Türk İslam Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı

Türk İslam Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oyun
B
Edip
C
Ata
D
Alp
E
Eren
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatının doğrudan dinî olmayan kaynakları arasında sayılabilir?

A
isrâiliyyat
B
Hadis
C
Kısas-ı Enbiyâ
D
Kur’ân-ı Kerim
E
Ahbârü’l-Arap
Soru 3

Türk İslam Edebiyatında aruz vezniyle yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhun Âbideleri
B
Garibnâme
C
Atabetü’l-hakayık
D
Kutadgu Bilig
E
Risâletü’n-nushiyye
Soru 4

Resmî yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden edebî tür ve dil bilimine ne ad verilir?

A
inşâ
B
Kitâbet
C
Telhis
D
Tezkire
E
Lâyiha
Soru 5

Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan Atabetü’l-hakâyık'ın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk
B
Askerlik
C
Ahlak
D
Tasavvuf
E
Siyaset
Soru 6

XVIII. yüzyılın edebi özelliklerinin en belirgini olan “Mahallileşme Akımı” hangi şair öncülüğünde başlamıştır?

A
Tatavlalı Mahremî
B
Nedim
C
Nabî
D
Şeyh Galib
E
Edirneli Nazmî
Soru 7

Hz. Muhammed’in (s.a.s) hayatının devrelerini konu alan 63 ayrı şiirden oluşan manzum siyer tarzındaki Esselâm -Mukaddes Hayattan Levhalar- adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebubekir Eroğlu
B
Cahit Zarifoğlu
C
Asaf Halet Çelebi
D
Yahya Kemal Beyatlı
E
Necip Fazıl Kısakürek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden biri değildir?

A
Elmalılı Ümmî Sinan
B
Aziz Mahmud Hüdâyî
C
İbrahim Gülşenî
D
Niyazi Mısrî
E
Hüseyin Lâmekânî
Soru 9

Kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” anlamlarını taşır. Bir kimsenin ellerini semaya kaldırarak dilediği şeyi Allah’tan gizlice istemesine denilmekle birlikte, edebiyatımızda, bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir dilekte bulunmak için yazılan manzûmelere verilen isimdir.
Yukarıda tanımı yapılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Na’t
B
Münâcât
C
Tevhid
D
Kenz-i mahfî
E
Esma-i Hüsna
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe Esmâ-i Hüsna kaleme alan şairlerden biri değildir?

A
Şeyhoğlu Mustafa
B
Ahmed Şâkir Paşa
C
isâ Saruhânî
D
Abdurrahman Câmî
E
Bıçakçızâde İsmail Hakkı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde Allah Tealâ ile ilgili edebi türler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Esma-i Hüsna - Münâcât - Na’t
B
Esma-i Hüsna - Tevhid - Na’t
C
Tevhid - Münâcât - Esma-i Hüsna
D
Tevhid - Tazarru-nâme - Na’t
E
Tevhid - Na’t - Münâcât
Soru 12

Süleymân Çelebi’nin Vesîletü’n-necât adlı eseri hangi türde yazılmıştır?

A
Mi’râciyye
B
Muhammediyye
C
Na’t
D
Hilye
E
Mevlid
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) ile ilgili edebî türlerden biri değildir?

A
Regâibiyye
B
Münâcat
C
Hicret-nâme
D
Mi’râciye
E
Mevlid
Soru 14

Hz. Peygamber’in (s.a.s) fiziki özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini anlatan edebî eserlere ne ad verilir?

A
Na’t
B
Hasâis
C
Siyer
D
Hilye
E
Evsâf-ı Nebî
Soru 15

Ramazaniyeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mesnevi nazım biçiminde yazılır.
B
Bu türün en güzel örneklerini Sabit, Nedim, Nazım vermişlerdir.
C
Padişaha veya devlet büyüklerine sunmak amacıyla yazılmışlardır.
D
Konusunu Ramazan ayının faziletinden alan şiirlere denir.
E
Ramazan ayına özgü manevi hava bu türün ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî konularda yazılan eser türlerinden biri değildir?

A
Menâsikü’l-Hac
B
Fezâilü’s-sıyam
C
Şurûtü’s-salât
D
Ramazaniye
E
Manzûme-i ferâiz
Soru 17

Dinî edebiyatımızda Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesini konu edinen şiirlere ne ad verilir?

A
Matem
B
Sagu
C
Maktel
D
Ağıt
E
Mersiye
Soru 18

Yapılacak işin hayırlı-uğurlu olması veya sağlık-esenlik dileği ile ve kalıplaşmış ifade tarzı ile Allah’a yalvarıp yakarmayı dile getiren dua metinlerine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
gülbank
B
devriyye
C
nutuk
D
hikmet
E
İlâhî
Soru 19

Ömer b. Fâriz’in tercüme, tahmis ve şerh olunarak tasavvuf edebiyatı içerisinde bir çığır açan eseri ________ ’dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tezkiretü’l-evliyâ
B
Kuşeyrî Risalesi
C
Menâkıbü’l-ârifîn
D
Fusûsu’l-Hikem
E
Kasîde-i Tâiyye
Soru 20

Hemen her tekkede, aruz yahut hece vezni kullanılarak İlâhîler yazılmış ve besteli olarak okunmuştur. Bu eserler bazı tekkelerde farklı isimlerle anılsa da özü itibariyle İlâhîdir.
Aşağıdakilerden hangisi İlahî olan türlerden biri değildir?

A
Duraklar
B
Mesnevî
C
Cumhur
D
Nefes
E
Tapuğ
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x