Türk Halk Şiiri 2017-2018 Final Sınavı

Türk Halk Şiiri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslamiyet öncesi Uygur şiirinde kendini gösteren dinî inançlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Lamaizm-Şamanizm
B
Maniheizm-Budizm
C
Şamanizm-Maniheizm
D
Maniheizm-Hinduizm
E
Budizm-Şintoizm
Soru 2

Edîb Harâbî ile ilgili “Bir manzumesinde kendisini Bektaşî-Melamî olarak tanıtmak isteyen şair, mutlak surette Melamîlerin tesiri altında kalmıştır.” değerlendirmesini yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadettin Nüzhet Ergun
B
Abdurrahman Güzel
C
Şükrü Elçin
D
Pertev Naili Boratav
E
Abdülbaki Gölpınarlı
Soru 3

Celvetiye tarikatının kurucusu ve “Tarikatnâme” adlı eserin yazarı aşağıdaki mutasavvıf şairlerden hangisidir?

A
Askerî
B
Şah İsmail Hatayî
C
Pir Sultan Abdal
D
Kalender Abdal
E
Aziz Mahmut Hüdâyî
Soru 4

Asıl adı Ali’dir. XIX. yüzyılın en meşhur Bektaşî şairlerindendir. 1868’de öldüğü biliniyorsa da, doğum tarihi bilinmemektedir. Doğduğu yer ve hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Ancak kendisinin Kırşehir’de Bektaşî tekkesi Dedebabalığı’nda bulunduğu ve bazı yazarlar tarafından da AnkaralI olduğu kaydedilmektedir. Şiirlerini hece ve daha çok aruz vezni ile yazmıştır. Mürettep Divânı’nı hicrî 1257 senesinde tamamlamıştır. Halk şiiri tarzında yazdığı şiirleri samimi ve sadedir. Aruz vezni ile yazılan şiirlerinde Fuzulî’nin etkisi vardır. Bazı şiirlerinde Hurufîlik’e de temayülü görülür.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hafız Baba
B
Türâbî
C
Seyranî
D
Müştak Baba
E
Salih Baba
Soru 5

Hacı Bayram Veli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hacı Bektaş Veli halifesidir.
B
Koyuncalı Ahmet’in oğludur.
C
Asıl adı Numandır.
D
Bayramiye tarikatının kurucusudur.
E
Halvetiye ve Nakşibendiye tarikatlarını birleştirmiştir.
Soru 6

Yetiştikleri çevre esas alındığında, şehir ortamında yetişen âşık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âşık Haşan
B
Âşık Ömer
C
Karacaoğlan
D
Çıldırlı Âşık Şenlik
E
Pir Sultan Abdal
Soru 7

Âşık Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hem hece hem de aruz vezniyle şiirleri vardır.
B
Üsküdarlı Hasib onun ölüm tarihini 1707 olarak vermiştir.
C
Âşık Ömer’in Erzurum ve semtlerini anlatan destanı çok ünlüdür.
D
Medrese öğrenimi görmüştür.
E
Şiirlerinden bazıları klasik formda bestelenmiştir.
Soru 8

Mersin’de Karacaoğlan ile ilgili olarak anlatılan iki efsaneden birincisinde sazını bir mağaraya asmasından, İkincisinde ise Karacaoğlan ve Karacakız’ın mezarlarının bulunduğu tepelerden söz edilmektedir.
Yukarıda sözü edilen efsanelerin geçtiği Mersin’in ilçeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Anamur, Aydıncık
B
Silifke, Erdemli
C
Gülnar, Bozyazı
D
Tarsus, Mut
E
Toroslar, Çamlıyayla
Soru 9

Şairnâme sahibi Sun’î’ye göre “şakıyan bülbül”, Âşık Ömer’e göre “nam ü nişanı belli olan” bir saz şairidir. Evliya Çelebi de Seyahatnamesi’nde çağının ünlü âşıkları arasında olduğunu belirtir.
Yukarıda sözü edilen XVII. yüzyıl saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuloğlu
B
Kayakçı Kul Mustafa
C
Öksüz Âşık
D
Benli Ali
E
Ercişli Emrah
Soru 10

1965 yılında Türkçeyi güzel kullanması ve millî kültüre hizmetinden dolayı maaşa bağlanan âşık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayburtlu Zihnî
B
Dadaloğlu
C
Çıldırlı Âşık Şenlik
D
Dertli
E
Âşık Veysel Şatıroğlu
Soru 11

1386 yılında Timur’un Kars’ı işgal etmesi üzerine söylenmiş sekiz dörtlükten oluşan bir destanıyla tanınır. Destanın dili Eski Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve bölgenin ağız özelliklerini yansıtmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Anadolu sahası ilk Türk saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıratname-i Sultan Beyazıt
B
Baykal
C
Âşık Paşa
D
Baykan
E
Mealî
Soru 12

Rivayete göre, Hacı Bektaş Veli’nin “Makalat” adlı eserini Arapçadan Türkçeye çeviren mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan Veled
B
Veled Çelebi
C
Kaygusuz Abdal
D
Abdal Musa
E
Said Emre
Soru 13

Velayetnâme türündeki eserlerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Muhammet’in Miracını anlatan eserlerdir.
B
Velilerin yaşamlarını ve kerametlerini anlatan eserlerdir.
C
19. yüzyılda vilayetlerin genel özelliklerini anlatan eserlerdir.
D
Osmanlı aile hukukunda çocukların haklarını anlatan eserlerdir.
E
Hz. Muhammet’in doğumunu anlatan eserlerdir.
Soru 14

1932 yılında Sivas’ta 14 âşığın katılımıyla düzenlenen ilk âşıklar bayramına öncülük eden isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Yavuz Bülent Bakiler
C
Mahmut Kemal Yanbeg
D
Feyzi Halıcı
E
Ahmet Kutsi Tecer
Soru 15

Dadaloğlu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirlerinde atasözleri, deyim ve vecize değerinde sözler vardır.
B
Şiirlerinde mensubu olduğu boyu anlatmıştır.
C
Oğuzların Tekeli boyundandır.
D
Şiirlerinin tamamı hece vezniyledir.
E
130 kadar şiiri vardır.
Soru 16

Çukurovalı âşıklardan Osman Taşkaya'ya “Feymanî” mahlasını aşağıdakilerden hangisi vermiştir?

A
Rüyasında Hazreti Hızır
B
Rüyasında, üçler, yediler kırklar
C
Rüyasında iri, yarı, koyu yeşil elbise giymiş bir zat
D
Rüyasında Karacaoğlan
E
Rüyasında Lokman Hekim
Soru 17

Doğum tarihi bilinmemekle beraber XVII. asrın ilk yarısında vefat ettiğini tahmin etmekteyiz. Ancak kendisinin Antalya’da Çavuşoğulları diye tanınmış ve zengin bir aileye mensup olduğu bilinmektedir. O, Antalya’da bulunduğu dönemlerde, Antalya Mevlevî tekkesi şeyhi Zincirkıran Mehmet Dede’ye intisap etmiştir. Daha sonraki dönemlerde de Konya’da Bostan Çelebi’nin, sonra İstanbul’da Mevlevî şairi İsmail Ankaravî’nin yanında yetişmiş ve şeyhin vefatından sonra da Galata Mevlevîhânesi şeyhi olmuştur. Bunun yanında İstanbul’da bazı kerametleriyle destanî bir şahsiyet olarak da tanınmıştır. Onun en mühim cephesi bugünkü bilgimize göre Mevleviler içinde, hece vezni ile ve Yûnus tarzında İlâhîler söyleyen ilk şair olmasıdır.
Yukarıda sözü edilen mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kul Nesimî
B
Emir Sultan
C
Âdem Dede
D
ÂşıkViranî
E
Sinan Ümmî
Soru 18

Yaradılışın başlangıcı ve sonu, evrenin ve insanın Allah’tan kaynaklanıp yine Allah’a döneceğini vurgulayan bir nazım türü olan devriye, genellikle hangi inanç çevresi tarafından kullanılmıştır?

A
Yesevilik
B
Halvetilik
C
Kadirilik
D
Bektaşilik
E
Mevlevilik
Soru 19

Ahmet Yesevî’nin tarikat adabı ve erkanını, kâmil bir şeyhin ve dervişlerin vasıflarını, dört kapı kırk makamı anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarikatnâme
B
Divan-ı Hikmet
C
Makalat
D
Fakrnâme
E
Vesiletü’n-Necat
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tekerleme tasnifinde geçiş törenlerine bağlı tekerlemeler grubunda yer alır?

A
Diş çıkarma tekerlemeleri
B
Çeşitli dinî inanışlarla ilgili tekerlemeler
C
Tabiat unsurlarıyla ilgili tekerlemeler
D
Hastalık için kullanılan tekerlemeler
E
Yanıltmacalar ve şaşırtmacalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x