Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II Meşrutiyet döneminde 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında muhalifleri bir çatı altında toplamak ve güç birliğine gitmek için Paris’te bazı organizasyonlar düzenlenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

A
Jön Türk Kongresi
B
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
C
İttihad-ı Osmanî Cemiyeti
D
Makedonya sorunu
E
Pozitivist Ahmet Rıza’nın çağrısı
1 numaralı soru için açıklama 
II. Abdülhamit’in eniştesi Damat Mahmut Paşa’nın Sabahattin ve Lütfullah adlarındaki iki oğlunu alıp Avrupa’ya kaçması, Jön Türk hareketine canlılık kazandırdı. 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında muhalifleri bir çatı altında toplamak ve güç birliğine gitmek için Paris’te I. Jön Türk Kongresi toplandı.
Soru 2

Kurtuluş savaşı öncesinde ordunun lojistik işlerinin daha düzenli hale getirmek için aşağıdakilerden hangisinin kurulduğu söylenebilir?

A
Askeri şura
B
Erken-ı Harbiye-ı Umumiye Dairesi
C
Harp Encümeni
D
Harbiye Nezareti
E
Divan-ı Harbi örfi
2 numaralı soru için açıklama 
‘‘Milli Mücadele Dönemi’nde Savaş Ekonomisi’‘ konusu incelendiğinde ordunun ikmal işlerini yapacak birim olarak Harp Encümeni’nin kurulduğu görülmüştür.
Soru 3

Osmanlı Hükümeti yüzyıllardır bir sömürü aracı olan ve devletin bağımsızlığını zedeleyen kapitülasyonları 9 Eylül 1914’te tek taraflı olarak kaldırmıştır.
Buna göre yapılan düzenlemeler hangisinde yanlış verilmiştir?

A
Yabancı ülkelerle yapılacak dış ticareti belirli kurallara dayandırdı.
B
Osmanlı mahkemeleri devletlerarası hukuk çerçevesinde yetkili kılındı.
C
Savaş sırasında gümrük oranında değişiklikler yapıldı.
D
Yabancı şirketlere Türkçe kullanma zorunluluğu getirildi.
E
Savaşın finansmanını sağlamak için para basılması durdurulmuştur.
3 numaralı soru için açıklama 
Verilen seçenekler incelendiğinde kapitülasyonların kaldırılmasıyla savaşın finansmanını sağlamak için para basma dâhil birçok yönteme başvurulmuştur.
Soru 4

Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de savaşın yürütülebilmesi için ekonomik açıdan çeşitli önlemler alınmıştı.
Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

A
Vergiler arttırıldı
B
‘‘Harp Encümeni’‘ adlı bir kurul oluşturuldu
C
Tekâlif-i Milliye Emirleri yayınlandı
D
Memurların aldıkları yollukların bir kısmının ödenmemesi
E
Memurların çalışma saatlerinde düzenleme olmamıştır
4 numaralı soru için açıklama 
Resmi dairelerde de gereksiz yere soba yakılmasını önlemek amacıyla 2 Kasım 1920 tarihinden itibaren memurların sabah 10:30’dan 16:30’a kadar öğle tatili olmadan çalışmaları kararlaştırılmıştır.
Soru 5

Meşrutiyetin ilanından sonra dış politikada bazı sorunlar yaşanmış ve bir takım ülkelere ekonomik boykot uygulanmaya çalışılmıştır.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangilerine düzenlenmiştir?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Norveç
D
Avusturya-Macaristan
E
Hollanda
5 numaralı soru için açıklama 
Milli iktisat politikasının benimsenmesinde bazı ülkelere boykot düzenlenmiş ve belirtilen seçenekler arasında Avusturya-Macaristan bulunmaktadır.
Soru 6

Ticari işlerden doğan anlaşmazlıkları çözmek üzere 1861’de, Fransız mevzuatından yararlanılarak hangi usul yasası çıkartılmıştır?

A
Usul-i Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi
B
Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi
C
Kanunname-i Ticaret-i Berriye
D
Tatil-i Eşgal Kanun-ı Muvakkatı
E
Teşvik-i Sanayi Kanunu
6 numaralı soru için açıklama 
Ticari işlerden doğan anlaşmazlıkları çözmek üzere 1861’de, Fransız mevzuatından yararlanılarak Usul-i Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi çıkartıldı. Bu usul yasası hem Ticaret hem de Nizamiye mahkemelerinde, 1879 tarihli Hukuk Muhakemeleri Usulu Yasası’nın yayınlanmasına kadar uygulanmıştır.
Soru 7

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk anonim şirketi hangi yılda kurulmuştur?

A
1819
B
1833
C
1849
D
1851
E
1857
7 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı İmparatorluğu’nda kurulan ilk anonim şirket 1849 tarihli Şirket-i Hayriyye’dir. Şirket, İstanbul Boğazı’nda yolcu taşımacılığı yapmak üzere kurulmuştur.
Soru 8

1913 ve 1915 yıllarında Ticaret ve Ziraat Nezareti ile yapılan sanayi sayımı aşağıdaki şehirlerden hangisini kapsamamaktadır?

A
İstanbul
B
Ankara
C
İzmir
D
Manisa
E
Uşak
8 numaralı soru için açıklama 
Ticaret ve Ziraat Nezareti, 1913 ve 1915 yıllarında bir sanayi sayımı yapmıştır. Bu sayım İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa, İzmit, Karamürsel, Bandırma ve Uşak şehirlerini kapsamıştır.
Soru 9

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1912 kongresinde sözü edilen Teşvik-i Sanayi Kanunu, hangi tarihte yayınlanmıştır?

A
14 Aralık 1913
B
13 Haziran 1915
C
18 Şubat 1911
D
21 Ocak 1914
E
6 Ekim 1912
9 numaralı soru için açıklama 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1912 kongresinde sözü edilen Teşvik-i Sanayi Kanunu, 14 Aralık 1913’ te Kanun-u Muvakkat olarak yayımlanmıştır.
Soru 10

Tanzimat döneminde özel hukuk alanında çıkarılan ilk yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli iktisat
B
Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi
C
Kanunname-i Ticaret-i Berriye
D
Tatil-i Eşgal Kanun-ı Muvakkatı
E
Ticaret Nezareti
10 numaralı soru için açıklama 
Ticaret Nezâreti 1839’da kurulduktan bir yıl sonra bu nezarete bağlı ticaret mahkemesi kuruldu. Mevzuat alanındaki boşluğu tamamlamak üzere 1850’de Kanunname-i Ticaret-i Berriye adıyla bir kanun çıkartıldı. Bu kanun Tanzimat döneminde özel hukuk alanında çıkartılan ilk yasadır.
Soru 11

Şeker fabrikalarından hangisinin 1926 yılında kurulduğu söylenebilir?

A
Alpullu- Eskişehir
B
Alpullu-Uşak
C
Alpullu-Afyon
D
Uşak-Eskişehir
E
Uşak-Afyon
11 numaralı soru için açıklama 
Fabrikaların kurulmasında 1926 yılı esas alındığında Uşak ve Alpullu’un açıldığı ya da kurulduğu söylenebilir.
Soru 12

İzmir İktisat Kongresi’nde çiftçilerin ve tüccarların istekleri olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinin tüccarların isteği olabileceği söylenebilir?

A
Aşarın kaldırılması
B
Ormanlarımızın muhafazası
C
Hayvancılığın geliştirilmesi
D
Tarım araç ve gereçlerinin gümrük muafiyeti
E
Cuma günü resmi tatil olması
12 numaralı soru için açıklama 
İstekler incelendiğinde tüccar ev esnafların daha çok ticaret yapabilmesi için Cuma gününün resmi tatil olması daha çok tüccarların isteğidir.
Soru 13

Türkiye’nin 1923’te 10 milyon nüfusa sahip olduğu tahmin edilmektedir. Aynı yıl mevcut sanayi tesisleri ve tahmini işçi sayısına bakıldığında en çok hangi sektörde çalışanın olduğu bilinmektedir?

A
Tekstil
B
Deri
C
Ağaç ve marangozluk işleri
D
Metalürji
E
Çömlek vb.
13 numaralı soru için açıklama 
20.057 iş yeri, 35.316 işçi olarak tarımdan sonra tekstil olmuştur.
Soru 14

Ciddi ekonomi politikalarının oluşturulabilmesi için 1925-1928 yılları arasında dünya ekonomik buhranına girerken, ekonomi politikalarını yönlendirmede gerekli kurumsallaşmayı gerçekleştirmek için bir tür danışma organı hangisidir?

A
İstatistik Umum Müdürlüğü
B
Ticaret ve Sanayi Odaları
C
âli İktisat Meclisi
D
İktisat Vekâleti
E
Devlet Planlama Teşkilatı
14 numaralı soru için açıklama 
âli İktisat Meclisi, bir tür danışma ve araştırma organı olarak oluşturulmuş, 25 Haziran 1927 tarih ve 1170 sayılı kanunla kurulmuştur.
Soru 15

1920’li yıllarda kırsal kesimde topraksız köylünün oranı yaklaşık olarak hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
10
B
30
C
50
D
70
E
90
15 numaralı soru için açıklama 
Dönemin Türkiye’sinde, tarımdaki mülkiyet ilişkileri ve işletme dağılımı, yüksek bir toprak merkezileşmesini göstermişti. 1920’li yıllarda kırsal kesimde topraksız köylünün oranı %50’ye yaklaşmıştı. Ayrıca bu dönem, “geçimlik kesim” ya da “küçük çiftçi” olarak anılan kalabalık bir kitlenin de kendi geçimlerini bile karşılayacak gelir elde edemediği bir dönemdi.
Soru 16

‘’Dime” ve “öşür” olarak da anılan ve Cumhuriyet rejiminin Osmanlı’dan miras aldığı aşar vergisinin oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
32
B
pH=5
C
pH=7
D
Plazmoliz 38
E
10
16 numaralı soru için açıklama 
Matrahı gayrisafi ürün olan aşar vergisi, çiftçinin hasat sonu elde ettiği hasılatın üzerinden hesaplanmıştı. Vergi oranı esas olarak 1/10’du.
Soru 17

Toprakta özel mülkiyeti sağlamlaştıran yasal düzenlemeler hangi yasa ile ortaya çıkmıştır?

A
1925 tarihli Kadastro Yasası
B
1926 tarihli Medeni Kanun
C
1916 tarihli Osmanlı gümrük tarifesi
D
1912 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu
E
Kanunname-i Ticaret-i Berriye
17 numaralı soru için açıklama 
1925 tarihli Kadastro Yasası, toprakta özel mülkiyeti sağlamlaştıran maddeler getirirken, 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun da kişilerin tasarruflarında bulunan topraklara tam mülkiyet hakkı tanınmıştır.
Soru 18

Aşar hangi tarihte yürürlükten kaldırılmıştır?

A
10 Aralık 1923
B
30 Haziran 1920
C
1 Mart 1926
D
17 Şubat 1925
E
9 Ağustos 1921
18 numaralı soru için açıklama 
17 Şubat 1925’de 552 sayılı yasa ile aşar yürürlükten kaldırılmıştır. Yasanın, tamamen hayata geçmesi ise Şubat 1926’da mümkün olmuştur.
Soru 19

TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açıldıktan sonra çıkardığı ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arazi vergisi
B
Ağnam vergisi
C
Maarif vergisi
D
Aşar vergisi
E
Yol vergisi
19 numaralı soru için açıklama 
TBMM 23 Nisan 1920’de açıldıktan sonra çıkardığı ilk kanun Ağnam Vergisi Kanunu’ydu ve TBMM bu kanunla vergiyi dört katına yükseltmiştir.
Soru 20

“Ziraatla makineleşmeyi sağlamak için tarım araç ve gereçlerinin gümrük muafiyeti” hangi grubun istekleri arasındadır?

A
Çiftçi grubu
B
Tüccar grubu
C
Sanayi gurubu
D
Milli Türk Ticaret Birliği
E
İşçi grubu
20 numaralı soru için açıklama 
Çiftçi grubuyla ilgili esaslar on konu içinde doksan beş madde şeklinde sıralanmıştır. Bu konulardan biri “Ziraatla makineleşmeyi sağlamak için tarım araç ve gereçlerinin gümrük muafiyeti” konusunda düzenlenmiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x