Türk Anayasa Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Türk Anayasa Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anayasacılık hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anayasacılık hareketi Osmanlı İmparatorluğunda Batı ile eş zamanlı baş lamış tır.
B
Anayasacılık hareketi burjuvazi tarafından baş latılmış tır.
C
Anayasacılık modern bir düşüncedir.
D
Anayasacılık devlet iktidarını yazılı bir anayasa ile sınırlama amacını güder.
E
Anayasacılık birey özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlar.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi demokratik asli kuruculukta halkın anayasa yapımına katılım yolları arasında yer almaz?

A
Kurucu meclisin hazırladığı anayasanın halk oyuna sunulması
B
Askeri müdahale sonrası hazırlanan anayasanın halk oyuna sunulması
C
Olağan parlamentonun anayasayı yapması
D
Olağan parlamentonun anayasayı yapması ve halk oyuna sunulması
E
Halkın anayasa yapması için seçtiği özel bir meclisin kurulması
Soru 3

Tali (türev) kurucu iktidar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sınırsız bir iktidardır.
B
Mevcut anayasa ile bağlı değildir.
C
Değiştirme yasakları ile bağlı değildir.
D
Hukuki bir iktidardır.
E
Hiçbir biçimde süre ile sınırlanamaz.
Soru 4

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Sınırlama yapılabilmesi için neden aranmaz.
B
Sınırlama laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz.
C
Sınırlama hakkın özüne dokunamaz.
D
Sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
E
Sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.
Soru 5

Yasama yetkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Yasama yetkisi yasa yapma yetkisi olarak tanımlanabilir.
B
Yasama yetkisi anayasadan kaynaklanır.
C
Yasama yetkisi devredilmezdir.
D
Yasama yetkisinin devredilmezliğine ilişkin istisna ön görülmemiş tir.
E
Yasama yetkisi aslidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yasama organının düzenleme alanına giren işlemlerin başka bir organ tarafından yapılmasını yasaklamaktadır?

A
Yasama yetkisinin genelliği
B
Yasama yetkisinin asliliği
C
Yasama sorumsuzluğu
D
Yasama dokunulmazlığı
E
Yasama yetkisinin devredilmezliği
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi adsız düzenleyici işlem değildir?

A
Sirküler
B
Yönerge
C
Tüzük
D
Genelge
E
Tebliğ
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Meclisin iç işleyişi ve çalışmalarına ilişkin kararlar arasında yer almaz?

A
Meclis başkanının seçilmesi
B
Cumhurbaşkanının seçilmesi
C
Komisyonların seçilmesi
D
Meclisin tatile girmesi
E
Meclis seçimlerinin yenilenmesi
Soru 9

Ara seçimlere ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ara seçim her seçim döneminde bir kere yapılabilir.
B
Ara seçim genel seçimden otuz ay geçmedikçe yapılamaz.
C
Ara seçim seçimlere bir yıl kala yapılamaz.
D
Ara seçim yapılabilmesi için Meclis üye tamsayısının en az %5i boşalmış olmalıdır.
E
Ara seçim kararı Bakanlar Kurulu tarafından verilir.
Soru 10

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez?

A
Yüksekokul mezunları
B
Askerliğini yapmış olanlar
C
Yirmi beş yaşını dolduranlar
D
Vergisini zamanında ödemeyenler
E
Kısıtlılar
Soru 11

Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Yüksek Seçim Kurulu
C
Bakanlar Kurulu
D
TBMM
E
Devlet Denetleme Kurulu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçimlerinde aday olamaz?

A
İş çi
B
Emekli
C
Memur
D
Tacir
E
Esnaf
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi vatana ihanetten dolayı Cumhurbaşkanını suçlama yetkisine sahiptir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
C
Danıştay
D
Bakanlar Kurulu
E
TBMM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile hükümet sistemi olarak klasik parlamentarizmin dışına çıkıldığının bir göstergesidir?

A
Bakanlar Kurulunun zayıflatılması
B
Cumhurbaşkanının kapsamlı ve etkili yetkilerle donatılması
C
Yargı organının bağımsızlaştırılması
D
Milli Güvenlik Kurulu’nun anayasallaştırılması
E
Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi
Soru 15

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil etme görevine sahip kılınmıştır?

A
Cumhurbaşkanı
B
Kültür Bakanı
C
Başbakan
D
Bakanlar Kurulu
E
TBMM
Soru 16

1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisine başkanlık eder?

A
Milli Güvenlik Kurulu
B
Anayasa Mahkemesi
C
Yargıtay
D
Danıştay
E
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi için Anayasaya uygunluk denetimi söz konusu değildir?

A
Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri
B
Temel hakları sınırlandıran kanunlar
C
İnkılap Kanunları
D
Milletvekili sıfatının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararları
E
TBMM İçtüzüğü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi itiraz yolunun işletilebilmesi için gerekli olan koşullardan biri değildir?

A
Bu davaya bakan bir mahkeme
B
Uyuşmazlığın çözümü için uygulanan bir kanun
C
Mahkeme hakiminin anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulması
D
En az yüz on milletvekilinin imzası
E
Görülmekte olan bir dava
Soru 19

Hakimlerin özlük haklarından yoksun bırakılamamaları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Doğal hakim ilkesi
B
Kesin hüküm
C
Hakimlik güvencesi
D
İdarenin bütünlüğü
E
Yasamanın asliliği
Soru 20

Yargı işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yargı işlevi mahkemeler tarafından yerine getirilir.
B
Yargı işlevi hukuki uyuşmazlıkları kesin hükümle karara bağlar.
C
Yargı işlevi devletin üç temel işlevinden birisini oluşturmaktadır.
D
Biçimsel ölçüt açısından yargı işlevinin üç unsuru bulunmaktadır.
E
Yargı organlarının yaptığı işler aynı zamanda yargı işlevini de meydana getirir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...