Türk Halk Şiiri 2018-2019 Vize Sınavı

Türk Halk Şiiri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belli bir ana konudan yoksun, daha cok fonksiyonuyla öne çıkan, ses oyunları ve çağrışımlarla bağlanarak belli bir nazım düzenine kavuşturulmuş, birbirini tutmayan hayaller ve düşüncelerin sıralanmasından meydana gelmiş nazım türüne ne ad verilir?

A
Ninni
B
Tekerleme
C
Bilmece
D
Şathiye
E
Naat
Soru 2

Altay, Hakas, Tıva ve Şor gibi Güney Sibirya Türk topluluklarında destancı ve masalcıların anlattıklarını dinlediğine ve dinlediklerinden zevk aldığına inanılan olağanüstü varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orman ruhu
B
Su iyesi
C
Bay Ülgen
D
Erlik
E
Tayga iyesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi XIII. yüzyılda Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatının Anadolu’da gelişme nedenlerinden biri değildir?

A
Sûfilerin Anadolu’da saygı görmeleri
B
istila ve isyanların yarattığı kargaşa ortamı
C
Moğol istilasından kaçan sûfilerin Anadolu’ya gelmeleri
D
Şairlerin ekonomik açıdan rahat etmeleri
E
Sûfilerin manevi dünyalarına en uygun ortamı Anadolu’da bulmaları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Uygur ve Karahanlı dönemi kaynaklarında yer alan ilk şairlerden biri değildir?

A
Kalım Keyşi
B
AprınçurTigin
C
Tonga Tigin
D
Kİ-Kİ
E
Kül Tarkan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi koşmanın yapı bakımından çeşitleri arasında yer almaz?

A
Düz Koşma
B
Sarmal Koşma
C
Yedekli Koşma
D
Ayaklı Koşma
E
Zincirleme Koşma
Soru 6

XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyıl başlarında yaşamıştır. Horasan’dan gelmiştir. Antalya’nın Elmalı kazasının Tekke köyünde dergâhını kurmuş ve burada Anadolu’yu aydınlatacak “Alp-Erenler” yetiştirmiştir.
Yukarıda sözü edilen mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdal Mûsâ
B
Kaygusuz Abdal
C
Gülşehrî
D
Aşıkpaşa
E
Elvan Çelebi
Soru 7

14 yüzyılda yazılan ve Kıpçak Türklerine ait bir sözlük olan bu eserde kırk altı bilmece yer alır. Bilmecelerin tarihi seyri açısından oldukça önemli olan bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abuşka
B
Codex Cumanicus
C
Kutadgu Bilig
D
Dede Korkut Kitabı
E
Divanü Lügati’t Türk
Soru 8

Tasavvufun merkezini teşkil eden on kuraldan biri olan “Kulun her şeyi Allah’ın gördüğüne inanması”na ne ad verilir?

A
Uzlet
B
Murakabe
C
Zikir
D
Tevbe
E
Tevekkül
Soru 9

Yunus Emre Divanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Divan’da iki yüz elli şiir bulunmaktadır.
B
Divan’da “aşk” ve “ahlak” üzerinde durur.
C
Mürettep bir divan değildir.
D
Hem hece ölçüsüyle hem de aruz ölçüsüyle yazılmış şiirlerden oluşur.
E
ilahi aşk ve sevgiyi anlatır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Dinî-Tasavvufî halk şiirinde din ve tasavvuf yolunun büyükleri hakkında yazılan nazım türlerinden biri değildir?

A
Maktel-i Hüseyin
B
Alinâme
C
Vasiyetname
D
Düvaznâme
E
Methiye
Soru 11

Tekerleme şekil, içerik ve işlev açısından sınırları tam olarak çizilememiş halk şiiri türlerindendir. Tekerlemenin tür özelliklerinin tam olarak olusmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekerlemeler, müstakil olarak değil diğer halk edebiyatı türlerine bağımlı olarak kullanıma çıkmıştır.
B
Tekerlemelere yeterli ilgi gösterilmemiştir.
C
Halk kültürü tekerlemeleri yeterince geliştirememiştir.
D
Tekerlemeler sadece çocuk oyunlarında kullanıldığından gelişme gösterememiştir.
E
Tekerlemeleri bilim adamları çok az incelemiştir.
Soru 12

Ninniyi “annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için ezgi ile söyledikleri manzum veya mensur sözler” olarak tanımlayan halk bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Fuad Köprülü
B
Mehmet Kaplan
C
Saim Sakaoğlu
D
Şükrü Elçin
E
Pertev Naili Boratav
Soru 13

Türk şiirinin ilk örneklerini oluşturan şamanlar ve bahşılar, toplumda başka meslekleri de icra etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu mesleklerden biri değildir?

A
Kâtiplik
B
Hekimlik
C
Müzisyenlik
D
Büyücülük
E
Ressamlık
Soru 14

Günümüz halk şiirinde kafiye sondadır, ancak özellikle eski Türk şiiri döneminde şiirlerde mısra başı kafiyesi de kullanılmıştır. Bu dönemin şiirlerinde yer alan mısra başı kafiyesini karşılamak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küğ
B
Cinas
C
Altay Aliterasyonu
D
Ayak
E
Kavuştak
Soru 15

Bilmeceler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilmecelerde dolaylı bir anlatım vardır.
B
Bilmecelerde bazı ipuçları yer alır.
C
Bilmeceler muhatabına soru amaçlı yöneltilirler.
D
Günlük hayattan her şey bilmecelere konu olabilir.
E
Bütün bilmeceler manzumdur.
Soru 16

“Dünyaya gelmekten maksadın ibadet etmek ve Allah’ı tanımak olduğu” anlatılan; Kaygusuz Abdal’a ait, nazım-nesir karışık olarak yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Minbernâme
B
Dil-gûşa
C
Gülistan
D
Risâle-i Kaygusuz Abdal
E
Saray-nâme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi âşık şiirinde kullanılan aruzlu nazım şekillerinden biri değildir?

A
Satranç
B
Divan
C
Devriye
D
Kalenderî
E
Selis
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatının edebî kaynaklarından biridir?

A
Kutadgu Bilig
B
Hadisler
C
Karacaoğlan Şiirleri
D
Kur’an-ı Kerim
E
Tefsir
Soru 19

Devlet Mehmet Âzâdî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şair, âlimlerden insanlığı, şeriatı halka anlatmalarını ister.
B
Bütün şiirlerini Vagz-ı Azad adlı eserde toplamıştır.
C
Türkmenlerin Göklen Boyuna mensup Gerkez aşiretindendir.
D
Türkmenlerin ünlü şairi Mahdumkulu’nun oğludur.
E
Hive medreselerinden birinde eğitim almıştır.
Soru 20

Ahmet Yesevî’nin şiirleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yesevî’nin şiirleri didaktiktir.
B
Bu şiirlere “hikmet” adı verilmiştir.
C
Şiirlerinde dinî-ahlakî öğütler vardır.
D
Şiirlerini Farsça yazmıştır.
E
Saf ve samimi bir lirizm taşır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x