Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı’nın dağılma döneminde azınlıkların bağımsızlık faaliyetlerine tepki olarak gelişmiş akım hangisidir?

A
Turancılık
B
Panislamizm
C
Osmanlıcılık
D
İmparatorluk vatanseverliği
E
Milliyetçilik
1 numaralı soru için açıklama 
İmparatorluk vatanseverliği”dağılma döneminde azınlıkların bağımsızlık faaliyetlerine tepki olarak gelişmiştir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Muhafazakarlık ideolojisinin savunduğu görüşlerden sayılamaz?

A
“Değişerek aynı kalma”ilkesine sahip çıkar.
B
Değişim sürecinde lider süreci yönetir.
C
Değişim sürecinde bazı geleneklerden feragat etmek kaçınılmazdır.
D
Muhafazakâr düşüncede modernleşmek, Batı’nın teknolojisinden faydalanmaktır.
E
Dini duygulardan yoksun bir toplumda muhafazakâr düşünce barınamaz.
2 numaralı soru için açıklama 
Muhafazakâr ideoloji için gelenek en önemli yapıtaşıdır. Gelenekler zamanının sınavını geçerek günümüze kadar gelmiştir ve kök salmıştır; dolayısıyla bir anda değişemezler.
Soru 3

1923-1925 yılları arasında Anadolu dergisini çıkaran ve ilk Anadoluculuk hareketinin oluşmasını sağlayan isim kimdir?

A
Sabahattin Eyüpoğlu
B
Hüseyin Avni Ulaş
C
Melih Cevdet Anday
D
Remzi Oğuz Arık
E
Mükrimin Halil Yinanç
3 numaralı soru için açıklama 
İlk Anadoluculuk hareketi 1923-1925 arasında Mükrimin Halil Yinanç ve onun çıkardığı Anadolu dergisi etrafında oluşmuştur.
Soru 4

Türkiye’de Milliyetçi-sol oluşumlara örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Yön Hareketi
B
Ulusal Parti
C
Türkiye İşçi Partisi
D
Vatan Partisi
E
Türkiye Komünist Partisi
4 numaralı soru için açıklama 
Sol yaklaşımın odağında din, ırk, milliyet, cinsiyet vb. kavramlar yerine insan, eşitlik ve emek kavramları vardır. Sunu da unutmamak gerekir ki sol ideoloji kendi içinde çok fazla çeşit barındırır. Dolayısıyla sol görüsün milliyetçiliğe karsı olmayan çeşitleri de vardır. Ulusalcı- milliyetçi fikirlerin benimsendiği ve temelinde “millet”kavramının bulunduğu sol görüşler tarih boyunca görülmüştür ve günümüzde de bulunmaktadır. Milliyetçi-sol bir oluşum olarak Türk Solu ve Ulusal Parti örnek verilebilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anahatları bakımından liberal bir parti olarak kurulmuştu?

A
Türkiye İşçi Partisi
B
ANAP
C
Milliyetçi Hareket Partisi
D
Demokrat Parti
E
DYP
5 numaralı soru için açıklama 
Ikinci Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde Ocak 1946’da Celal Bayar’ın önderliğinde kurulan ve 1950’de iktidara gelmesinden sonra Adnan Menderes’in önderliğini devraldığı Demokrat Parti ana hatları bakımından liberal bir program önermiş, özellikle din özgürlüğü ile iktisadi özgürlük vaat etmiştir. Bununla beraber, Demokrat Parti ilk yıllardaki özgürlükçü tutumunu zamanla terk ederek, baskıcı bir yönetim kurmuştur.
Soru 6

1970’lerdeki milliyetçi siyasete damgasını vuran MHP’nin çizgisini aşağıdakilerden hangisi temsil etmektedir?

A
Muhafazakar Demokratlık
B
İslamcı Muhafazakarlık
C
İslamcı Anadoluculuk
D
Dokuz Umde
E
Dokuz-Işık
6 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de 1970’lerdeki milliyetçi siyasete 1969’da kurulan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ideolojisi damgasını vurmuştur. MHP çizgisinin esasını İslam dininin şekillendirdiği Türk milliyetçiliğini temel alan gelenekçi-muhafazakârlığı simgeleyen Dokuz Işık temsil etmektedir. ülkücüler, idealizm in (ülkücülük) doruk noktalarına ulaştığı anti- kapitalist, antikomünist bir siyaseti savunmuştur.
Soru 7

Batı medeniyetinin kaynağı Batı Anadolu ve Orta Asyadır yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Türkçü Anadoluculuk
B
Anadoluculuk
C
İslamcı Anadoluculuk
D
Muhafazakarlık
E
Mavi Anadoluculuk
7 numaralı soru için açıklama 
Merkezine medeniyet kaynağı olarak Batı Anadolu, İyonyı alan yaklaşım mavi anadoluculuk olarak adlandırılır.
Soru 8

Radikal değişimlere kuşkulu yaklaşmak olarak tanımlanabilecek görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhafazakarlık
B
Modernizm
C
Batıcılık
D
çağdaşlaşma
E
Postmodernizm
8 numaralı soru için açıklama 
Mevcut hukuki durumu korumak anlamına da gelen bu görüş Muhafazakarlık olarak adlandırılır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk islam görüşü ile ilgili değildir?

A
Millilik
B
örf ve adet.
C
Maneviyat
D
Kadının ev içi emeği.
E
Gelenek
9 numaralı soru için açıklama 
Kadının ev içi emeği genel olarak Fenimizmin ilgi konusudur
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük ile ilgilidir?

A
Toplumsal cinsiyet.
B
Kadın hakları.
C
Modernizm
D
Batıcılık
E
Milli kimlik.
10 numaralı soru için açıklama 
Milli kimlik Türkçülük ile ilgilidir.
Soru 11

17 Kasım 1924 tarihinde Adnan Adıvar, Ali Fuat Cebesoy gibi isimler tarafından siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
CHF
B
SCF
C
DP
D
AP
E
TCF
11 numaralı soru için açıklama 
Doğru yanıt Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır.
Soru 12

Milli Nizam Partisi 1970 ‘li yıllarda hangi ismi almıştır?

A
Milli Selamet Partisi
B
Fazilet Partisi
C
Islahatçı Demokrasi Partisi.
D
Refah Partisi
E
Güven Partisi
12 numaralı soru için açıklama 
MNP’si 1970 li yıllarda Milli Selamet Partisi ismini almıştır.
Soru 13

Saidi Nursi’nin kurucusu olduğu dini hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakşibendilik
B
Ticanilik
C
Nurculuk
D
Kadirilik
E
Süleymancılık
13 numaralı soru için açıklama 
Nursi’nin kurucusu olduğu dini hareket Nurculuktur
Soru 14

Türkiyede laiklik genel olarak hangi batı ülkesindeki örnekle ilişkilendirilir?

A
Fransa
B
Romanya
C
Almanya
D
İngiltere
E
İspanya
14 numaralı soru için açıklama 
Laiklik ilkesi Fransa örneğiyle ilişkilendirilir.
Soru 15

1858’de laik nitelikte çıkarılan arazi kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanuni Esasi
B
Arazi Kanunnamei hünayun.
C
Mektebi Mülkiyetyi şahane.
D
Vilayet Nizamnamesi.
E
Ahkamı Adliye.
15 numaralı soru için açıklama 
Arazi Kanunnamei hünayun laik nitelikte çıkarılan bir arazi kanunudur.
Soru 16

Osmanlı Meclisi kurtuluş savaşının manifestosu sayılacak kararları kaç yılında almıştır?

A
23 Nisan 1920.
B
29 Ekim 1923.
C
12 Ocak 1920
D
28 Ocak 1920
E
2 Ocak 1924.
16 numaralı soru için açıklama 
Bu kararlar 28 Ocak 1920 yılında alınmıştır.
Soru 17

Türkiye’deki laiklik tipi hangi ülke ile benzerlik taşımaktadır?

A
Fransa
B
Brezilya
C
Amerika
D
Yunanistan
E
İspanya
17 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’deki laiklik tipi genellikle Fransa’dakine benzetilir. Türkiye’de de, dinsel semboller ve modeller kamusal alanın dışında bırakılmak istenmiştir. Din uzunca bir süre bireyin özel alanına münhasır bir inanış muamelesi görmüştür. Tek-parti dönemi reformları ağırlıkla dinin devlet üzerindeki tasarruflarından vazgeçmesi için yürürlüğe konmuştur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te yapılan, din-devlet ilişkileri ile ilgili reformlardan biri değildir?

A
Medreselerin kapatılması
B
Şeyhülislamlık makamının kaldırılması
C
Fes giymenin yasaklanması
D
Diyanet İşleri Reisliği’nin kurulması
E
Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılması
18 numaralı soru için açıklama 
Din-devlet ilişkileri bakımından asıl kritik hamle kuşkusuz 3 Mart 1924’te alınan bir dizi kararda karşımıza çıkar. Bu tarih öncelikle halifeliğin ilga edilmesi bakımından kritik bir önemdedir. İkincisi eğitim birliğini sağlamak üzere Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış ve akabinde medreseler de kapatılmıştır. Dahası şeyhülislamlık makamı ve Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmış yerlerine Diyanet İşleri Reisliği ve Evkaf Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Bugünkü adları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumları din işlerini ve vakıfların yönetimini başbakanlığa bağlı olarak yürütmek işlevini üstlenmişlerdir. Fes giymenin yasaklanması ve şapka giymenin zorunlu hale getirilmesi 1925 yılında yürürlüğe konmuştur.
Soru 19

1984- 1992 tarihleri arasında Aykut Edibali’nin liderliğinde faaliyet gösteren ve Türklük ve İslamiyet’in kendilerine özgü bir sentezine dayalı düşünsel arka planlarına sahip siyasi parti hangisidir?

A
Milli Nizam Partisi
B
Milli Selamet Partisi
C
Milliyetçi çalışma Partisi
D
Islahatçı Demokrasi Partisi
E
Millete Hizmet Partisi
19 numaralı soru için açıklama 
Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP), 1984- 1992 tarihleri arasında Aykut Edibali’nin liderliğinde faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Bu parti, 1968’e kadar götürebileceğimiz bir geçmişe sahiptir. Türklük ve İslamiyet’in kendilerine özgü bir sentezine dayalı düşünsel arka planları ile Milli Mücadeleciler daha çok 1970’li yıllarda etkinlik gösterebilmişlerdir.
Soru 20

MNP’den başlayarak MSP ile devam eden siyasi geleneğin lideri kimdir?

A
Turgut özal
B
Necmettin Erbakan
C
Adnan Menderes
D
Recep Tayyip Erdoğan
E
Adnan Menderes
20 numaralı soru için açıklama 
Necmettin Erbakan, muhafazakâr yönü ve kalkınmacı siyaset anlayışı ile MNP’den başlayarak MSP ile devam eden bir siyasi geleneğin lideridir
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x