Türk Anayasa Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Türk Anayasa Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nda 1971 ve 1973 yıllarında yapılan değişikliklerden biridir?

A
Temel haklar için sınırlama sebepleri azaltılmıştır.
B
Anayasa yargısı sistemi oluşturulmuştur.
C
Devlet memurlarına sendika kurma hakkı tanınmıştır.
D
Askeri Yüksek idare Mahkemesi kurulmuştur.
E
Üniversiteler özerk hale getirilmiştir.
Soru 2

“Yasama ve yürütme kuvvetlerinin TBMM’de toplandığı bu anayasada, devlet başkanlığı makamı oluşturulmamıştır. Anayasa’da ayrıca, temel hak ve hürriyetler ile yargı yetkisinin kullanılması konusunda düzenlemelere yer verilmemiştir.”
Yukarıda bazı özellikleri verilen anayasa, aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876 Kanun-i Esasi
B
1921 Anayasası
C
1924 Anayasası
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesinin gereği olan temel sosyal haklardan biridir?

A
Kamu denetçisine başvurma hakkı
B
Bilgi edinme hakkı
C
Eğitim hakkı
D
Konut dokunulmazlığı
E
Dilekçe hakkı
Soru 4

İçinde bulundukları sosyal, ekonomik ve kültürel durum ne olursa olsun herkesin seçimde sadece bir tek oy kullanmasını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel oy
B
Açık sayım ve döküm
C
Eşit oy
D
Tek dereceli seçim
E
Gizli oy
Soru 5

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yargıçları en fazla iki defa seçilebilir.
B
Mahkemede, dostane çözüm yöntemi uygulanmaz.
C
ihlal tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapılabilir.
D
Yargıçları, sözleşmeci devletlerce önerilen adaylar arasından seçilir.
E
Mahkemeye yalnızca devletler başvuru yapabilir.
Soru 6

Jellinek tarafından yapılan tasnife göre aşağıdakilerden hangisi pozitif statü haklarından biridir?

A
işkence yasağı
B
Öğrenim hakkı
C
Dilekçe hakkı
D
Yaşama hakkı
E
Vatandaşlık hakkı
Soru 7

2017 Anayasa Değişikliğine göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi (Türk hükümet sistemi) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cumhurbaşkanı yardımcılarının atanması Meclisin onayına tabidir.
B
Bakan olarak atanan milletvekillerinin, Meclis üyeliği devam eder.
C
Cumhurbaşkanının halka karşı siyasi sorumluğu bulunmaz.
D
Cumhurbaşkanının cezai ve hukuki sorumluluğu yoktur.
E
Yürütme yetkisi ve görevi doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanına aittir.
Soru 8

2017 Anayasa Değişikliğine göre Cumhurbaşkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.
B
Bütçe kanun teklifini Meclise sunar.
C
Olağanüstü hâl ilân etme yetkisi vardır.
D
Bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda TBMM üyeliği sona erer.
E
Genel ve özel af ilanına karar verir.
Soru 9

Aşağıdaki durumlardan hangisi milletvekili seçilmeye engel oluşturur?

A
Dolandırıcılık suçundan on ay cezasına mahkûm olmak hapis
B
Kasten yaralama suçundan on ay cezasına mahkûm olmak hapis
C
Kasıtlı bir suç sebebiyle tutuklu yargılanıyor olmak olarak
D
Taksirle yaralama suçundan bir yıl cezasına mahkûm olmak hapis
E
Taksirle yaralama suçundan beş ay hapis cezasına mahkûm olmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından kanun biçiminde onaylanan işlemlerden biridir?

A
Para basılmasına karar verilmesi
B
Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması
C
Savaş hâli ilânına karar verilmesi
D
Bir bakanın Yüce Divan’a sevk edilmesi
E
TBMM içtüzüğü’nün yapılması
Soru 11

1982 Anayasası'na göre, meclis soruşturması usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Meclis soruşturması eski Cumhurbaşkanı yardımcıları hakkında da uygulanır.
B
Cumhurbaşkanı yardımcısının Yüce Divan'a şevki halinde, görevi sona ermiş sayılır.
C
En az 301 milletvekilinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir.
D
Yüce Divan'a sevk kararı için ise üye tamsayısının en az üçte ikisinin oyu aranır.
E
Bakanların görevleriyle ilgili olmayan suçları bu usulün kapsamı dışındadır.
Soru 12

Cumhurbaşkanına vekâlet etme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
TBMM Başkanı
B
Adalet bakanı
C
içişleri bakanı
D
Dışişleri bakanı
E
Cumhurbaşkanı yardımcısı
Soru 13

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?

A
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atamak
B
Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj vermek
C
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
D
Bütçe kanunlarını kabul etmek
E
Milli güvenlik politikalarını belirlemek
Soru 14

1982 Anayasası'na göre, olağanüstü hâl ilanı kararı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cumhurbaşkanının olağanüstü hâl ilanı kararına karşı yargı yolu kapalıdır.
B
Süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edilebilir.
C
Olağanüstü hâl yalnızca yurdun bir bölgesinde ilan edilebilir.
D
Olağanüstü hâl ilanı kararı Meclis onayı ile yürürlüğe girer.
E
Cumhurbaşkanınca ilan edilen olağanüstü hâlin süresini Meclis değiştiremez.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinin Hâkimler ve Savcılar Kuruluna üye seçme yetkisi vardır?

A
Cumhurbaşkanı
B
Danıştay Genel Kurulu
C
Yargıtay Genel Kurulu
D
Adlî yargı hâkim ve savcıları
E
Baro başkanları
Soru 16

15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
12
Soru 17

Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini şekil veya esas bakımından denetlevemez?

A
inkılâp Kanunları
B
Anayasa değişiklikleri
C
Olağan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
D
Kanunlar
E
TBMM içtüzüğü
Soru 18

Anayasanın, mevcut anayasal kurumlar tarafından yürürlükteki usul ve kurallara göre, genellikle yasama işlemi biçiminde yapılması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiyerarşik yöntem
B
Sözleşme yöntemi
C
Organik yöntem
D
Tabana dayalı anayasa yapımı
E
ihtiyari referandum
Soru 19

Anayasanın değiştirilmesi usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Anayasanın değiştirilmesi en az 120 milletvekili tarafından teklif edilebilir.
B
Cumhurbaşkanının, 400 oy ile kabul edilen teklifi halkoyuna sunması zorunludur.
C
Cumhurbaşkanı, 360 oy ile kabul edilen bir teklifi onaylayamaz.
D
Cumhurbaşkanı, 360 oy ile kabul edilen teklifi halkoyuna sunamaz.
E
Değişiklik teklifleri TBMM Genel Kurulu’nda bir defa görüşülür.
Soru 20

Anayasa değişikliklerinin yargısal denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Anayasa değişiklikleri, esas bakımından denetlenebilir.
B
Teklif çoğunluğunun bulunmaması iptal sebebi değildir.
C
Anayasa değişiklikleri, ivedilikle görüşüldüğü gerekçesi ile iptal edilemez.
D
Anayasa değişiklikleri şekil bakımından denetlenebilir.
E
iptal davasını sadece Cumhurbaşkanı açabilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...