Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası kuruluşlar düşünüldüğünde hangisine Türkiye’nin üyeliği söz konusudur?

A
Nato-Varşova Paktı-IMF
B
IMF-Dünya Bankası-Nato
C
Dünya Bankası-Varşova Paktı
D
Nato-Dünya Bankası-Varşova Paktı
E
Dünya Bankası-Nato
1 numaralı soru için açıklama 
Seçenekler incelendiğinde IMF-Dünya Bankası-Nato’ya Türkiye’nin üye olduğu bilinmektedir.
Soru 2

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler göz önüne alındığında tasarruf ile büyümesinin çok olanaklı olmadığını belirten ekonomi teorisi hangisidir?

A
Dış ticaret teorisi
B
Fakirliğin kısır döngüsü
C
Baker raporu
D
Hilts raporu
E
Keynesyen teorisi
2 numaralı soru için açıklama 
‘‘Kalkınmanın Finanse Edilmesi ya da Hayaller ve Sınırlılıklar’‘ konusu incelendiğinde fakirliğin kısır döngüsü olduğu görülmektedir.
Soru 3

1948-1960 yılları arasında Türkiye’nin ithal ettiği ürünler düşünüldüğünde en çok hangisi olduğu söylenebilir?

A
Tüketim ürünleri
B
Hammaddeler
C
Mali kaynaklar
D
Tarımsal ürünler
E
Yatırım ürünleri
3 numaralı soru için açıklama 
7 Eylül 1946 Devalüasyonu ve Dış Ticaret Göstergeleri bölümüne bakıldığında yatırım ürünlerine ayrılan payın diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenebilir.
Soru 4

Anlaşma imzalayan ülkelerde ithalatçılar ithal ettikleri malların bedelini kendi ülkelerinin ulusal paralarıyla ödedikleri sisteme ne isim verilmektedir?

A
Munzam karşılık oranı
B
Borç para
C
Kliring
D
Emisyon
E
Takas
4 numaralı soru için açıklama 
Kliring de ise, anlaşma imzalayan ülkelerde ithalatçılar ithal ettikleri malların bedelini kendi ülkelerinin ulusal paralarıyla öderler. Bu paralar anlaşmalı ülkeye ihracatta bulunmuş kişilere alacaklarının ödenmesinde kullanılır. Böylece dövizle ödeme yapma zorunluluğu ortadan kalkar.
Soru 5

Türkiye açısından 1952-1953 yılları civarında dış borç olanakları azalınca, kalkınma yoğun olarak ne ile finanse edilmeye başlanmıştır?

A
Merkez Bankası
B
IMF
C
IBRD
D
OEEC
E
Nato
5 numaralı soru için açıklama 
1952-1953 yılları civarında dış borç olanakları azalınca, kalkınma yoğun olarak Merkez Bankası kaynakları ile finanse edilmeye başlanmıştır.
Soru 6

1944’de uluslararası para sisteminin dengeli işlemesi için kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Merkez Bankası
B
IMF
C
Nato
D
IBRD
E
OEEC
6 numaralı soru için açıklama 
Bretton Woods kurumlarından olan Uluslararası Para Fonu, kısa adıyla IMF (the International Monetary Fund), 1944’de uluslararası para sisteminin dengeli işlemesi için kurulmuştur
Soru 7

İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde, ABD ve Sovyetler Birliği’nin liderliğinde dönemin güç dengesini anlatmak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süper güç
B
İki kutuplu Dünya
C
Demir Perde
D
Sömürgecilik
E
Çok noktalılık
7 numaralı soru için açıklama 
İkiye bölünmüş Dünya, diğer bir ifade ile iki kutuplu Dünya, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar devam edecek olan askeri, ekonomik, siyasi dünya düzeninin temel verisini oluşturmaktadır. Bu süreç içerisinde ABD ve Sovyetler Birliği güç dengesini ifade etmiştir.
Soru 8

Türkiye’nin Dünya ölçekli kurumlara üyeliği hangi olayla başlamıştır?

A
IMF’ye katılım
B
Marshall Planı
C
IDA’ya katılım
D
IBRD üyeliği
E
OEEC kurucu üyeliği
8 numaralı soru için açıklama 
Dünya ölçekli kurumlara üyelik öncelikle Türkiye’nin Marshall planına katılımıyla başlamıştır.
Soru 9

ABD hangi yıl altın standardına dönmüştür?

A
1919
B
1925
C
1928
D
1930
E
1934
9 numaralı soru için açıklama 
İki savaş arası dönemde ülkeler önce altın standardına dönmeyi denemişlerdir. ABD’de 1919’da, İngiltere 1925’de kendisiyle birlikte hareket eden devletlerle birlikte ve 1928’de geri kalan ülkelerin tamamı altın standardına geri dönmüştür.
Soru 10

Hızlı kentleşmenin yarattığı ilk sorun aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A
Konut ihtiyacı
B
Kişi başı gelirin düşüklüğü
C
Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
D
Tarım alanlarının yetersizliği
E
Eğitim imkânlarının yetersiz kalması
10 numaralı soru için açıklama 
Hızlı kentleşmenin yarattığı ilk sorun konut ihtiyacıdır. 1950’lerden sonra öncelikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde gözlenmeye başlanan bu sorun, günümüzde bütün illerde söz konusudur.
Soru 11

Beş Yıllık kalkınma Planları hazırlanmış ve nereden nasıl kaynak aktarılacağı ya da elde edileceği planlanmıştır.
Buna göre aşağıda verilen kaynaklardan hangisinin burada kullanılmadığı söylenebilir?

A
Borçlanma
B
Krediler
C
Vergiler
D
Yurt içi destekleme alımları
E
Yurt dışı alımlar
11 numaralı soru için açıklama 
Dışarıdan gelecek kaynağa daha fazla ihtiyaç bulunduğundan ülke yurt içi destekleme yapamadığı söylenebilir.
Soru 12

İthal ikameci sanayileşme stratejisinin sonuçlarına bakıldığında hangisinin yer almadığı söylenebilir?

A
Planlı ekonomik hayat
B
Fiyat artışının olmayışı
C
Gümrük vergisi indirimlerini içeren politikalar
D
Dış ticaret açığını sanayi ile düşürmek
E
İşsizliğin sanayi ile düşmesi
12 numaralı soru için açıklama 
İthal ikameci sanayileşme stratejisinin sonuçları: İthal ikameci politikalarla planlı ekonomik hayat, fiyatlar genel seviyesi yükselmeden, dış ticaret açıklarını ve sanayi aracılığı ile işsizliği düşürerek yüksek hızla büyümeyi hedeflemektedir.
Soru 13

Yurt dışından ithal edilmekte olan malların, özendirici önlemlerle yurt içinde üretilmesini hedefleyen politikaların genel adı aşağıdakilerin hangisidir?

A
İthal ikamesi
B
İhraç ikamesi
C
Koruyucu politika
D
Fiyat kontrolü
E
Teşvik uygulaması
13 numaralı soru için açıklama 
Sanayileşerek kalkınma, planlı kalkınma dönemlerinin temel tercihidir. Sanayileşme kavramının içi de 1930’larda da, 1950’lerde de, 1960’da da ithal ikamesi yönünde doldurulmuştur. İthal ikamesi, yurt dışından ithal edilmekte olan malların, özendirici önlemlerle yurt içinde üretilmesini hedefleyen politikaların genel adıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İthalatı ikame etmeye yönelik bir sanayileşme planına birkaç basamaklı bir koruma modeline örnek gösterilemez?

A
Koruyucu dış ticaret politikası izlenmesi
B
Sabit döviz kuru uygulanması
C
Sermaye ve emek üzerindeki fiyat kontrolleri
D
Emeğin kiralanma bedelinin ücretle kontrol edilebilmesi
E
Planlamanın önerdiği alanlarda yapılan yatırımların kısıtlanması
14 numaralı soru için açıklama 
İthalatı ikame etmeye yönelik planlamanın önerdiği alanlarda yapılan yatırımların kısıtlanması değil teşvik edilmesi söz konusudur.
Soru 15

1960’da planlar hazırlanırken, 1977’nin sonunda Türkiye’nin olması arzu edilen nokta için niyet ortaya konulmuştur.1977’de geriye bakıldığında da aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?

A
Son 15 yıldır asgari %7’lik bir büyüme hızıyla büyümüş
B
İstihdam sorunlarını çözümlememiş
C
Dış ödemeler dengesinde sorun yaşayan
D
Sanayileşme olmamış
E
Bütün bunları yaparken enflasyonist ya da deflasyonist sorunlar yaşamış
15 numaralı soru için açıklama 
1960’da planlar hazırlanırken, 1977’nin sonunda Türkiye’nin olması arzu edilen nokta için niyet ortaya konulmuştur. 1977’de geriye bakıldığında da; son 15 yıldır asgari %7’lik bir büyüme hızıyla büyümüş, istihdam sorunlarını çözümlemiş, dış ödemeler dengesinde sorun yaşamayan, sanayileşmiş, bütün bunları yaparken enflasyonist ya da deflasyonist sorunlar yaşamamış ve yurttaşları arasında sosyal adaleti sağlayabilmiş bir ülke görmek arzu edilmiştir.
Soru 16

Tinbergen’in ilk çalışmaları hangi konulara yönelik olmuştur?

A
Risk analizi
B
Mikroekonomik unsurlar
C
Döviz arzı
D
İktisadi dalgalanmalar
E
Faizler ve yönetimi
16 numaralı soru için açıklama 
İlk çalışmaları enflasyon ve işsizlik arasındaki değişime (takasa) ve dolayısıyla iktisadi dalgalanmalara yöneliktir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ithalatı ikame etmeye yönelik bir sanayileşme planı değildir?

A
Koruyucu dış ticaret politikası
B
Sermaye ve emek üzerindeki fiyat kontrolleri
C
Planlamanın önerdiği alanlarda yapılan yatırımlara teşvik uygulanması
D
Dalgalı döviz kuru uygulanması
E
Emeğin kiralanma bedelinin ücretle kontrol edilebilmesi
17 numaralı soru için açıklama 
Sabit döviz kuru uygulaması ile Türk lirası değerli tutularak yurt dışından alınmak arzunda olan hammadde vb.leri nispeten düşük fiyatlarla yurt içine girerler. Buna göre dalgalı döviz kuru değil sabit döviz kuru uygulanmalıdır.
Soru 18

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi yıllar arasını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur?

A
1934-1939
B
1937-1942
C
1940-1945
D
1942-1947
E
1945-1950
18 numaralı soru için açıklama 
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, 17 Nisan 1934 tarihinde Türkiye'de yürürlüğe konulan, 1934-1939 yılları arasında sanayi gelişiminin hedeflendiği plandır.
Soru 19

“Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı Hakkında Kanun” ile tasarruf bonolarına ilişkin hükümler hangi yılda düzenlenmiştir?

A
1960
B
1961
C
1962
D
1963
E
1964
19 numaralı soru için açıklama 
1961 yılı 223 sayılı “Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları İhracı Hakkında Kanun” ile tasarruf bonolarına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi OPEC’e üye ülkelerden biridir?

A
ABD
B
Venezuela
C
Rusya
D
İsrail
E
Azerbaycan
20 numaralı soru için açıklama 
Başlangıçta Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten oluşan gruba daha sonra sırasıyla Katar, Libya, Endonezya, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Ekvator ve Gabon da katıldılar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x