Türk İslam Edebiyatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türk İslam Edebiyatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fetihname
B
Mersiye
C
Gazavâtnâme
D
Mi’râciye
E
Sûrnâme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi teşbihin çeşitlerinden biridir?

A
Itnab
B
Müekked
C
inşâ
D
Telmih
E
Seci
Soru 3

Türk İslâm Edebiyatını başlatan Kutadgu Bilig’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Has Hacip
B
Yunus Emre
C
Aşık Paşa
D
Ahmed Bican
E
Eşrefoğlu Rûmi
Soru 4

Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere ne ad verilir?

A
Tevhid
B
Münâcât
C
Esmâ-ı hüsnâ
D
Na't
E
Hilye
Soru 5

Şekil, konu ve ezgi özellikleri bakımından Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkü
B
Tuyuğ
C
Şarkı
D
Koşma
E
Rubai
Soru 6

“Eski şiirimizden milli kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve güzel bir şiir sergilemek o yıllarda şiirimizi çıkmaza sokanlara ve yozlaştıranlara karşı çıkmak ve tavır almak” parolasıyla ilk sayısı 16 Mart 1950’de yayımlanan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hisar
B
Büyük Doğu
C
Diriliş
D
Dergâh
E
Türk Edebiyatı
Soru 7

Süleyman Çelebi’nin “Mevlid” olarak meşhur olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vesîletü’n-necât
B
Sîretü’n-nebî
C
Muhammediye
D
Envârü’l-âşıkîn
E
Kitâbü’n-necât
Soru 8

Mahallileşme akımının öncüsü kimdir?

A
Surûri
B
Haşmet
C
Abdullah Efendi
D
Nedim
E
İsmail Efendi
Soru 9

XX. yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

A
Mehmet Akif Ersoy
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
Asaf Halet Çelebi
D
Necip Fazıl Kısakürek
E
Sezai Karakoç
Soru 10

Mensur eserlerdeki “hamdele”nin şiirdeki karşılığı olan dinî-edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilye
B
Regaibiyye
C
Münâcât
D
Miraciye
E
Esmâ-ı hüsnâ
Soru 11

Mevlanâ’nın “Mesnevî”si ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mevlanâ’nın olgunluk dönemi eseridir.
B
Farsça yazıldığı için Türk edebiyatı üzerinde etkili olduğu söylenemez.
C
içerisinde çok sayıda ayet, hadis, atasözü ve eğitici hikâyeler bulunmaktadır.
D
ilk on sekiz beyti bizzat Mevlanâ tarafından yazılmıştır.
E
Mesnevî nazım biçimiyle yazılmıştır.
Soru 12

Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Sultan Veled
B
Ahmed Fakih
C
Şeyyad Hamza
D
Mevlana
E
Yunus Emre
Soru 13

Türk İslam edebiyatında bir şehrin alınması veya kalenin zapt edilmesini anlatan eserlere ne ad verilir?

A
Fetihname
B
Gazavâtnâme
C
Sefernâme
D
Zafernâme
E
Sûrnâme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?

A
Menâkıbnâmelerin genellikle mensur olarak sade bir dille yazılması
B
Tarikat önderlerinin hayat hikâyelerinin müridlere anlatılması ihtiyacından doğması
C
Menâkıbnâmelerin ilk örnekleri Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi
D
Tek bir tarikat önderinin hayatı anlatıldığı gibi bir tarikat zümresi hakkında bilgi veren Menâkıbnâmelerin de olması
E
Bilgin kişilikleriyle ün yapmış bazı devlet görevlilerine ait Menâkıbnâmelerin de bulunması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi siyer türünün kaynaklarından biridir?

A
ihlâsnâme
B
Tezkiretü’l-evliyâ
C
Tezkiretü’ş-şuarâ
D
Maktel
E
Megazi
Soru 16

Türk edebiyatında ilk na’t örneğine aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanır?

A
Risâletü’n-nushiyye
B
Siyer-i Nebî
C
Kutadgu Bilig
D
Mecâlisü’n-nefâis
E
Mesnevi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâme türlerinden biri değildir?

A
Hamzanâme
B
Fakrnâme
C
Gazavatnâme
D
Battalnâme
E
Cenknâme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tekke geleneğini ve tarihini aktaran eserlerden biri değildir?

A
Tarîkatnâme
B
Tâcnâme
C
Velâyetnâme
D
Vasiyetname
E
Miracnâme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ‘ilahi’ olarak kabul edilen edebi türler arasında yer almaz?

A
Âyin
B
Devriye
C
Cumhur
D
Nefes
E
Tapuğ
Soru 20

Hz. Peygamber’in doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir?

A
Menâkıbnâme
B
Erbaûn
C
Hilye-i Nebî
D
Münâcât
E
Mevlid
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x