Türk Dili 2 2015-2016 Vize Sınavı

Türk Dili 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Ata zeki, başarılı, iyi kalpli bir çocuktu.” cümlesinde virgülün (,) görevi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırma
B
Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırma
C
Yüklemden uzak düşmüş olan öğeleri belirtme
D
Pekiştirme yapılan kelimeleri birbirinden ayırma
E
Sıralı cümleleri birbirinden ayırma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon planında giriş bölümünün özelliklerinden biri değildir?

A
Özellikle düşünceye dayalı yazılarda kısa tutulması
B
Okuyucunun ilgisini çekecek yardımcı düşüncelere yer verilmesi
C
Konuya ana hatlarıyla değinilmesi
D
Etkili yazılması
E
Açık ve anlaşılır yazılması
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

A
Ülkenin tarihî, İktisadî ve sosyo-kültürel bakımdan en önemli şehridir.
B
Bu sabah, kendisi için yeni bir başlangıca uyandığının farkında değildi.
C
İhtiyar, çınar ağacının altında otururken çocukluğu geçti gözünün önünden.
D
Baykuş, mitolojide Tanrıça Athena'nın sevdiği hayvan olarak bilinir.
E
Müdür Bey, sözlerini bitirdiğinde gözlerindeki yaşlar da dökülmeye başlamıştı.
Soru 4

(I) Dil, iletişimi sağlamada araç olarak kullanılan sesler, sembol ve sözcükler gibi temel birimleri içine alan sistemdir. (II) Sesler dilden dile değişebilir. (III) Bu bakımdan her dilde, sembolleri birleştirmek, yeni semboller yaratmak için kurallar vardır. (IV) Dil; duyguları, düşünceleri, tutumları, inançları, değer yargılarını anlatma ve öğrenmede; algılanan ve yaşanan olaylarla ilgili bilgileri, kültür birikimini aktarmada; soru sormak, emir vermek, istekte bulunmak gibi işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan araçtır. (V) Dil öğrenmeyi kolaylaştırır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5

Kitap okuma alışkanlığı konusunda ülke olarak sınıfta kaldığımız bir gerçek. Zira yapılan araştırmalarda Japonya'da kitap okuma oranı %14, ABD'de %12 iken bu rakam Türkiye'de %0,01 . Hal böyle olsa da ülkemizde bu karamsar tabloyu değiştirebilecek gelişmeler olmaktadır. Nitekim Türkiye'de e-kitap okuyuculuğu giderek artmaktadır. Dijital yayıncılıkta Türkiye'nin performansı daha iyi görünmektedir. Halen yayıncılık pazarında düşük bir pastaya sahip olsa da, e-kitap satışlarının tüm sektöre oranı ABD'de %13, İngiltere'de %6, Türkiye'de %0,4'tür.
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

A
Tanımlama
B
Tanıklama
C
Örneklendirme
D
Karşılaştırma
E
Tanıtlama
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımı yanlıştır?

A
Oğluma -en sevdiğim insana- yardım edemiyordum.
B
İran'da Mevlana'ya Mevlevî-i Rûm derler.
C
Antalya'yı karlar altında -galiba ilk kez-görüyordum.
D
En az 6-7 saat güzel bir uyku çektikten sonra sabahleyin dinç uyanıyorduk.
E
Yollar çok buzlu olduğu için yavaş-yavaş yürüdüm.
Soru 7

Ahmetlerin köydeki evine gitmiştik hani. Ocağın yanışı sana, İstanbul'daki evini hatırlatmıştı. Duygulanmıştın...
Yukarıdaki parçada üç noktanın (...) kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cümlede atlanan yerleri belirtmek
B
Anlamı pekiştirmek
C
Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtmek
D
Yazarın söyleyeceklerinin bitmediğini belirtmek
E
Konuyla ilgili örneklerin devam ettiğini belirtmek
Soru 8

Gözlemlerden, yaşantılardan yola çıkıp çok başarılı olmuş sanatçılar vardır (I) ama aynı yöntemle yazmasına karşın başarılı olamamış, hiçbir iz bırakmamış sanatçılar da çoktur (II) örneğin Balzac, hiç evlenmemiş, babalık yapmamış; ama dünyanın en canlı babası Goriot Baba'yı yaratmıştır (III) öte yandan bütün yapıtlarını okuduğum Panait İstrati var (IV) yaşantısından, gözlemlerinden yola çıktığı halde çoktan eskimiştir (V)
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangisine nokta (.) getirilemez?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9

İradeli insanlar bir işe başlamadan önce o işle ilgili karşılarına çıkabilecek sıkıntıları, zorlukları peşinen kabullenirler. Bu sayede çalışırken morallerini asla bozmazlar ve sabırla çalışarak işlerini başarıyla sonuçlandırırlar. Maymun iştahlılar, yani hevesi çabuk geçenler ise çok geçmeden işten sıkılılar, başka bir işe başlamak isterler ya da en küçük bir sıkıntıda o işi yarım bırakırlar. Böyle davrandıkları için de genellikle başarısız olurlar.
Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

A
Karşılaştırma
B
Tanıtlama
C
Örneklendirme
D
Tanımlama
E
Tanıklama
Soru 10

Babam öğretmendi ve biz her üç beş sene de bir başka şehire taşınırdık. Çocukluğumun bir kısmının geçdiği Zonguldak'da evimizde kışın kömür sobası yanardı. Sobanın üsdünde de hiç bitmeyen çay olurdu. Babam eve geldiğinde annem hemen ona bir bardak çay verirdi...
Yukarıdaki parçada kaç tane yazım yanlışı vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11

“Bu tür yazılarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Türk edebiyatında çok eski dönemlerde uygulanmış bir yazı türüdür. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.”
Yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmiştir?

A
Fıkra
B
Biyografi
C
Günlük
D
Anı
E
Eleştiri
Soru 12

Unvanlar ve lakaplar gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki kurala uygun bir örnek vardır?

A
Uzak Doğu'dan gelen heyeti Ankara valisi dün kabul etti.
B
Bunu yapsa yapsa borazan Mustafa yapar.
C
Ayşe hatun bugün yine çok güzel yemekler yapmış.
D
Ahmet Bey ve Nuran Hanım bize de gelecekler.
E
Herkes binbaşı Murat'ın kaybolduğuna inanıyordu.
Soru 13

Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yardımcı fiil ayrı yazılmalıdır?

A
kaydolmak
B
varolmak
C
kahrolmak
D
hapsolmak
E
zannetmek
Soru 14

“Onun görevi bence yargıcınki gibidir; taraflara yukarıdan bakabilmelidir. Öte yandan edebi eserin değeri, neyin işlendiğinden çok nasıl işlendiğinde gizlidir. Bunu ortaya çıkarmak istediğinde, o, ancak paletinde her renge yer verirse ülkenin edebiyat manzarasını yansıtabilir. Ben onu, geleceğin edebiyat tarihçilerine malzeme hazırlamakla görevli sayıyorum.” diyen biri aşağıdaki düşünce türlerinden hangisinin yazarından söz etmektedir?

A
Anı
B
Makale
C
Eleştiri
D
Söyleşi
E
Röportaj
Soru 15

“Aitlik eki olan -ki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumuna girmez. Bağlama işlevindeki ki ayrı yazılır.”
Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı doğrudur?

A
Anneni aradığında iyi olduğunu söyleki kadıncağız sevinsin.
B
Akşamki konuyu seninle tekrar konuşup bir sonuca varmalıyız.
C
Burada ki herkese okulda neler olup bittiğini anlatacaksın.
D
Desemki, bütün yaşananlar bir yalandı.
E
Kavga sırasında evde ki bütün eşyaları dışarı attı.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Düşüncelerin kesin bir yargıya bağlanması
B
Ele alınan konunun yazarın kişisel görüşlerini içermesi
C
Samimi bir üslûpla yazılması
D
Özgün söyleyişlere yer verilmesi
E
İroniden geniş ölçüde yararlanılması
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A
Hey Allah'ım, bu soruyu sormaktan bıkmadın mı hâlâ?
B
“Ay ışığında futbol oynamak kıyak mı kıyak olacak.” demişti.
C
Beni yarın arayacak mısın?
D
Şu kırmızı elbiseyi alsammı ne dersin?
E
Yağmur yağdı mı dışarı çıkmak isterim.
Soru 18

Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan edebiyatı
B
Halk edebiyatı
C
Tanzimat edebiyatı
D
Servet-i Fünûn edebiyatı
E
Cumhuriyet edebiyatı
Soru 19

Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanan bu tür, tanınmış bir kişiyi ya da sanat dalını geniş okur kitlelerine duyuran yazılardır. Gerçekleri olduğu gibi ele alan haber yazılarına benzer; ancak, ele aldığı konulara değişik açılardan yaklaşması, kişinin kendi görüş ve bilgi birikimini, deneyimini ortaya koyması yönleriyle de nesnel anlatım taşıyan haberlerden ayrılır.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmiştir?

A
Otobiyografi
B
Makale
C
Söyleşi
D
Gezi yazısı
E
Röportaj
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir sözcük vardır?

A
Geleceksen gel ey benim gül yüzlü yarim! Yapraklar mevsimden, ben sensizlikten sarardım.
B
Cumhuriyet'in başlarında halkın büyük çoğunluğu köylerde yaşarken bu durum günümüzde tam tersine dönmüştür.
C
Gediz Deltası, sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin yanı sıra tarım ve tuz üretimi ile ekonomik anlamda da ülkemiz için önemlidir.
D
Kıskanmak ve imrenmek diye iki fiilimiz vardır. Kıskançlık, insana hayatı zehir ederken, imrenmek kişiyi olumlu yönde güdüler.
E
Ülkemizde belediyeler, eskiye bakarak, artık kamu için dinlenme alanları yapma konusunda ilerleme göstermişlerdir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x