Türk İslam Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı

Türk İslam Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kâbe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

A
Musavverât
B
Muallakât
C
Murakkaât
D
Mukattaât
E
Mukaddemât
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslâmî Türk edebiyatının doğrudan dinî olmayan kaynakları arasında gösterilebilir?

A
Siyer-i Nebî
B
Kısas-ı Enbiyâ
C
Tevârîh-i Hulefâ
D
Terâcim-i Ahvâl
E
Ahbâru'l-Arab
Soru 3

İslâmî Türk edebiyatına şekil ve muhteva itibarıyla esas vasfını veren temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyer
B
Kısas-ı Enbiyâ
C
Kur’ân-ı Kerim
D
Şuarâ Tezkireleri
E
Ahbâru'l-Arab
Soru 4

İslam öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifadeyle zenginleşen dinî kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkıh
B
Tasavvuf
C
Hadis
D
Kısas-ı Enbiyâ
E
Akaid
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İslâmî ilimlerle ilgili eserlerden biri değildir?

A
Sıhhatnâme
B
Pendnâme
C
Akâidnâme
D
Kâbenâme
E
Fütüvvetnâme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği edebi türlerden biri değildir?

A
Hilye
B
Siyâsetnâme
C
Siyer
D
Miraciye
E
Mevlid
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam edebiyatının ilk dönem eserlerinden biri değildir?

A
Divânü Lügâti’t-Türk
B
Kutadgu Bilig
C
Divân-ı Hikmet
D
Atâbetü’l-Hakâyık
E
Orhun Yazıtları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam edebiyatı metinlerinin kaynakları arasında yer almaz?

A
Münşeat
B
Tuyuğ
C
Cönk
D
Divan
E
Mecmua
Soru 9

Türk İslam edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?

A
Divânü Lügâti’t-Türk
B
Atâbetü’l-Hakâyık
C
Kutadgu Bilig
D
Orhun Yazıtları
E
Divân-ı Hikmet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “İslam Öncesi Türk Edebiyatı”nda şairlere verilen isimlerden biri değildir?

A
Ozan
B
Ata
C
Oyun
D
Kam
E
Bahşı
Soru 11

En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazım kurallarını inceleyen İlmî disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
inşâ
B
Fesahat
C
Belagat
D
Mazmun
E
Kafiye
Soru 12

Kur’an ya da hadisten alınmış bir ibareyi beyte ya da mısraya yerleştirme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iktibas
B
istişhâd
C
Telmih
D
irsâl-i mesel
E
itnâb
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A
Dua
B
Girizgâh
C
Nesîb
D
Telbiye
E
Methiye
Soru 14

Secîli üslubuyla tanınmış “Tazarru’nâme” adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinan Paşa
B
Veysî
C
İbrahim Hakkı
D
Nergisî
E
Tacizade Cafer Çelebi
Soru 15

Hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsüne ne ad verilir?

A
Tahmis
B
Hece
C
Beyit
D
Mısra
E
Aruz
Soru 16

Mısra sonlarındaki, yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan ses benzerliğine ne ad verilir?

A
Kafiye
B
Vezin
C
Tefile
D
Redif
E
Vasi
Soru 17

Bir şiirde başka bir şaire ait olan mısranın kullanılması sanatına ne ad verilir?

A
Cinas
B
Tasri’
C
Mecaz
D
Tazmin
E
irsâl-i mesel
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi edebî sanatlardan teşbihin unsurları arasında yer almaz?

A
Müşebbeh bih
B
Müşebbeh
C
Vech-i şebeh
D
Edât-ı teşbih
E
Müstahsen
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A
Koşma
B
Ağıt
C
Varsağı
D
Gazel
E
Türkü
Soru 20

Divan edebiyatındaki “tuyuğ”un halk edebiyatındaki karşılığı olan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musammat
B
Destan
C
Mani
D
Kaside
E
Semai
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x