Türk İslam Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı

Türk İslam Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı metinlerinin kaynaklarından biri değildir?

A
Cönk
B
Divan
C
Mesnevî
D
Mecmua
E
Tezkiretü’ş-Şuarâ
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tabakât türünde bir eser değildir?

A
Şehname
B
Atrabü’l-âsâr
C
Hoşsadâ
D
Tomar-ı Turuk-I Aliyye
E
Tuhfe-i Hattâtîn
Soru 3

Divanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gazeller kafiye harflerine göre sıralanır.
B
Türk şiirinin en önemli yazılı kaynaklarındandır.
C
Bütün şairler divanlarını kendileri tertip etmiştir.
D
Şiirler nazım şekillerine göre sıralanır.
E
Kasideler her zaman gazellerden önce yer alır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslamlaşma öncesi dönemde şairlere verilen isimlerden biri değildir?

A
Bahşı
B
Kam
C
Oyun
D
Sufi
E
Ozan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tasavvuf? edebiyatın türlerinden biridir?

A
Gülbank
B
Esmâ-yi Hüsnâ
C
Mevlid
D
Hilye
E
Kısas-ı Enbiyâ
Soru 6

Dinin terim olarak pek çok tanımı yapılmıştır. Edebiyat açısından dinin iki tarifi yapılabilir: Birincisi din, edebiyatın kaynağıdır. İkincisi ise din; tanınmasında, yayılmasında ve kültürel değerlerin oluşmasında edebî eserin dil, ifade ve formlarından yararlanan sosyal bir kurumdur.
Yukarıdaki din tanımına göre aşağıdakilerden hangisi Türk İslam Edebiyatına ait dinî-edebî türler arasında yer almaz?

A
Manzum Kur’an Tercümeleri
B
Koşuklar
C
Kırk hadisler
D
Hilye-i Şerifler
E
Siyer-i Nebîler
Soru 7

Tanınmış müelliflerin eserlerinden yapılmış manzum-mensur derlemelere ne ad verilir?

A
Divan
B
Tabakât
C
Terâcim
D
Mesnevî
E
Müntehabât
Soru 8

Sehl-i müntenî üslûbu ile yazdığı şiirleri hem halk tarafından kolayca anlaşılmış hem de yazılı ve sözlü edebiyatın yeni bir forma girmesine sebep olmuştur. Bu şair ve onun izinden gidenler dinî-tasavvufî düşüncenin Anadolu ve Rumeli’de yaygınlık kazanmasını sağlamışlardır.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Çelebi
B
Yazıcızâde Muhammed Bîcân
C
Yunus Emre
D
Mevlana
E
Âşık Paşa
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşması ile birlikte Türk Edebiyatı’nda meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

A
Dinî metinleri açıklamayı ve öğretmeyi amaçlayan edebî eserler ortaya çıkmıştır.
B
Türk edebiyatı islami ilimlerin mantık ve metodundan yararlanarak gelişmeye başlamıştır.
C
Kur’an ve sünnet edebiyatın iki temel kaynağı olmuştur.
D
Destanların sadece nazım biçimleri değişmiştir.
E
Yeni edebî türler ortaya çıkmıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sanatı önceleyip kullandığı dil, sembol ve mazmunlarla İslam dinine ilginin oluşmasını sağlayan eserlerden biri değildir?

A
Şem ü Pervane
B
Hamza-nâme
C
Bülbül-nâme
D
Leylâ vü Mecnûn
E
Hüsn ü Aşk
Soru 11

Manzum yahut mensur bir ifadede söze destek sağlamak, onu daha kolay benimsetmek için herkesçe kabul edilmiş bir başka sözü, özellikle atasözünü kullanma sanatına ne ad verilir?

A
irsâl-i Mesel
B
iktibas
C
Tazmîn
D
Telmih
E
Leff ü neşr
Soru 12

Bir şairin gazeline, aynı vezin ve kâfiyede benzer bir gazel söyleyerek meydana getirilen şiirlere ne ad verilir?

A
Medhiye
B
Tegazzül
C
Nazîre
D
Fahriye
E
Müzeyyel
Soru 13

Bir gazelin beyitleri arasına aynı vezinde ve anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde iki, üç veya dört mısra ilave edilerek oluşturulan nazım şekline ne ad verilir?

A
Tesbî’
B
Terbi'
C
Tahmîs
D
Tanzîr
E
Taştîr
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi meânî ilminin konularından biri değildir?

A
istiare
B
itnâb
C
îcâz
D
Müsavat
E
Nida
Soru 15

Hikemî düşüncelerin, dinî-tasavvufî konuların ve toplumsal eleştirilerin ele alındığı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mani
B
Tardiye
C
Semai
D
Terkîb-bend
E
Varsağı
Soru 16

Kasidenin bölümlerinden biri olan “girizgâh”ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairin kendisini ve sanatını övdüğü bölümdür.
B
Şairin medhiyeye geçtiğini bildiren bölümdür.
C
Şiirde övgüsü yapılan kişiye iyi dileklerde bulunulan bölümdür.
D
Kasidenin giriş bölümüdür.
E
Şairin mahlasını söylediği beytin yer aldığı bölümdür.
Soru 17

Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecrîde girdiler
Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan
Yukarıdaki beyit istiâre sanatının aşağıdaki türlerinden hangisine örnektir?

A
İstiâre-i asliyye
B
İstiâre-i tebeiyye
C
İstiâre-i temsiliyye
D
İstiâre-i müsamaha
E
istiâre-i mekniyye
Soru 18

Mensur bir sözün son kelimesinin, şiirde ise mısranın son kelimeleri olan ve kafiyesini meydana getiren iki fasılanın bir harfte birleşmesine ne ad verilir?

A
i’câz
B
inşâ
C
Secî
D
Vasıl
E
Itnâb
Soru 19

Divan edebiyatındaki “tuyuğ”un karşılığı olarak kabul edilen, başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen halk edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müstezâd
B
Koşma
C
Türkü
D
Mani
E
Destan
Soru 20

Başka bir şâire ait olan bir mısranın bir şiirde kullanılmasına ne ad verilir?

A
Tahmis
B
Tazmin
C
Ta’riz
D
Telmih
E
Taştir
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x