Türk İslam Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı

Türk İslam Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Edebiyat, dinin tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olur.
B
Din, edebiyata kaynaklık eder.
C
Din, edebiyatın şekillendirdiği dil, ifade ve formlardan yararlanır.
D
Kutsal metinler dine ve edebiyata kaynaklık eder.
E
Edebiyat dinin temel kaynağıdır.
Soru 2

Kahramanları hep aynı olan aşk maceralarının anlatıldığı uzun manzumelere ne ad verilir?

A
Kaside
B
Mesnevi
C
Divan
D
Kıssa
E
Hikâye
Soru 3

Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ne ad verilir?

A
intak
B
Tevriye
C
Teşbih
D
Mecaz
E
Itnâb
Soru 4

Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?

A
Rubai
B
Mısra
C
Beyit
D
Tahmis
E
Müseddes
Soru 5

Süleyman Çelebi’nin ünlü eseri “Vesîletü’n-necât” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aruz vezniyle yazılmıştır.
B
Mevlid türünün en meşhur örneğidir.
C
Garipnâme ve Siyer-i Nebi isimli eserlerin izleri görülür.
D
Sultan I.Bayezid’in isteği üzere kaleme alınmıştır.
E
Hz. Muhammed’in diğer peygamberlere üstünlüğü anlatılmıştır.
Soru 6

“Dîvânu Lügati’t-Türk” ün yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araplara Türkçeyi öğretmek
B
Abbasi Halifesi Muktedî bi-Emrillah'ın talebi
C
Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ispatlamak
D
Arapların Türkçe öğrenme istekleri
E
Arapçanın Türkler arasında yayılmasını engellemek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi XX.yüzyılda geleneksel edebiyatı temsil eden dergilerden biri değildir?

A
Dergah
B
Diriliş
C
Türk Edebiyatı
D
Fecr-i Ati
E
Edebiyat
Soru 8

Ahmet Yesevî’nin “Hikmet” adı verilen manzumeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hikmet söyleme geleneği Yesevî dervişleri tarafından devam ettirilmiştir.
B
Hikmetler didaktik mahiyette şiirlerdir.
C
Hikmetlerin ana unsurunu “dört kapı”, “kırk makam” oluşturmaktadır.
D
Hikmetler sonradan “Divan-ı Hikmet” adı altında bir araya getirilmiştir.
E
Türk tasavvuf edebiyatının ilk ürünleridir.
Soru 9

Türk İslam edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tasavvuf bu edebiyatın kaynaklarından biridir.
B
Tanzimatla birlikte sona ermiştir.
C
ilk iki ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ve hadislerdir.
D
Türk şair ve müelliflerinin oluşturduğu bir edebiyattır.
E
Türklerin İslam’ı kabul etmeleriyle başlar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ile ilgili edebi türlerden “siyer”in kaynaklarından biri değildir?

A
Sahabe rivayetleri
B
Megâzi kitapları
C
Hadîs-i şerif
D
Ahbârü’l-Arab
E
Kur’ân-ı Kerîm
Soru 11

Na’t ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dört Halife için yazılan na’tlar da vardır.
B
Edebiyatımızda ilk örneğine Kutadgu Bilig’de rastlanır.
C
Çok na’t yazan şairlere na’t-hân denir.
D
Bazı şiir mecmuaları na’tlara hasredilmiştir.
E
Na’tlar daha çok kasîde nazım şekliyle yazılmıştır.
Soru 12

Edebiyatımızda kırk hadis geleneğinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arafâtu’l-Ârifîn
B
Çihl Hadis
C
Tuhfetu’l-islâm
D
Nehcü’l-ferâdîs
E
Sıhhat-âbâd
Soru 13

Mutasavvıf şairler tarafından kaleme alman ve vahdet-i vücûd felsefesinden söz edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevhid
B
Münâcât
C
Gazel
D
Kasîde
E
Esmâ-ı hüsnâ
Soru 14

Müslüman bir müellifin manzum eserine başlarken adet ve geleneğe uygun olarak takip ettiği sıra aşağıdakilerden hangisidir?

A
Besmele, Hamdele, Salvele, Amma ba’d
B
Besmele, Tevhid, Münâcât, Na’t, Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb
C
Besmele, Tevhid-Münâcât, Na’t
D
Tevhid, Münâcât, Na’t, Ammâ ba’d
E
Besmele, Hamdele, Salvele, Sebeb-i Te’lifiî-Kitâb
Soru 15

İslam’ın etkisiyle Arap edebiyatında ortaya çıkan münâcât türü hangi yüzyıldan itibaren Türk şiirinde kullanılmaya başlamıştır?

A
XI
B
XII
C
XIII
D
XIV
E
XV
Soru 16

“Mevlevi tekkelerinde zikir ve semâ sırasında okunmak üzere çeşitli makamlarda bestelenen şiirlerdir.” Yukarıda tanımı verilen İlahî türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durak
B
Tapuğ
C
Nefes
D
Cumhûr
E
Âyin
Soru 17

Sûfi düşünürlere göre varoluşun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünyaya çeki düzen verme arzusu
B
Yaratıcının gücünü gösterme niyeti
C
Güzelliğin kendini gösterme arzusu
D
Hayır ve şer ayrımını yapabilme çabası
E
insanın dünya hayatında sınanması
Soru 18

Mukaddes değerler uğruna düşmanlara karşı yapılan savaşların anlatıldığı edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazavâtnâme
B
Süleymannâme
C
Sefernâme
D
Fetihname
E
Zafernâme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Fetihnâmeler”de kullanılan üslup özelliklerinden biri değildir?

A
Padişahın kudretini gösteren ifadelere yer verilir.
B
Bazen tehdit içerikli ifadeler de kullanılmıştır.
C
Diplomatik bir dil kullanılmıştır.
D
Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e salât ile başlar.
E
Sâde, basit bir dille yazılmıştır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin eserlerinden biridir?

A
Risâletü’n-Nushiyye
B
Fakrnâme
C
Vasf-ı Hâl
D
Halilnâme
E
Garibnâme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x