yıllık tarım birikiminin, diğer bir ifadeyle küçük meta üreticilerinin taşıyıcısı olduğu tohum alanında biriktirilmiş geleneksel bilginin de metalaşmasına ne ad verilir?

A
Sözleşmeli çiftçilik
B
Tohumun metalaşması
C
Yerinde proleterleşme
D
Oliberal gıda rejimi
E
Kendi toprağında proleterleşme
Soru 10

Her türden farklılığı, cinsiyet, kültür, cinsellik farkını kabul eden, bu farklılıkları onaylayan ve teşvik eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhafazakarlık
B
Liberalizm
C
Radikal demokrasi
D
Çok kültürlü liberalizm
E
Neoliberalizm
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışının nedenlerine ilişkin yapılan açıklamalardan biri değildir?

A
Sendikal hareketlerin zayıflaması sonucu sivil toplum söyleminin güç kazanması
B
Teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunların ortaya çıkması
C
Üretim yapısında esnek üretime doğru gerçekleşen değişimlerin yaşanması
D
Eğitimli yeni bir orta sınıfın gelişmesi
E
Sınıf çatışmalarından farklı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal çatışmaların doğması
Soru 12

Aşağıdaki modellerden hangisi, geniş anlamda toplum-devlet ilişkilerini, dar anlamda ise endüstri ilişkileri sisteminin aktörlerinden işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve hükümetler ile olan ilişkilerini inceler?

A
Korporatizm modeli
B
Sosyal piyasa modeli
C
Sosyal devlet modeli
D
Piyasa korporatizm modeli
E
Korporatist piyasa modeli
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işsizliğin kaynaklarından biri değildir?

A
Tarımda meydana gelen çözülmeler
B
Kamuda özelleştirmeler
C
ithal edilen üretim mallarının artması
D
Ekonominin büyümesi
E
Makineleşme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin yoksulluğu önlemek için yaptığı sosyal güvenlik politikalarına yönelik yapılan eleştirilerden biri değildir?

A
Sosyal yardımlarla geçimini sürdüren insanların sayısını artırması
B
Diğer sosyal harcama alanlarına aktarılabilecek payı azaltması
C
Çalışarak ekmeğini kazanma anlayışını aşındırması
D
Rekabetçilik anlayışını aşındırması
E
Yoksulluğun daha da artmasına sebep olabilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kapitalizme kendisinden önceki diğer üretim biçimleri ile kıyaslandığında ilerici bir rol atfedilmesine yol açan ilişkiler arasında yer almaz?

A
Emeğin feodal bey ya da ağadan özgürleşmiş olması
B
Siyasetin toplumsal ölçeğe yayılması ve kitleselleşmesi
C
Üretim ve yeniden üretimin koşullarının çeşitlenmesi ve zenginleşmesi
D
Emeğin topraktan özgürleşmiş olması
E
Emeğin değerinde alınıp satılır hale gelmesi
Soru 16

Refah devletine denk düşen üretim biçimi hangisidir?

A
Endüstriyel demokrasi
B
Esneklik
C
Taylorizm
D
Post fordizm
E
Fordizm
Soru 17

Aşağıdaki toplumsal farklılaşma biçimlerinden hangisi toplumsal eşitsizlikle ilgilidir?

A
Dikey
B
Uzamsal
C
Sınıfsal
D
işlevsel
E
Yatay
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası tarım tartışmalarındaki temel kavramlarından biridir?

A
Neoliberalizm
B
Kapitalizme geçiş
C
Azgelişmişlik
D
Emperyalizm
E
Sömürü
Soru 19

Sembolik alanda farklı kimlikler arasındaki eşitsizlikler aşağıdaki ilişkilerden hangisinin dolayımında biçimlenir?

A
Mülkiyet
B
Emek- sermaye
C
Egemenlik-baskı
D
Sömürü
E
Cinsiyet
Soru 20

Oscar Lewis'in, 1961'de yayımlanan ve Amerika'daki Meksikalı göçmenler üzerine yaptığı çalışma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
10 aile üzerinde yapılmıştır.
B
Muhafazakâr bakış açısı ile yapılan yoksulluk çalışmalarında referans olarak kullanılır.
C
Yoksullar aleyhine yapılmıştır.
D
Çocukların yoksulluk kültürünü üretmediğine dair bulgulara ulaşılmıştır.
E
En alta düşen yoksulların, yoksulluktan kendi başlarına çıkabileceklerini göstermiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x