Türk Halk Şiiri 2015-2016 Final Sınavı

Türk Halk Şiiri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Uygur döneminden günümüze ulaşan şiirlerden biri değildir?

A
Hikmet Erdemi
B
Maitriya Övgüsü
C
Anı Teg Orunlarta
D
Buda Övgüsü
E
Otuz Beş Budaya Saygı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi halk arasında “türkü” karşılığında kullanılan bir terim değildir?

A
Hava
B
Şarkı
C
Deme
D
Makam
E
Deyiş
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kazakistan’da mani karşılığında kullanılan kelimelerden biri değildir?

A
Mahnı
B
Aytıspa
C
Aytipa
D
Ölen
E
Gayım ölen
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hicri 3. ve 4. yüzyıllarda Orta Asya'da sûfîlerin yayıldığı bölgelerden biri değildir?

A
Fergana
B
Nişabur
C
Merv
D
Hemedan
E
Ötüken
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Yunus’un adının “Yunus Emre” olarak geçtiği kaynaklardan biridir?

A
Divan-ı Hikmet
B
Meşairü’ş-Şuara
C
Tarih-i Âl-i Selçuk
D
Fakrname
E
Mevlana’nın Mesnevisi
Soru 6

Aziz Mahmut Hüdayî’nin tarikat sırlarıyla ilgili bir risale özelliği taşıyan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakıat
B
Sırru’l-Beyan
C
Tarikatname
D
Esrar-ı Tarikat
E
Risale-i Tarikat
Soru 7

Hacı Bayram Veli’nin eserleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bayramname en meşhur eseridir.
B
Risale-i Bayramiye mensur bir eseridir.
C
Yazılı bir eseri yoktur.
D
Tarikatname adlı eseri tasawufu anlatır.
E
ilk eserini Ankara’da yazmıştır.
Soru 8

Şöhreti Anadolu’yu da aşarak Kırım, Kazan ve Taşkent bölgelerine yayılan mutasawıf şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemal Ümmî
B
Eşrefoğlu Rumi
C
Muhyiddin Abdal
D
Vahib Ümmî
E
Âdem Dede
Soru 9

Edip Harabî hakkında “Bir manzumesinde kendisini Bektaşi -Melâmî olarak tanıtmak isteyen şair, mutlak surette birtakım Melâmîlerin tesiri altında kalmıştır.” değerlendirmesini yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdurrahman Güzel
B
Fuad Köprülü
C
Abdülbaki Gölpınarlı
D
Sadettin Nüzhet Ergun
E
Eflatun Cem Güney
Soru 10

Yunus mektebinin müntesibi olan Peygamberler tarihini ve tasawufî temleri iyi bir şekilde kullanarak ilahi, münacat, na’t ve devriye türlerinde başarılı şiirler söyleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihnî
B
Dertli
C
Seyrânî
D
Salih Baba
E
Müştak Baba
Soru 11

Asıl adı Hüseyin Avni Başok olan şair, “Hacı kardaş” lakabıyla da tanınmıştır. Aslen Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinden olan şair, tahminlere göre XIX. yüzyılın son çeyreğinde dünyaya gelmiştir. 1946 yılında hacca gitmiş ve aynı yıl Akdağmadeni’nde ölmüştür. Şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla kendisinin iyi bir tahsil gördüğü, Yozgat’ta tanınmış bir hattat olduğu ve meydana getirdiği levhaların halen birçok cami ve mescitte bulunduğu bilinmektedir. Şiirlerini dinî ve tasawufî konuları işleyen ve nasihat vermek amacını güderek yazmıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vahib Ümmî
B
Kemal Ümmî
C
Gevherî
D
Derunî
E
Seyranî
Soru 12

“Kolca kopuz yükseltip elden ele, beyden beye ozan gezer. Erin cömerdini, erin cimrisini ozan bilir.” cümlelerinin yer aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Hikmet
B
Dede Korkut hikâyeleri
C
Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi
D
Divânü Lûgati’t-Türk
E
Kutadgu Bilig
Soru 13

Âşık fasıllarının en önemli bölümü olup âşıkların güçlerini ve hünerlerini gösterme fırsatını buldukları kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muamma
B
Öğütleme
C
Hatırlatma
D
Tekellüm
E
Hoşlama
Soru 14

Fuad Köprülü'nün gün ışığına çıkardığı bir âşıktır. Sözü edilen âşıkla ilgili ilk araştırmayı ise Murat Uraz yapmıştır. Âşıklığını, Saim Sakaoğlu ve Ali Saraçoğlu, hikâyeciliğini ise Muhan Bali çalışmıştır.
Yukarıda sözü edilen XVII. yüzyıl saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gevherî
B
Âşık Ömer
C
Kayıkçı Kul Mustafa
D
Karacaoğlan
E
Ercişli Emrah
Soru 15

Mersin’de Karacaoğlan ile ilgili olarak anlatılan iki efsaneden birincisinde sazını bir mağaraya asmasından, İkincisinde ise Karacaoğlan ve Karacakız’ın mezarlarının bulunduğu tepelerden söz edilmektedir.
Yukarıda sözü edilen efsanelerin geçtiği Mersin’in ilçeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gülnar, Bozyazı
B
Tarsus, Mut
C
Toroslar, Çamlıyayla
D
Anamur, Aydıncık
E
Silifke, Erdemli
Soru 16

“Şerifi değil mi cümleye üstad / Ol değil mi bizi eyleyen irşad” mısralarında geçen Şerifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âşık Ömer’in kâtibi
B
Âşık Ömer’in çırağı
C
Âşık Ömer’in çağdaşı
D
Âşık Ömer’in yol arkadaşı
E
Âşık Ömer’in ustası
Soru 17

XIX. yüzyıl saz şairlerinden Bayburtlu Zihnî’nin bazı parçalarını besteleyen bestekâr aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıldırım Gürses
B
Sadettin Kaynak
C
Avni Anıl
D
Ziya Taşkent
E
Münir Nurettin Selçuk
Soru 18

XX. yüzyıl Çukurova âşıklarından olan Osman Taşkaya'nın ilk şiirlerinde kullandığı mahlas aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanî
B
Âşık Osman
C
Çoban Osman
D
Cihangiroğlu
E
Dertli Osman
Soru 19

XIX. yüzyıl âşıklarından Çıldırlı Âşık Şenlik üzerinde doktora tezi hazırlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ensar Aslan
B
Muhan Bali
C
Fikret Türkmen
D
Hayrettin Rayman
E
Dilaver Düzgün
Soru 20

Divânü Lûgati’t-Türk’te Alp Er Tunga’nın ölümü üzerine söylenmiş olan şiirin hece sayısı ve kafiye yapısı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
6 heceli, axax
B
7 heceli, aaab
C
8 heceli, aaxx
D
11 heceli, aaaa
E
14 heceli, abab
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x