Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ni hukuken sona erdirmiştir?

A
Hilafetin kaldırılması
B
Sevr Antlaşması
C
Birinci Meclisin kurulması
D
İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E
Saltanatın kaldırılması
1 numaralı soru için açıklama 
Saltanatın kaldırılması.
Soru 2

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif bir siyasi parti olarak kurulmuştur?

A
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B
Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti
C
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
D
Osmanlı Sosyalist Fırkası
E
Sosyal Demokrat Fırkası
2 numaralı soru için açıklama 
Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 21 Kasım 1911'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif bir siyasi parti olarak kurulmuştur.
Soru 3

1918 yılında savaş İttifak Devletleri’nin yenilgisiyle sonuçlanınca, Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’te hangi antlaşmayı imzalamıştır?

A
Sevr Antlaşması
B
İstanbul Antlaşması
C
Londra Antlaşması
D
Berlin Antlaşması
E
Mondros Ateşkes Antlaşması
3 numaralı soru için açıklama 
1918 yılında savaş ittifak Devletleri’nin yenilgisiyle sonuçlanınca, Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’te Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1902 yılında düzenlenen Osmanlı Liberalleri Kongresi’nde gruplar arası farklılıklar sonucunda kurulan cemiyetlerden biri değildir?

A
İttihat ve Terakki Cemiyeti
B
Osmanlı Liberalleri Cemiyeti
C
Teşebbüs-ü Şahsi Cemiyeti
D
Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
E
Etniki Eterya (Milli Ortaklık) Cemiyeti
4 numaralı soru için açıklama 
Cevap: Ahmet Rıza ve Prens Sabahattin grupları arasındaki farklar keskinleşti. Cemiyetin bir süre sonra ikiye bölünmesiyle Ahmet Rıza, İttihat ve Terakki Cemiyetini, Prens Sabahattin ise önce Osmanlı Liberalleri Cemiyeti’ni, 1906’da da Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyetini kurdu. Etniki Eterya (Milli Ortaklık) Cemiyeti, Emanuil Ksantos, Nikolaos Skufos ve Anastasyas Çakalof tarafından kurulmuş olan, amacı; gerek Türkiye içinde, gerekse diğer ülkelerde bulunan Yunanlıları, Türkler aleyhinde harekete geçirerek ayaklandırmak ve bu suretle Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasını sağlamak olan zararlı cemiyetlerdendir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İTC’nin II. Abdülhamit’i devirip II. Meşrutiyeti ilan etmelerine fırsat doğurdu?

A
Mizancı Murat’ın liderliğindeki Cenevre grubunun daha İslamcı çizgisi
B
Makedonya’nın kaybıyla sonuçlanacağına inanılan Reval görüşmeleri
C
Osmanlıcılık ideolojisi
D
Selanik’teki Yahudi cemaatinin Osmanlı idaresinin sürmesini bir güvence olarak görmeleri
E
Müslüman Türk toplulukların yükselen milliyetçi hareketler karşısında kendilerini tehdit altında hissetmeleri
5 numaralı soru için açıklama 
Makedonya’nın kaybıyla sonuçlanacağına inanılan Reval görüşmeleri.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti hukuken sona erdirilmiştir?

A
Saltanatın kaldırılması
B
Halk Fırkası'nın kurulması
C
Lozan Antlaşması
D
Başkumandanlık Kanunu
E
Mudanya Ateşkes Anlaşması
6 numaralı soru için açıklama 
Cevap: Saltanatın kaldırılmasına ilişkin meclis görüşmelerinde Birinci ve İkinci Grup, saltanatın kaldırılmasını desteklerken bağımsız muhafazakâr mebuslar seslerini çıkartmamışlardır. Saltanatın kaldırılmasına ilişkin tartışmalarda Hilafet makamının konumuyla ilgili belirsizlik sıkıntı yarattı. Hilafet makamının konumuna ilişkin verilen tekliflerin yeniden değerlendirilmesi sonucu Hilafet makamının Türklere ve Osmanlı Hanedanı’na ait olacağı ve meclisin Osmanlı Hanedanı’ndan uygun bir kişiyi bu makama seçeceği karara bağlandı. Yapılan oylamalar sonucunda saltanat 1 Kasım 1922’de oy birliğiyle kaldırılarak Osmanlı Devleti hukuken sona erdirildi.
Soru 7

_________ Sivas ve Erzurum Kongreleri’ni esas alan bir metindir. Osmanlı İslam çoğunluğuyla meskûn toprakların ayrılmaz bir bütün olduğunu ilan eden metin, Milli Mücadele’nin siyasal hedeflerini oluşturdu.

A
Mondros Ateşkes Müzakeresi
B
Teşkilat-ı Esasiye
C
Hıyanet-i Vataniye Kanunu
D
Nisab-ı Müzakere Kanunu
E
Misak-ı Milli
7 numaralı soru için açıklama 
Misak-ı Milli, Sivas ve Erzurum Kongreleri’ni esas alan bir metindir. Osmanlı İslam çoğunluğuyla meskûn toprakların ayrılmaz bir bütün olduğunu ilan eden metin, Milli Mücadele’nin siyasal hedeflerini oluşturdu.
Soru 8

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşuna giden süreçte II. Abdülhamit aşağıdaki adımlardan hangisi atmıştır?

A
Meclisin kapatılması
B
Kapitülasyonların kaldırılması
C
Sevr antlaşmasının imzalanması
D
Yerel direniş hareketlerinin başlatılması
E
Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
8 numaralı soru için açıklama 
ilk Mebusan Meclisini 1877’de açan II. Abdülhamit, Osmanlı-Rus Harbi’ni öne sürerek, 1878’de önce meclisi kapattı ardından da anayasayı askıya aldı. II. Abdülhamit, çok dinli ve çok milletli bir imparatorlukta anayasa ve meclisin ülkeyi parçalayıp dağıtacağına inanmıştı.
Soru 9

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Güçlendiğinde İstanbul'a gitmek
B
II. Abdülhamit'i devirmek
C
Meşrutiyeti ilan etmek
D
Devleti anayasal bir düzene kavuşturmak
E
Osmanlı veraset sistemini değiştirmek
9 numaralı soru için açıklama 
İTC’nin amacı yeterince güçlendiğinde İstanbul’a giderek II. Abdülhamit’i devirmek ve meşrutiyeti ilan ederek devleti anayasal bir düzene kavuşturmaktı.
Soru 10

II. Abdülhamit hangi olayın ardından tahttan indirilmiştir?

A
31 Mart İsyanı
B
Kanun-i Esasi'nin tekrar kabul edilmesi
C
Bab-ı Ali Baskını
D
Mebusan meclisinin kapatılması
E
II. Meşrutiyet'in ilanı
10 numaralı soru için açıklama 
27 Nisan 1999'da II. Abdülhamit isyana destek verdiği gerekçesiyle tahttan indirildi ve yerine küçük kardeşi Mehmet Reşat Efendi padişah ilan edildi.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi CHF içinden Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na (ÇTK) muhalefete sebep olmuştur?

A
CHF’nin dokuz umdesine kanunun aykırı düşüşü
B
Bazı CHF milletvekillerinin büyük toprak sahibi oluşu
C
Kanunla çoğu çiftçinin mağdur olacağı endişesi
D
Belediye ve vakıf arazilerinin verimsizleşmesi
E
Kanunla birlikte kentlere göçün başlaması
11 numaralı soru için açıklama 
Bazı CHF milletvekillerinin büyük toprak sahibi oluşu.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi devletin laikleştirilmesi için yapılan reformlardan biri değildir?

A
Hükümette kabine sistemine geçilmesi
B
“Devletin dini” ifadesinin anayasadan çıkarılması
C
Saltanat ve hilafetin kaldırılması
D
Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması
E
Tevhid-i Tedrisat kanunu
12 numaralı soru için açıklama 
Hükümette kabine sistemine geçilmesi.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminin özelliklerinden biri değildir?

A
Varlık vergisi
B
Milli korunma kanunu
C
Toprak mahsulleri kanunu
D
6 Ok’un devletin ilkeleri haline gelmesi
E
Köy Enstitülerinin kurulması
13 numaralı soru için açıklama 
D seçeneği dışındakilerin hepsi İnönü döneminde yapılmıştır
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi DP’nin 1946 seçim sonucuna itirazlarından biri değildir?

A
Dört bağımsız adayın meclise girmesi
B
Baskı yapıldığı
C
Hile ve yolsuzluk yapıldığı
D
Oyların tutanaklara eksik girdiği
E
Şaibeli seçim olduğu
14 numaralı soru için açıklama 
A seçeneği dışındaki diğer seçeneklerde belirtilen ifadeler DP'nin seçim sonuçlarıyla ilgilidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına ihtiyaç duyulan nedenlerden biri değildir?

A
Hükümeti eleştirecek denetleyecek kontrollü muhalefete ihtiyaç duyulması
B
Varlığını gizleyen muhalefetin gücünü görmek için
C
İçeride ve dışarıda diktatör nazarıyla bakılması
D
Cumhuriyetin şahıslara bağlı kalmadan kökleşmesi dileği
E
Mustafa Kemal Paşanın muhalefet ve siyasal yaşamdan uzaklaştırılmış kişilerle siyasi hesaplaşması için
15 numaralı soru için açıklama 
E şıkkı dışındakiler kurulmasına ihtiyaç duyulan sebeplerdir
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi devletin laikleştirilmesi süreci dışında görülür?

A
Saltanatın kaldırılması
B
Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
C
Cumhuriyetin ilanı
D
Halifeliğin kaldırılması
E
Laikliğin anayasaya girmesi
16 numaralı soru için açıklama 
B seçeneği Diyanet işleri başkanlığını kuruluşu ile ilgilidir. Diğer seçenekler devletin adım adım laikleştirilmesi süreci ile ilgili yapılanlardır
Soru 17

26 Mart 1931’de kabul edilen Ölçüler Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi geleneksel ağırlık ve ölçü birimi değildir?

A
Okka
B
Litre
C
Dirhem
D
Arşın
E
Endaze
17 numaralı soru için açıklama 
26 Mart 1931’de kabul edilen Ölçüler Kanunu’yla, geleneksel ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri olan okka, dirhem, arşın, endaze ve kulacın yerini, metre, gram, litre gibi ölçü birimleri aldı.
Soru 18

Aşağıdaki ilkelerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkası İkinci Büyük Kurultayında ilk kez dile getirilmiştir?

A
Halkçılık
B
İnkılapçılık
C
Devletçilik
D
-----
E
Milliyetçilik
18 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyet Halk Fırkası İkinci Büyük Kurultayı sonrasında yayınlanan genel başkanlık bildirisinde partinin cumhuriyetçi, laik, halkçı ve milliyetçi bir cemiyet olduğu belirtildi. Böylece 1923 Nizamnamesinde yer alan halkçılık ve milliyetçilik ilkelerine 1927’de cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleri de eklenmiş oldu. Partinin öteki iki ilkesi devletçilik ve inkılâpçılık ise 1931’de benimsenen parti programında yer alacaktır.
Soru 19

Türk Ocakları’nın yerine kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Mason Locaları
B
Halkevleri
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Türk Kadınlar Birliği
E
Talebe Birliği
19 numaralı soru için açıklama 
1931 yılında, İttihat ve Terakki döneminden o yana Türk milliyetçiliğini, pozitivist ve laik düşünceyi savunmakta olan Türk Ocakları feshedildi. Yaklaşık bir yıl sonra, 19 Şubat 1932’de, Türk Ocakları’nın yerini, doğrudan CHF’ye bağlı olarak çalışan ve giderleri hem devlet hem de CHF tarafından karşılanan halkevleri aldı. Halkevleri de, kapanan Türk Ocakları gibi, ulusal kültür yaratma çabalarını geniş kitlelere yayma, Türk inkılâbının ilkelerini toplumun bütün kesimlerine benimsetme, herkesi bu doğrultuda görevli kılarak faalleştirme ve ideolojik ve kültürel çalışmalara katmayı hedefledi.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurucularından değildir?

A
Celal Bayar
B
Şükrü Saraçoğlu
C
Adnan Menderes
D
Refik Koraltan
E
Fuat Köprülü
20 numaralı soru için açıklama 
Dörtlü Takrir’i imzalayan ve ardından yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda kendilerini CHP dışında bulan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi (DP) kurdular.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x