Türk Halk Şiiri 2016-2017 Vize Sınavı

Türk Halk Şiiri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Âşıkların kendilerine ait olmayıp ustalarına ait olan şiirlere ne ad verilir?

A
Usta şiiri
B
Üstadnâme
C
Usta mirası
D
Usta malı
E
Usta geleneği
Soru 2

Âşık şiirinde heceli nazım şekilleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Koşma-mani-semai
B
Koşma-destan-mani
C
Koşma-destan-varsağı
D
Koşma-mani-koçaklama
E
Koşma-ağıt-güzelleme
Soru 3

Belli bir ana konudan yoksun, manalarından daha ziyade fonksiyonlarıyla ön plana çıkan, mısra başı ve mısra sonu kafiye, aliterasyon ve secilerle oluşturulmuş ses oyunlarıyla ve çağrışımlarla bağlanarak belli bir nazım düzenine kavuşturulmuş nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilmece
B
Sayışmaca
C
Tekerleme
D
Yalanlama
E
Hayalleme
Soru 4

Dinî-Tasavvufi Halk Şiirinde on iki imamın adlarının geçtiği ve onları övmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?

A
Düvaznâme
B
Methiye
C
Mansurnâme
D
Faziletnâme
E
Maktel-i Hüseyin
Soru 5

Türk edebiyatında tuyuğları ile ün yapmış şairler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kadı Burhaneddin-Nesimî
B
Kadı Burhaneddin-Yunus Emre
C
Kaygusuz Abdal- Kadı Burhaneddin
D
Ali Şir Nevayî-Nesimî
E
Kaygusuz Abdal-Yunus Emre
Soru 6

Osmanlı Türkçesindeki otuz üç harfin değişik konularda, değişik şekillerle, genellikle mısra başlarındaki harflerin alt alta alfabetik sıra ile beyitler halinde yazılarak devam etmesi neticesinde oluşan manzum eserlerdir. Bu şiirlerde Allah’ın varlığı ve birliği, Allah’a yalvarma, peygamber ve devrin büyükleri olan mutasavvıflar hakkında yapılan övgü gibi konular işlenir.
Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlâhî
B
Münaacat
C
Tevhîd
D
Hilye
E
Elifnâme
Soru 7

“Divanü Lügati’t-Türk”te yer alan Alp Er Tonga’ya ait sagunun dörtlük sayısı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Alp Er Tonga sagusunun 9 dörtlükten oluştuğunu iddia eden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuat Köprülü
B
Pertev Naili Boratav
C
C. Brockelmann
D
Özkul Çobanoğlu
E
Talat Tekin
Soru 8

Tarihi dönemlerde avlara götürülen veya av öncesinde veya sonrasında şiir söyleyip destan anlatan şairler hakkında oldukça az bilgimiz vardır. Ancak, Türklerdeki av ve şiir ilişkisini, yaşam şartları gereği avcılığı tamamen bırakmamış, avcılık kültürünü yaşatan Türk boyları bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu Sibirya Türklerinden biridir?

A
Özbek
B
Kırgız
C
Al tay
D
Kazak
E
Türkmen
Soru 9

13. yüzyıl mutasavvıflarından olup, “Dastan-ı Sultan Mahmud” ve “Yusuf ve Zeliha” mesnevilerini kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Abdal Musa
B
Ahmed Fakih
C
Hacı Bektaş Veli
D
Yunus Emre
E
Şeyyad Hamza
Soru 10

Bilmeceleri konularına göre tasnif eden halkbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şükrü Elçin
B
Pertev Naili Boratav
C
Âmil Çelebioğlu
D
Saim Sakaoğlu
E
Doğan Kaya
Soru 11

Yunus Emre'nin yaşamı hakkında daha çok hangi kaynaklardan bilgi edinilir?

A
Divanlar
B
Menkıbevî Eserler
C
Sicillemeler
D
Tezkereler
E
Muhasallıklar
Soru 12

Tasavvufta görünmeyeni gören, ruhanî dünyaya vakıf kimseler için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan-ı kâmil
B
Velayet
C
Keramet
D
Ricâlü’l-gayb
E
Zikir
Soru 13

Tekerleme kelimesinin en eski kullanımlarından biri aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Şeyyad Hamza
B
Yunus Emre
C
Kaygusuz Abdal
D
Ahmet Yesevi
E
Niyazi Mısrî
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ninnileri konularına göre tasnif eden araştırmacılardan biridir?

A
Abdurrahman Güzel
B
Fuad Köprülü
C
Âmil Çelebioğlu
D
Şükrü Elçin
E
Pertev Naili Boratav
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Kaygusuz Abdal’ın mensur eserlerinden biri değildir?

A
Budalanâme
B
Gülistan
C
Kitab-ı Miğlâte
D
Vücudnâme
E
Risale-i Kaygusuz Abdal
Soru 16

14. yüzyılda Yunus Emre’nin önde gelen takipçileri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Said Emre-Kaygusuz Abdal
B
Pir Sultan Abdal-Kaygusuz Abdal
C
Said Emre-Emir Sultan
D
Said Emre-Hacı Bayram Veli
E
Kaygusuz Abdal-Nesimî
Soru 17

Tarihî kaynaklarda Harezm’de yaşadığı, Hoca Ahmed Yesevî’nin en sadık müridi olduğu ve hikmetleriyle hem Yesevî’nin hikmet geleneğini sürdürdüğü hem de halkı sade bir dille irşad etmeye çalıştığı belirtilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatayî
B
Mahtumkulu
C
Azadî
D
Süleyman Hakim Ata
E
Mevlana
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Dini-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın ilk temsilcilerinden biri değildir?

A
Mansur Ata
B
Kâşgarlı Mahmut
C
Yusuf Hemedanî
D
Necmeddin Kübra
E
Süleyman Hakim Ata
Soru 19

Tekerleme türüyle ilgili olarak “Tekerleme denince ilk akla gelen özellik; anlamsız, yarı anlamlı yarı anlamsız veya saçma sapan sözlerden oluşmuş olmasıdır. Hemen ardından tekerlemelerin ağırlıklı olarak masalların girişinde yer aldığı bilgisi vardır. Tekerlemelerin saz şiiri ve orta oyunuyla ilgili terim anlamı da tanımlarda geçmektedir.” şeklindeki değerlendirmeyi yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şükrü Elçin
B
Pertev Naili Boratav
C
Doğan Kaya
D
Ali Duymaz
E
Saim Sakaoğlu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hicri 3. ve 4. yüzyıllarda Orta Asya'da sûfTlerin yayıldığı bölgelerden biri değildir?

A
Nişabur
B
Fergana
C
Ötüken
D
Hemedan
E
Merv
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x