Türk İslam Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı

Türk İslam Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi didaktik gaye taşıyan eserlerden biri değildir?

A
Akâidnâme
B
Kur’an tercümeleri
C
Surnâme
D
Menâsik-i Hac
E
Siyer-i Nebi
Soru 2

Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir?

A
Tabakat
B
Müntehebât
C
Mesnevî
D
Divan
E
Cönk
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tek bentli nazım şekillerinden biridir?

A
Rubai
B
Muhammes
C
Terkîb-bend
D
Tesdis
E
Mu’aşşer
Soru 4

Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ne ad verilir?

A
intâk
B
Teşbih
C
Tevriye
D
Itnâb
E
Mecaz
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de temsilî karakterler ile sembolize edilen değerlerden biri değildir?

A
itaat
B
Akıl
C
Adalet
D
Mutluluk
E
Kanaat
Soru 6

Hacı Bektaş-ı Veli’nin “dört kapı, kırk makam” öğretisini temellendirdiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatiha Suresi Tefsiri
B
Besmele Şerhi
C
Kitâbü’l-fevâid
D
Velâyetnâme
E
Makâlât
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerden biridir?

A
Fehim-i Kadim
B
Aziz Mahmud Hüdâyî
C
Kadı Burhaneddin
D
Âşık Paşa
E
Osman Hulusi
Soru 8

XV. yüzyıl Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslâmî Türk Edebiyatînın en meşhur eserleri bu yüzyılda yazılmıştır.
B
Şairler Türkçeyi Arapça ve Farsçaya tercih etmişlerdir.
C
Arapça ve Farsçadan yapılan tercümeler yavaşlamıştır.
D
Anadolu'da ilk hamse sahibi şair bu yüzyılda yetişmiştir.
E
Türk nesrinin en güzel örnekleri verilmeye başlanmıştır.
Soru 9

XX. yüzyıl Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türk İslam Edebiyatı Tanzimat sonrasında hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
B
Büyük Doğu, Edebiyat ve Mavera dergilerinde Türk İslam Edebiyatı geleneği devam ettirilmiştir.
C
İsmet Özel, Necip Fazıl Kısakürek bu yüzyılda Türk İslam Edebiyatı sahasında eser veren şairlerdendir.
D
Geleneksel edebiyatın yeniden, fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi Necip Fazıl Kısakürek ile başlar.
E
Muhammed Lutfî, Osman Hulusi Efendi XX. yüzyılda klasik üslupla divan tertip eden Türk İslam Edebiyatı şairlerindendir.
Soru 10

Mensur olarak yazılan münâcâtlara ne ad verilir?

A
Kasîde
B
Terkîb-i bend
C
Tazarru'-nâme
D
Tercî-i bend
E
Tegazzül
Soru 11

Münâcâtlar ile Tevhidler arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Tevhîd Allah Teala ile münâcât ise Peygamber Efendimiz ile ilgili edebi türlerdendir.
B
Tevhîdlerde Allah’ın varlığı ve birliği ele alınırken münâcâtlarda kulun kusuru, acziyeti vurgulanarak Allah’tan yardım istenir.
C
Bir edebi eserde önce münâcât sonra tevhîd gelir.
D
Tevhîdler sadece mensur olarak yazılırken münâcâtlar sadece manzum olarak yazılır.
E
Tevhîdlerde Allah'ın zâtî ve sübûtî sıfatları yer alırken, münacaatlarda Allah'ın sıfatlarından söz edilmez.
Soru 12

Hilye türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sözlük anlamı olarak süs, ziynet, güzel yüz gibi anlamlara gelmektedir.
B
Yaygınlaşmasında bazı manevî yardım ve korumaların gerçekleşmesi ümidine olan inanç etkilidir.
C
ilk örnekleri olarak “Şemâil” türü eserler kabul edilir.
D
En meşhur örneği Ganizâde Nâdirî tarafından kaleme alınmıştır.
E
Tarikat ve din büyükleri için de hilye yazılmıştır.
Soru 13

Hz. Peygamber'i (s.a.s) methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?

A
Na't
B
Medhiyye
C
Miraciyye
D
Şemâil
E
Hilye
Soru 14

Kırk hadis türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bazı kırk hadis metinlerinin şerhlerinin yapıldığı da bilinmektedir.
B
Arap edebiyatında bu tür için “hadîsü’l-erba’în” tabiri kullanılır.
C
Bu türe Fars edebiyatında rastlanmaz.
D
Manzum kırk hadisler olduğu gibi türün mensur örnekleri de mevcuttur.
E
Manzum kırk hadisler daha çok kıt’a ve mesnevi nazım şekilleriyle yazılmıştır.
Soru 15

Tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara ne ad verilir?

A
Tevşih
B
Tapuğ
C
istihraciyye
D
Tevhid
E
Gülbank
Soru 16

ilim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür
Sen kendüni bilmezsen yâ nice okumakdur
Yukarıdaki dizeler tür bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Nutuk
B
İlâhî
C
Gülbank
D
Devriyye
E
Hikmet
Soru 17

Aşağıdaki eserlerden hangisi dinî-destani türlerden biri değildir?

A
Saltuknâme
B
Hamzanâme
C
Dânişmendnâme
D
Battalnâme
E
Fetihnâme
Soru 18

Dinî destanî metinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çoğunlukla halkın anlayabileceği bir dille yazılmıştır.
B
Manzum metinlerin yanı sıra mensur olanları da vardır.
C
Tarih bilmi açısından doğrudan kaynak olarak kullanılabilir.
D
Kahramanları genellikle gerçek kişilerden oluşur.
E
Başlangıçta sözlü anlatıma dayanmakla beraber sonradan yazılı hale getirilmiştir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi menakıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?

A
Müridleri bilgilendirme amacıyla yazılması
B
Arapça ya da Farsçadan tercüme edilen eserler olması
C
XIV. yüzyılın başlarından itibaren yazılmaya başlanması
D
Çoğunlukla bir tarikat büyüğünün hayat hikâyesinin anlatılması
E
Sade bir dille yazılması
Soru 20

Bir velînin hayatı çerçevesinde oluşmuş menkıbe veya kerametlerin anlatıldığı eserlere “Menâkıbnâme” denir.
Buna göre aşağıdaki eserlerden hangisi din uğruna savaşanların hayatlarını ve manevî kuvvetlerini anlatan menâkıbnamelerden biri değildir?

A
Battalnâme
B
Gazavatnâme
C
Hamzanâme
D
Menâkıbüî-Cevahir
E
Cenknâme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x