Türk Düşünce Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hiçbir şeyin doğrulanamavacağını. bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı hakkındaki deliller ve karşıt delillerin eşit derece geçerliliğe sahip olduğunu savunan İslam felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reybiyye
B
Tekâfü-i Edille
C
Rivâkiyye
D
işrâkiyye
E
İhvanü’s-Safâ
Soru 2

Osmanlı Devleti döneminde, Risâle-i Eflâtûniyye adlı eseri yazarak Eflâtun’un fikirlerini tanıtan ve eserini II. Beyâzıd’a takdim eden filozof kimdir?

A
Necmeddin Ali b. Ömer Kazvinî
B
Muslihiddîn b. Sina
C
Kınalızâde Ali Efendi
D
Alâeddin Tûsî
E
ibn Kemâl
Soru 3

Suhreverdî’nin en temel metafizik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nail
B
Sudur
C
Gaye
D
Nûr
E
Akıl
Soru 4

(I) Meşşâîlerin kullandıkları her türlü kavramı Suhreverdî, zihnî veya itibarî olarak görür. (II) Yani ona göre kavramların manaları düşünseldir. (III) Suhreverdî’ye göre kavramların varlıksal gerçeklikleri yoktur. (IV) Örneğin mâhiyet (nelik) kavramı, Meşşâilere göre varlıksal gerçekliği olan bir kavramdır. (V) Suhreverdi’ye göre ise ayrım mâhiyet ile değil Nûr ile olur.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5

Evrenin yaratılmadığını, başı ve sonu olmadığını iddia eden felsefi düşünceye ne ad verilir?

A
Dehriyye
B
işrakiyye
C
Meşşaiyye
D
Sufiyye
E
Reybiyye
Soru 6

Meşşai Okul geleneğine karşı çıkan ve İşraki Okul’un kurucusu olan filozof kimdir?

A
Şehâbeddin es-Sühreverdî
B
ibn Haldun
C
Davûd el-Kayserî
D
Ebû Bekr Zekeriye er-Râzi
E
Beşşar ibn Burd
Soru 7

Meşşai filozoflara göre, tümel kavramlar oluşturma, yargıda bulunma ve düşünme potansiyeline sahip olsa da daha aktif hale geçmemiş, insanın küçüklük döneminde içinde bulunduğu akıl haline ne ad verilir?

A
Fiil halindeki akıl
B
Füstefad halindeki akıl
C
Kuvve halindeki akıl
D
Beyani akıl
E
Melek halindeki akıl
Soru 8

İbnü’r-Râvendî aşağıdaki hangisinin temsilcilerinden görülür?

A
Meşşailer
B
işrakilik
C
Tasavvuf
D
Tabiatçılar
E
Dehriyye akımlardan biri olarak
Soru 9

İbn Rüşd’ün, İslâm’ın asli inanç ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürlerden felsefi ve ilmi hakikatleri almanın meşru olduğunu savunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faslu’l-makâl
B
Ahlâk-ı Alâî
C
Haşiyeler
D
Eş-Şeceretü’l-ilâhiyye
E
İzâhu’l-Hikem
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi düşünme eyleminin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Düşünülebilir muhteva
B
Açıklama
C
Olup biten
D
Değer ve semboller
E
Bireysel algı farklılıkları
Soru 11

Yunan ve İslam varlık düşüncesinde bir kavram olarak kullanılmış ve sözlük anlamı “Henüz olmayan, henüz kendisi olmayan” demek olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir ?

A
imkân
B
Hyle (heyula)
C
Vacib
D
Mümteni
E
Vâcibü’l-vucûd
Soru 12

İbn Hazm ve savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kur’an metinleri dönemlere ve kültürlere göre yeniden yorumlanabilir.
B
Kıyas İslâm düşüncesi içinde çok önemli ve gerekli bir yere sahiptir.
C
Eş’arî mezhebine bağlı bir düşünürdür.
D
Kur’an’ın zahiri anlamları kadar batini anlamları da oldukça önemlidir.
E
Kur’an ve hadisler dışında dini meşruiyet kaynağı yoktur.
Soru 13

İbn Sina’nın bilgi teorisi ve mantık konusundaki düşünceleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mantık ile ilgili yazılarında genellikle bilgiyi biçim (suret) ve içerik (madde) bakımından inceler.
B
Bilgi problemini mantık ve psikoloji (nefis) konularıyla birlikte ele alır.
C
Nefisle ilgili yazılarında genellikle bilme sürecini inceler.
D
Akıllar konusunda ibn Sina, Kındî ve Fârâbî ile aynı teoriyi kabul eder.
E
insanın her çeşit bilgiye ulaşabileceğini savunur.
Soru 14

Fârâbî’nin nübüvvet görüşünün temelinde nefsin aşağıdaki güçlerinden hangisi yer alır?

A
Heyula
B
Vehim
C
Ortak Duyu
D
Teorik Akıl
E
Muhayyile
14 numaralı soru için açıklama 
Muhayyile.
Soru 15

Kindî’nin bilgi teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Duyu algıları bize varlığın mahiyeti ve hakikati hakkında tam bilgi verirler.
B
Duyu algıları bize tikel nesneler ile ilgili bilgiler verir.
C
Akıl insanları tümel kavramlara ulaştırır.
D
Akli bilgi duyu bilgisi gibi sübjektif değildir.
E
insanda doğuştan var olan akla “güç halindeki akıl” adını verir.
Soru 16

Farabi evrendeki varlıkların meydana gelişini hangi teori ile açıklamıştır?

A
Halkın Cedid
B
Fesâd
C
Sudûr
D
Tağayyur
E
Kevn
Soru 17

İbn Bâcce’ye göre aşağıdaki akıl yetkinliğindeki insanlardan hangileri aklın konusu olan şeyleri ancak “maddi suretler aracılığıyla idrak edebilirler” ve yetkin bir soyutlama yapamadıkları için eşyanın zihinlerindeki karşılıklarını tam oluşturamazlar?

A
Nuzzar mertebesi
B
Cumhur mertebesi
C
Su’edâ mertebesi
D
Müstefad mertebesi
E
Bilkuvve mertebesi
Soru 18

İbn Tufeyl’in Hayy b. Yakzan isimli eserinde Salaman nasıl bir kişiyi temsil etmektedir?

A
Yetkin dini bilgiye sahip, dinin deruni anlamlarını da kavramış bir kişiye temsil etmektedir.
B
Felsefi bilgiye sahip bir kişiyi temsil etmektedir.
C
Dinin sadece zahiri anlamlarını öğrenmiş kişiyi temsil etmektedir.
D
Akılla vahiy arasında çatışma yaşayan bir kişiyi yansıtmaktadır.
E
Aklını kullanmayı bilen dinin emirlerini önemsemeyen bir kişiyi temsil etmektedir.
Soru 19

Endülüslü Müslüman filozoflardan İbn Tufeyl hangi felsefi kavrama önem vermiştir ?

A
Tecelli
B
Sudûr
C
Feyz
D
Meşrıkî hikmet
E
Kutsi akıl
Soru 20

Batı literatüründe Avempace adıyla tanınan ve Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof kimdir?

A
ibn Rüşd
B
ibn Sina
C
ibn Bâcce
D
Muhammed Abduh
E
ibn Tufeyl
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x