Türk Dili 2 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Türk Dili 2 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arı, on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz bir biçimde yapar: Düzgün, geometrik ölçülerle peteğini örer ve bin bir çiçek tozundan topladığı balını, bir kimya laboratuvarının imbiklerinden daha üstün biçimde süzer. Oysa insanoğlu uğraştığı on binlerce işi binlerce yıldır giderek geliştirmekte ve hâlâ en kusursuza ulaşmaya çalışmaktadır.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A
Tanıklama
B
Tanımlama
C
Tanıtlama
D
Örneklendirme
E
Karşılaştırma
Soru 2

Üç noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Konuşma bölümlerinde, duraksama veya kekelemeyi belirtmek için kullanılır.
B
Konuyla ilgili örneklerin devam ettiğini bildirmek için kullanılır.
C
Soruyu pekiştirmek için kullanılır.
D
Karşılıklı konuşmalarda cevap verilmediğini belirtmek için kullanılır.
E
Ünlem ve soru işaretinden sonra anlatımı pekiştirmek için kullanılır.
Soru 3

Sokrates şöyle der() ()Gençler() Mutlaka evlenin() Eşiniz iyi çıkarsa mutlu() kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz() ()
Yukarıdaki cümlede parantezle () gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A
(:) () (!) (.) (;) (.) ()
B
(.) () (,) (.) (;) (.) ()
C
(;) () (!) (.) (:) (.) ()
D
(,) () (,) (.) (;) (.) ()
E
(:) () (!) (.) (;) (!) ()
Soru 4

Yaşlılık, çoğu zaman yaşamın çaresizliği ile dolu bir dönem olarak olumsuz şekilde değerlendirilir. Oysaki yaşlılık dönemine ulaşmak başarı olarak da değerlendirilebilir. Yaşlılıkta bireylerin, yaşam deneyimleri sayesinde yaşadıkları sıkıntılarla daha güçlü bir biçimde baş etmesi beklenir. Özellikle ileri yaştaki bireylerden sıklıkla “bugünkü aklımla gençliğimde olsaydım” düşüncesi, ileri yaşlarda daha bilgece düşüncelerin arttığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, yaşlılık döneminde sağlık ve fiziksel güç bakımından bazı sorunlar, yaşlının gücünü önemli ölçüde azaltır.Bu durum, yaşlının yaşamdan aldığı doyumun düşmesine neden olur. Yaşlılıkta yaşam doyumu için yaşamda yalnızca olumsuz şeylerle başa çıkmamak değil aynı zamanda olumlu nitelikleri inşa ederek değişim yaratmayı da gerektirir.
Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Yaşlanma ve Sağlık
B
Yaşlılıkta Yaşam Doyumu
C
Yaşlılıkta Olumsuzluklarla Başa Çıkma
D
Yaşlılık ve Çaresizlik
E
Yaşlanma ve Tecrübe
Soru 5

1916 ya da 1917 güzü sonuna doğru doğmuşum. Babamın Kur’an üzerine yazdığı not 1332 Aralık ayı. Milâdi’ye çevrilince 1917 yılının 9 Ocak günü oluyor, doğruysa. Ha bir yıl önce ha bir yıl sonra, ne önemi var, denilebilir. Bence önemli. O kış kıyamet günlerinde annem de tifo ya da tifüsten ağır hasta. Göç ederken bir kağnı üstünde de doğabilirdim. Annem çok sağlam yapılı bir köylü ağa kızıydı, inatçı, acımasız, pratik zekâlı... Yaşı belli değildi. Hiç perhiz etmedi, 90’ına doğru öldü.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?

A
Söyleşi
B
Gezi yazısı
C
Yaşam öyküsü
D
Öz yaşam öyküsü
E
Öykü
Soru 6

Türk edebiyatında ruznâme olarak da adlandırılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştiri
B
Röportaj
C
Fıkra
D
Deneme
E
Günlük
Soru 7

Söyleşi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anlatılanları kanıtlama çabası vardır.
B
Anlatımında yalınlık, duruluk, içtenlik egemendir.
C
Genellikle günlük sanat olaylarını ele alır.
D
Öznel bir anlatımı vardır.
E
Sıkça devrik cümlelere rastlanır.
Soru 8

Özel isimlere eklenen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

A
Annesi bir süre Türkçedeki ekler üzerine çalışmış.
B
Almanlar tatil için Alanya’yı tercih ediyorlar.
C
Yeni atanan öğretmenin Nevşehir’li olduğu söylendi
D
Nice Mevlana’lar çıkar bu topraklardan.
E
Minibüse Tepebaşı’ndan mı bineceksin?
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinin yazımı yanlıştır?

A
Benimki küçük bir şakaydı sadece...
B
Şu Boğaz Harbi nedir, var mı ki dünyada bir eşi?
C
Evin önündeki sarmaşık gözümün önünden hiç gitmez.
D
Burası o kadar güzeldiki, herkes ona imrenirdi.
E
Bir gün camı açtım ki, ufuk bir kara perde...
Soru 10

Karar yazılırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karar yazısının başına sırasıyla karar tarihi ve günü, karar numarası, oturum yeri ve saati yazılır.
B
Giriş bölümünde katılımcılar belirtilir.
C
Üyelerin konuya ilişkin görüşleri ve tartışma sonuçları maddeler halinde yazılır.
D
Karar yazısı “Oy birliğiyle karar verildi.” veya “Oy çokluğuyla karar verildi.” ifadelerinden biriyle sonlandırılır.
E
Karar yazısının en altına toplantı başkanı ve üyelerinin adları, soyadları yazılır ve bu kişiler kararı imzalarlar.
Soru 11

Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni kır beni
Götür tozlarımı burdan uzağa
Yârin çıplak ayağına sür beni
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A
Lirik
B
Epik
C
Dramatik
D
Satirik
E
Didaktik
Soru 12

Bilimsel bir yazıya başlık seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başlık çok uzun ya da çok kısa olmamalıdır.
B
içeriği özetle yansıtan özgün bir isim seçilmelidir.
C
Başlıkta çok genel ifadeler kullanılmamalıdır.
D
Söz dizimi hatası içermemelidir.
E
Başlıkta kısaltmalara yer verilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi okur topluluğuna yönelik roman türlerinden biridir?

A
izlenimci roman
B
Egzotik roman
C
Çocuk romanı
D
Gerçekçi roman
E
Töre romanı
Soru 14

Bu tür 14 yüzyılın ilk yarısında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır. Dünya edebiyatında Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoy Dostoyevski, Çehov; Türk edebiyatında ise Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi bir çok ünlü yazar bu türde eser vermiştir.
Yukarıda sözü edilen anlatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roman
B
Tiyatro
C
Şiir
D
Öykü
E
Masal
Soru 15

Resmi ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere; bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi edinmek amacıyla yazılan resmi mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar
B
Dilekçe
C
Rapor
D
Öz Geçmiş
E
Tutanak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?

A
Bir ürünün satımında pazarlama mı, kalite mi etkilidir?
B
Başarıda çalışmak mı, zeka mı önemlidir?
C
Kalkınma köyden mi, kentten mi başlamalı?
D
Çocuğun davranışlarına çevre mi, aile mi etkilidir?
E
Yeni sınav sisteminin olumlu yanları nelerdir?
Soru 17

“(...) Efendiler! Yüzyıllardan beri doğuda haksızlığa ve kıyıma uğratılan ulusumuz, Türk ulusu, doğasından gelen niteliklerden yoksun sayılıyordu. Ulusumuz sahip olduğu nitelikleri ve değeri, hükümetin yeni adıyla uygarlık dünyasına daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki yerine yaraşır olduğunu başaracağı işlerle kanıtlayacaktır.(...)”
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A
Söylev
B
Açıkoturum
C
Röportaj
D
Konferans
E
Panel
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen alıcı temelli faktörlerden biri değildir?

A
Zihinsel yetiler
B
Ön yargı
C
Ses tonu
D
Bilgi birikimi
E
Kelime dağarcığı
Soru 19

Metinde anlatılanların genel olarak anlaşılması, konunun ana hatlarıyla kavranması amacıyla yapılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soru sorarak okuma
B
işaretleyerek okuma
C
Tahmin ederek okuma
D
Özetleyerek okuma
E
Tartışarak okuma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerden biri değildir?

A
Tanımlama
B
Özelleştirme
C
Akıl yürütme
D
Değerlendirme
E
Yorumlama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x