Türk Dili 2 2012-2013 Final Sınavı

Türk Dili 2 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sevdiğimiz bir insan bizim dünyamızdan ayrılınca gönlümüze bir perişanlıktır çöküverir, kendi kendimize: “Bir daha göremeyeceğim o yüzü... Bir daha işitemeyeceğim o sesi...” deyip deyip içleniriz. Öyle ki ölümden de öte kavuşmalar hayal ederek avunsak bile durmuş bir kalbin tekrar vurmayacağını düşündüğümüz için yaramızı onulmaz sanırız. Bir süre sonra her derdin devasını bulan günler onun da şifasını getirir. Birdenbire ölümün anlamı gözümüzde kaybolur, o sevdiğimiz insan gerçek hayattan daha kuvvetli, sanki daha gerçek bir hayatla anılarımızda yaşamaya başlar. Kısacası hiçbir şey kendinden önce olmuşları büsbütün silemez, olmamış edemez. Ölüm de insanı yok edemez.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Ölüm, mutlak bir sonsuzluktur.
B
Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde onu bir daha göremeyeceğimiz duygusu canımızı çok acıtır.
C
Ölüm sevdiklerimizi yok edemez.
D
Hissedilen ölüm acısı zaman geçtikçe hafifler.
E
Kaybettiğimiz sevdiklerimizi zamanla daha bir gerçekmiş gibi anılarımızda yaşatırız.
Soru 2

Bir kompozisyonun giriş bölümünü etkili kılmak için başvurulan yöntemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Soru sorma-Alıntılama- Sonuca bağlama
B
Öyküleme-Sonuca bağlama- Etkili yazım
C
Sonuca bağlama-Örnekleme-Alıntılama
D
Öyküleme-Alıntılama-Soru sorma
E
Etkili yazım-Soru sorma-Örnekleme
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Malazgirt’te asker bakımından sayıca az olan Türk ordusunun Bizans karşısındaki zaferi dünyanın sayılı savaş başarılarından biridir.
B
1071’in anlamı Anadolu’nun bir daha geri dönülmez biçimde Türk’leşmesi ve İslam’laşması demekti.
C
Eskiden değil ceplerde, evlerde bile telefon yoktu. Şehirler arası veya ülkeler arası görüşmek için insanlar, saatlerce PTT’nin şubelerinde bekleşirlerdi.
D
Bu yaz İzmir’e gitmeyeceğim, tatilimi Antalya’da geçireceğim.
E
Kur’an’da geçen “Ashab-ı Kehf” yani halk arasındaki adıyla “Yedi Uyurlar”ın saklandığı iddia edilen mağara, Mersin’dedir.
Soru 4

Bunun üzerine Arda: ( )Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun ( ) ( ) diye sordu.
Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
(.), (.), (?)
B
(-), (?), (-)
C
(;), (;), (,)
D
(“), (?), (“)
E
( ‘), (?), (‘)
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünsüz türemesi meydana gelmiştir?

A
Söylediklerinde yüzde yüz haklı olduğunu düşünüyorum; ancak haklı olman sonucu değiştirmiyor ki…
B
Soğuktan bütün bedenim buz kesilmişti; öyle ki artık ne el ne de ayak parmaklarımı hissedebiliyordum.
C
Artık kendi köşeme çekildim. Şimdi bütün geçmişimi gözden geçiriyor, tıpkı bir film gibi dışarıdan seyrediyorum.
D
Eleştirdiğimiz, kızdığımız, kınadığımız kişilerin de içimizden birisi veya bir başkasının sevdiği, yakını, dostu olduğunu göz ardı etmemeliyiz.
E
Çiçeklerimle, sağ olsun, komşum ilgilenecek. Kendisine anahtarımı bırakıyorum. Onları her gün sulayacak.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?

A
Usta ile çırak hiç konuşmazlardı. Anlaşmaları için konuşmanın da hiç gereği yoktu.
B
Hüseyin ölen ağabeyimin adıymış, daha üç aylıkken ölmüş, sonra ben doğunca, bana onun adını vermişler.
C
Lise döneminde, biz de arkadaşlarla duvar gazetesi çıkardık. O zamanlar ben de yazdım.
D
Gençken yalnızca bir kişiye âşık olmuştum. Bütün gençliğim boyunca tek kişiye vurgundum.
E
Ne vardı benimle gelseydin? Çok güzel bir oyundu.
Soru 7

Aşağıdaki yazarlardan hangisi Fransız edebiyatında deneme türünün kurucusu olarak kabul edilir?

A
Molier
B
Michel de Montaigne
C
Johann Wolfgang von Goethe
D
Victor Hugo
E
Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gazete ya da dergi yazısı olan fıkra türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Konunun güncel ve ilgi çekici olması
B
Konu hakkında önemli noktalara okurun dikkatinin çekilmesi ya da düşünmesinin sağlanması
C
Düşüncelerin ayrıntıya inilmeden yalın ve etkili bir dille kaleme alınması
D
Konunun belgelere dayandırılarak nesnel bir biçimde anlatılması
E
Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Yaşanmış ya da yaşanması olası olayların kurmacaya dayalı olarak anlatılması
B
İç içe geçmiş birçok öyküden oluşması
C
Karmaşık bir olay örgüsünün olması
D
Öznel bir anlatımının olması
E
Olayların geçtiği yerin ve zamanın dar bir plan içinde işlenmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin özelliklerinden biridir?

A
Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin olması
B
İnsanlar arasında geçen olayların diğer canlılar arasında geçiyormuş gibi anlatılması
C
Yalın bir dille çobanların yaşamlarının, üzüntülerinin, aşklarının anlatılması
D
Bir düşünceyi açıklama amacı güdülmesi
E
Sonunda okura ahlak dersi verilmesi
Soru 11

Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerinin, komisyonların gerçekleştirdikleri çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına ne ad verilir?

A
Dilekçe
B
Tutanak
C
Rapor
D
Özgeçmiş
E
Karar
Soru 12

Bilimsel bir araştırma konusu seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

A
Popüler bir konu olmasına
B
Araştırmacının yeteneğine ve ilgi alanına
C
Konunun araştırılabilirlik durumuna
D
Daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarı olmamasına
E
Konunun yeni ve orijinal olmasına
Soru 13

I. İtalik
II. Bold
III. Altı çizgili
IV. Hem italik hem bold Bilimsel bir yazıda kaynakça listesi oluştururken eser adı yukarıdakilerden hangileriyle gösterilemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
I ve IV
E
I, II ve III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin özellikleri arasında yer almaz?

A
Dikkat
B
Biçimsellik
C
Nesnellik
D
Yorumlama
E
Geniş bir bakış açısı
Soru 15

Dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadan, sessizce dinleme etkinliğinde bulunduğu dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktif dinleme
B
Yaratıcı dinleme
C
Not alarak dinleme
D
Pasif dinleme
E
Grup halinde dinleme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen çevre temelli faktörlerden biri değildir?

A
Isı
B
Ses
C
İlgi
D
Işık
E
Fiziksel konfor
Soru 17

Aşağıdaki konuşma türlerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A
İş görüşmesi; bir işe başvurma sürecinde gerçekleşen konuşmalar için olduğu gibi, bir kişinin mevcut işi dolayısıyla başkalarıyla yaptığı görüşmelerdir.
B
Nutuk; bir düşünceyi belirli bir topluluğa açıklamak veya aşılamak amacıyla açık veya kapalı alanlarda yapılan topluluk konuşmalarıdır.
C
Konferans; uzmanlık gerektiren bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardır.
D
Açık oturum; önceden belirlenen bir konunun, o konuda uzman 3 ya da 5 konuşmacı tarafından tartışılarak ele alındığı konuşmalardır.
E
Sempozyum; kurum ve kuruluşların amaçları ve beklentileri çerçevesinde belirledikleri temel konuları ele almak üzere seçilen uzman kişilerin ve katılımcıların, görüşlerini bu toplantılarda paylaştıkları konuşma türlerindendir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?

A
Serilik
B
İşitilebilirlik
C
Esneklik
D
Akıcılık
E
Hoşagiderlik
Soru 19

Aşağıdaki konuşmayı oluşturan unsurlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A
Boğumlanma; ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasıdır.
B
Tonlama; titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşudur.
C
Tını; bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan niteliktir.
D
Duraklama; özellikle vurgulanan bir yargının, mesajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir sorunun ardından gelen kısa süreli sessizliktir.
E
Sıklık/frekans; konuşma sesleri, akciğerlerden başlayıp ağız ve burunda sona eren solunum yollarında sıralanmış organlara çarpıp veya sürtünüp seda haline geldikten sonra en son olarak bir kalıptan, engelden geçip ağızdan çıkan titreşimlerdir.
Soru 20

İş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve bakım konularında kendilerini çok rahat hissetmeli, rahat ve spor kıyafetlerle görüşmeye gitmelidir.
B
Görüşme her durumda bir programa, randevuya bağlı olarak gerçekleştirilmelidir.
C
Görüşme için ayrılan süre her iki taraf için de en etkin şekilde değerlendirilmelidir.
D
Taraflar yaptığı iş konusunda güven, işe hâkimiyet, ciddiyet gibi konularda birbirlerini tatmin etmeye yardımcı olacak şekilde gerekli bilgi, belgeyi yanlarında hazır bulundurmalıdır.
E
Görüşme öncesinde taraflar hem birbirleriyle hem de görüşme konusu ile ilgili gerekli bilgileri toplamış, hazırlıklarını yapmış olmalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x