Türk Halk Şiiri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Türk Halk Şiiri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Âşık şiirinde heceli nazım şekilleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Koşma-destan-mani
B
Koşma-mani-semai
C
Koşma-destan-varsağı
D
Koşma-mani-koçaklama
E
Koşma-ağıt-güzelleme
Soru 2

İslamiyet öncesinde kam, baksı, ozan gibi adlar verilen ilk şairlerin şiir söyleme dışında da özellikleri vardır. Bu kişiler, şairliğin yanı sıra farklı meslekler de icra etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesindeki şairlerin icra ettiği mesleklerden biri değildir?

A
Rakkaslık
B
Sihirbazlık
C
Müzisyenlik
D
Tüccarlık
E
Hekimlik
Soru 3

Ercişli Emrah’ı bilim dünyasına kazandıran isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadettin Nüzhet Ergun
B
Şükrü Elçin
C
Halil Vedat Fıratlı
D
Pertev Naili Boratav
E
Fuat Köprülü
Soru 4

Genellikle dikey olarak aşağıdan yukarıya doğru açılan, halk arasında danadili veya sığırdili gibi adlarla da bilinen, içerisinde âşık şiirinin yanı sıra az da olsa divan şiirinin de örneklerinin bulunduğu deftere ne ad verilir?

A
Divan
B
Marzubanname
C
Mecmua
D
Cönk
E
Şükûfename
Soru 5

Bakırgan Kitabı, Ahir Zaman Kitabı ve Meryem Kitabı gibi eserleri olan mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunus Emre
B
Ahmet Yesevi
C
Azadî
D
Mahtumkulu
E
Süleyman Hakim Ata
Soru 6

Asıl adı İsmail’dir. İstanbul’dan Aydos’a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Edirne’de din ve fen dersleri almış, sonrasında Üsküp’te yaptırdığı zaviye ile irşada başlamıştır. 60 kadar Türkçe, diğerleri Arapça ve Farsça olmak üzere 100 kadar eseri vardır. Tefsir-i Rûhu’l Beyân, Divân, Hadis-i Erbain eserlerinden bazılarıdır.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üsküdarlı Haşim
B
Erzurumlu İbrahim Hakkı
C
Kul Şükrü
D
Kemal Ümmî
E
Bursalı İsmail Hakkı
Soru 7

Hacı Bayram Veli’nin kurucusu olduğu Bayramiyye tarikatını meydana getiren diğer tarikatlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Halvetiyye-Bektaşiyye
B
Nakşibendiye-Kadiriyye
C
Halvetiyye-Celvetiyye
D
Halvetiyye-Nakşibendiye
E
Nakşibendiye-Yeseviyye
Soru 8

Âşık Şenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şenlik âşık kolunun kurucusudur.
B
“Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana” kavuştağıyla biten şiir Şenlik’in “93 Koçaklaması” olarak bilinir.
C
Ardahan ilinin Posof ilçesinde doğmuştur.
D
Latif Şah, Salman Bey, Sevdakâr Şah hikâyelerinin musannifidir.
E
Son araştırmalarda 180 kadar şiiri tespit edilmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kazakistan’da mani karşılığında kullanılan kelimelerden biri değildir?

A
Mahnı
B
Ölen
C
Aytıspa
D
Aytipa
E
Gayım ölen
Soru 10

“Arabî, Farsü bilmeyen dile minnet eylemem” mısraından hareketle Âşık Ömer’in anlatılmak istenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âşık Ömer’in Hafız Divanı’nı okumuş olması
B
Âşık Ömer’in bildiği diller
C
Âşık Ömer’in Bostan’ı okuması
D
Âşık Ömer’in Türkçeyi bilmemesi
E
Âşık Ömer’in Arabistan ve İran’a gitmesi
Soru 11

“Şerifi değil mi cümleye üstad / Ol değil mi bizi eyleyen irşad” mısralarında geçen Şerifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âşık Ömer’in yol arkadaşı
B
Âşık Ömer’in çağdaşı
C
Âşık Ömer’in ustası
D
Âşık Ömer’in kâtibi
E
Âşık Ömer’in çırağı
Soru 12

1965 yılında Türkçeyi güzel kullanması ve millî kültüre hizmetinden dolayı maaşa bağlanan âşık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dadaloğlu
B
Dertli
C
Âşık Veysel Şatıroğlu
D
Bayburtlu Zihnî
E
Çıldırlı Âşık Şenlik
Soru 13

“Kolca kopuz yükseltip elden ele, beyden beye ozan gezer. Erin cömerdini, erin cimrisini ozan bilir.” cümlelerinin yer aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Hikmet
B
Divânü Lûgati’t-Türk
C
Kutadgu Bilig
D
Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi
E
Dede Korkut hikâyeleri
Soru 14

13. yüzyıl mutasavvıflarından olup, “Dastan-ı Sultan Mahmud” ve “Yusuf ve Zeliha” mesnevilerini kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Hacı Bektaş Veli
B
Ahmed Fakih
C
Şeyyad Hamza
D
Yunus Emre
E
Abdal Musa
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden biri değildir?

A
Senâyî
B
Edib Harâbî
C
Mihrâbî
D
Mehmet Nuri
E
YozgatlI Hüznî
Soru 16

Rüyasında üçler yediler, kırklar, hazreti Hızır veya bir pir tarafından bade içirilen âşıkların rüya motifi; hazırlık safhası, rüya, uyanış ve ilk deyiş olarak sınıflandırılmıştır.
Yukarıdaki sınıflamayı yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esma Şimşek
B
Umay Günay
C
Bige Seyidoğlu
D
Pakize Aytaç
E
Nerin Yayın
Soru 17

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın astronomi, ahlak, itikat, felsefe, musiki gibi çok çeşitli sahalardan faydalanarak kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şerh-i Muhammediye
B
Marifetname
C
Divan
D
Kitabü’l Eflak
E
Ruhu’l Mesnevî
Soru 18

Niyazi-i Mısrî’nin Divan-ı İlahiyat adlı eseri üzerine yüksek lisans tezi hazırlayan halkbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Çelik
B
Ali Bulut
C
Ali Duymaz
D
Ali Yakıcı
E
Ali Berat Alptekin
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi badeli âşıklardan biri değildir?

A
Âşık Veysel Şatıroğlu
B
Osman Taşkaya
C
Dertli
D
Murat Çobanoğlu
E
Sümmânî
Soru 20

Türbesi Alamus ilçesinin Varzıl/Görümlü Köyü’nde bulunan ve Pir Sultan Abdal etkisinde kalmış olan mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhyiddin Abdal
B
Kul Himmet
C
Âdem Dede
D
Vahib Ümmî
E
Eşrefoğlu Rumi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x