Türk Siyasal Hayatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türk Siyasal Hayatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1914’te Ziya Gökalp tarafından önerilen ve Jön Türkler tarafından uygulamaya konulan reform girişimleri arasında yer almaz?

A
Şer’iye mahkemelerinin Adalet Bakanlığı'na bağlanması
B
Şeyhülislam’ın kabine dışında kalması
C
Medreselerin Eğitim Bakanlığı'nın idaresine bırakılması
D
Vakıfların idaresinin kabinenin bir üyesinin uhdesine verilmesi
E
Diyanet işleri Başkanlığının kurulması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül darbesiyle birlikte kurulmuş ve yasama ile yürütme yetkilerinin her ikisini de kendi eline almıştır?

A
Silahlı Kuvvetler Konseyi
B
Millî Birlik Komitesi
C
Subaylar Birliği
D
Millî Güvenlik Konseyi
E
Yasama Konseyi
Soru 3

Aşağıdaki tarih ve olay eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
19 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gelişi
B
16-25 Ağustos 1919 - Alaşehir Kongresi'nin toplanması
C
28 Ocak 1920 - Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi
D
16 Mart 1920 - İstanbul’un resmen işgali
E
23 Nisan 1920 - Cumhuriyetin ilanı
Soru 4

Ziya Gökalp’e göre hars kavramı neyi ifade eder?

A
Ulusal kültür
B
Ulusal ülkü
C
Milli din
D
Milli dil
E
Medeniyet
Soru 5

Aşağıdaki siyasilerden hangisi Meclis'te 'Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu' görüşmeleri sürerken “Dörtlü Takrir” önergesini verenlerden biri değildir?

A
Celal Bayar
B
Adnan Menderes
C
Fuat Köprülü
D
Şemsettin Günaltay
E
Refik Koraltan
Soru 6

II. Dünya Savaşı’nın ardından Amerikan dolarının altına çevrilebilirliği kuralını getiren altın kambiyo standardı (Amerikan dolarının altına eş düzeyde bir uluslararası rezerv para olarak kabul edilmesi) aşağıdakilerin hangisinde kabul edilmiştir?

A
Bretton-Woods Konferansı
B
Yalta Konferansı
C
San Fransisko Konferansı
D
Potsdam Konferansı
E
Versay Konferansı
Soru 7

Aşağıdaki siyasilerden hangisi 1980’lı yıllarda başbakanlık görevinde bulunmuştur?

A
Mesut Yılmaz
B
Bülent Ecevit
C
Turgut Özal
D
Tansu Çiller
E
Necmettin Erbakan
Soru 8

Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserinde Yusuf Akçura aşağıdaki hangi fikir akımını savunmuştur?

A
Osmanlıcılık
B
Milliyetçilik
C
Türkçülük
D
Liberalizm
E
İslamcılık
Soru 9

Paris Konferansı öncesinde bazı Avrupa devletlerinin baskısı ile 1856 yılında Müslüman ve gayrimüslim vatandaşlar arasında tam bir eşitlik sağlamayı amaçlayan ve padişahın tek taraflı iradesini yansıtan ferman ile ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Islahat Fermanı
B
Sened-i ittifak
C
Tanzimat Fermanı
D
Kanun-i Esasi
E
Nizam-ı Cedid
Soru 10

__________ adıyla bilinen yeniçeriliğin tasfiyesi olayı, Osmanlı'da tamamen modern tekniklere askeri birliklerin doğmasını sağlamıştır. uygun
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru biçimde tamamlar?

A
Sıkıyönetim ilan edilmesi
B
Halaskâr Zabitan grubunun kurulması
C
Babıâli Baskını
D
Tımarlı sipahiliğin tesisi
E
Vakayı Hayriye
Soru 11

Aşağıdaki siyasi gelişmelerden hangisi Birinci Meclis döneminde gerçekleşmiştir?

A
Halifeliğin kaldırılması
B
Lozan Antlaşması’nın onaylanması
C
Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi
D
Saltanatın kaldırılması
E
Cumhuriyetin ilanı
Soru 12

Mustafa Kemal Paşa 1923 yılında Wiener Neue Freie Presse muhabirine verdiği bir demeçte 1921 Anayasası’nın ilk iki maddesini hatırlatarak bu iki maddenin aşağıdaki hangi kavramla özetlenebileceğini ifade etmiştir?

A
Cumhuriyet
B
Bağımsızlık
C
Hürriyet
D
Devrimcilik
E
Demokrasi
Soru 13

1950’li yılların ilk yarısında Demokrat Parti’nin uyguladığı ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Friedmancı iktisat politikası
B
iktisadi devletçilik politikası
C
Liberal ekonomi politikası
D
Tarıma dayalı sanayileşme
E
Planlı sanayileşme
Soru 14

Osmanlı imparatorluğu tarihinde anayasal nitelikte ilk belge olarak kabul edilen Sened-i İttifak hangi padişah tarafından imzalanmıştır?

A
IV. Mustafa
B
II. Mahmut
C
Abdülmecid
D
Abdülaziz
E
II. Abdülhamit
Soru 15

Hukuksal açıdan kendi çıkarlarını koruyacak yetkinlik düzeyinde olmayan kişilerin haklarının korunması için kendisine yardım edilmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşruiyet
B
Hegemonya
C
Mutlakiyet
D
Meşrutiyet
E
Vesayet
Soru 16

“Batılılaşma aslında öze dönmek demektir, çünkü Batı medeniyetinin kaynağı da Batı Anadolu’daki ve Orta Asya’daki kültürdür” görüşünü ileri süren akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslamcı Anadoluculuk
B
Mavi Anadoluculuk
C
Kemalizm
D
Türkçü Anadoluculuk
E
Kültürel Muhafazakarlık
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nin sonucunda ekonomik alanda alınan kararların ve benimsenen ilkelerin tanımlanması için kullanılan terimdir?

A
Misak-ı Milli
B
Misak-ı Maarif
C
Misak-ı iktisadi
D
Milli Sermaye
E
Milli Burjuva
Soru 18

Muhafazakâr düşünce akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Modernleşmeye tamamen karşıdır.
B
Değişerek aynı kalma ilkesini temel alır.
C
Statükoya kuşkuyla bakar.
D
Toplumdaki radikal değişimleri kolaylıkla benimser.
E
Devlet kurumunu reddeder.
Soru 19

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Çerçeve anayasa niteliğinde bir belgedir.
B
20 Ocak 1921'de kabul edilen kanun; 23 madde ve bir madde-i münferideden oluşmuştur.
C
Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
D
Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.
E
Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu belirtilmiştir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...