Türk İslam Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı

Türk İslam Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Türk İslâm edebiyatı şiire dayalı bir edebiyattır.
II. Türk İslâm edebiyatının ilk eserleri Karahanlılar döneminde yazılmıştır.
III. Türk İslâm edebiyatı ürünlerine muallakat denir.
IV. Türk İslâm edebiyatına ait ilk eser Kutadgu Bilig’tir.
Türk İslam edebiyatı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 2

Yazılı edebiyatı bulunan ilk devlet olan Köktürkler’den geriye kalan en önemli eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhon Abideleri
B
Oğuz Kağan Destanı
C
Türeyiş Destanı
D
Pazırık Kurganı
E
Ani Harabeleri
Soru 3

Yunus Emre’nin ________ üslûbu ile yazdığı şiirleri hem halk tarafından kolayca anlaşılmış hem de yazılı ve sözlü edebiyatın yeni bir forma girmesine sebep olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
idealizm
B
sembolizm
C
hikemî tarz
D
sehl-i mümtenî
E
aşk ve güzellik
Soru 4

Tanzimat döneminde uygulanan değişim politikaları sonucu Türk edebiyatı Batı kökenli türler kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu türlerden biri değildir?

A
Fıkra
B
Roman
C
Tiyatro
D
Makale
E
Destan
Soru 5

Aşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir?

A
Cönk
B
Divan
C
Tezkire
D
Müntehabât
E
Münşeat
Soru 6

Günümüzde “seçki, şiir seçkisi ve antoloji” kelimeleriyle karşılanan müntehebâtın Türk edebiyatında en tanınmış örneği olan Harabat adlı eser ________ tarafından kaleme alınmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mehmed Cevdet
B
Ziya Paşa
C
Şinâsi
D
Faik Reşad
E
Re'fet Avni
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi tarzında bir eser değildir?

A
Gülşen-i Aşk
B
Ferhâd-nâme
C
Hüsn ü Aşk
D
Envârü’l-âşıkîn
E
Şem’ u Pervane
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatının doğrudan dinî kaynaklarından biridir?

A
Fıkıh
B
Tasavvuf
C
Akâid
D
Tefsir
E
Kelâm
Soru 9

Bir şairin gazeline her beytin mısraları arasına iki ya da üç mısra konulmasına ne ad verilir?

A
Taştir
B
Ziyade
C
Tesdis
D
Müşakele
E
Mümasele
Soru 10

Divanındaki şiirlerin tamamını na’t türüne ayıran ve pek çoğunu kaside nazım şekliyle kaleme alan XVIII. asır divan şairi kimdir?

A
Bakî
B
Nedim
C
Fuzûlî
D
Şeyh Gâlib
E
Yahya Nazîm
Soru 11

Arapça’da ikişerli anlamına gelen ve Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle kafiyeli beyitlerden oluşan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musammat
B
Kıt’a
C
Mesnevi
D
Müstezad
E
Bend
Soru 12

Dinle neyden kim hikâyet etmede
Ayrılıklardan şikâyet etmede
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fâilâtün fâilâtün fâilün
B
Feilâtün feilâtün feilün
C
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
D
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
E
Mefâîlün mefâîlün feûlün
Soru 13

Zaman o gül gibi gül görmemiş zamân olalı
Gülün güzelliği dillerde destân olalı
Yukarıdaki beyit istiâre sanatının aşağıdaki türlerinden hangisine örnektir?

A
istiâre-i inâdiyye
B
istiâre-l tahyîliyye
C
Mürekkeb istiâre
D
Kapalı istiâre
E
Açık istiâre
Soru 14

Arap, Fars, Türk kültür ve edebiyatına ait bir metinde bu kültürlerin örnek gösterilecek değerlerine sahip kişi ve olaylarla âyet, hadis, kelâm-ı kibar, atasözü vb. kalıplaşmış ibarelere gönderme yapma sanatıdır.
Yukarıda tanımı verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kinâye
B
Telmih
C
Tazmin
D
Leff ü Neşr
E
Tenâsüb
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi teşbihin temel unsurlarından biri değildir?

A
Vech-i şebeh
B
Müşebbehün bih
C
Edât-ı teşbih
D
Müşebbeh
E
Beliğ teşbih
Soru 16

Kur’ân ve hadisten alınmış bir ibareyi beyte/mısraa/cümleye yerleştirme sanatına ne ad verilir?

A
istiare
B
iham
C
iktibas
D
Tazmin
E
istişhâd
Soru 17

Hacı Bektaş Velî’nin “Makâlât” isimli eserini manzum olarak Türkçe'ye çeviren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemâl Ümmî
B
Ahmet Dâî
C
Devletoğlu Yusuf
D
Hatiboğlu Muhammed
E
Hamdullah Hamdî
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk İslam Edebiyatının Orta Asya sahasındaki eserlerinden biri değildir?

A
Atabetü’l-hakâyık
B
Garibnâme
C
Divan-ı Hikmet
D
Kutadgu Bilig
E
Divanu Lügati’t-Türk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre etkisinde şiirler yazan mutasavvıf şairlerden biri değildir?

A
Niyâzî-i Mısrî
B
Eşrefoğlu Rumi
C
Kaygusuz Abdal
D
Yazıcıoğlu Mehmed
E
Aziz Mahmud Hüdâyî
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'de hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve kardeşi tarafından temsil edilen kavramlardan biri değildir?

A
Adalet
B
Mutluluk
C
Kahramanlık
D
Akıl
E
Kanaat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x