Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nin içeriğinde yer almaz?

A
Hiç kimsenin, dinsel nitelikte bile olsa kanılarından dolayı rahatsız edilmemesi
B
insanların özgür ve hukuk bakımından eşit doğması
C
Yasanın gösterdiği durumlar dışında kimsenin tutuklanamaması
D
Özgürlüğün sınırsız olması
E
Mülkiyet hakkının kutsal ve dokunulmaz olması
Soru 2

Magna Carta kimler arasında imzalanmıştır?

A
Feodal beyler ve burjuva
B
Kral ve feodal beyler
C
Burjuva ve kral
D
Kral ve din adamları
E
Din adamları ve burjuva
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi eski Türk devletlerindeki Kurultay’ın özelliklerinden biri değildir?

A
Devlet işlerinin görüşülmesi
B
Danışma meclisi işlevini görmesi
C
Yılda üç kez toplanması
D
Bireyi devletten üstün kılması
E
Hakanın başkanlığında toplanması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Cumhuriyet Dönemi’nin Fransa’ya kazandırdıkları arasında yer almaz?

A
Devleti yöneteceklerin, anayasal sınırlar içinde kalmasının kabul edilmesi
B
Anayasal düzenin benimsenmesi
C
Kısıtlı oy sisteminden genel oy sistemine geçilmesi
D
Ulus egemenliği ilkesinin, monarşistler tarafından benimsenmesi
E
Bireylerin hak ve özgürlüklerinin anayasal güvence altına alınması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar’ın görüşlerini yayan gazetelerden biri değildir?

A
Tanin
B
Muhbir
C
Tasvir-i Efkâr
D
Tercüman-ı Ahvâl
E
Hürriyet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1909’da Kanun-u Esasi'de yapılan değişikliklerden biri değildir?

A
Padişaha, tahta çıkarken anayasaya uyacağına dair yemin etme koşulunu getirmesi
B
Padişaha, vatandaşları sürgüne gönderme hakkı veren maddenin kaldırılması
C
Yurttaşlara siyasal örgütlenme ve toplantı hakkının tanınması
D
Yasa yapma yetkisinin padişaha verilmesi
E
Basına uygulanan sansürün kaldırılması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin, 1918 yılı sonundan 1919 yılı sonuna değin ülkede seçimlere gitmemesine gerekçe olarak gösterdiği nedenlerden biri değildir?

A
Mütareke ortamında yapılacak seçimlerin sağlıklı olmaması
B
Kanun-u Esasi engeline takılması
C
Gayrimüslimlerin seçimlere katılmama kararı alması
D
Sınırların belirlenmemiş olması
E
ittihatçı oldukları gerekçesiyle kimi partilerin kapatılması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1864 yılında kabul edilen Vilayet Nizamnamesi ile mülki yönetimde meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

A
Meclislerde Müslüman ve gayrimüslim vatandaşlara eşit sayıda üyelik tanınması
B
Muhassıllık Meclislerinin kurulması
C
Vilayet Meclisi üyelerinin seçimle işbaşına gelmesi yönteminin benimsenmesi
D
Birim yöneticilerinin görev sorumluluklarının belirlenmesi
E
Ülkenin; vilayet, sancak, kaza ve köy gibi idari birimlere ayrılması
Soru 9

İngiltere’de, Avam Kamarası üyelerinin aristokrat kişilerden seçilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köylülerin seçimlere katılımının yasak olması
B
Seçilebilmek için bir mesleği olma koşulunun aranması
C
Seçilme yaşının yüksek olması
D
Yeni yerleşim yerlerinin seçime katılamaması
E
Seçilebilmek için belli miktarda vergi verme koşulunun bulunması
Soru 10

Demokrasinin, çoğulculuğu öngörmesinin getirdiği sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli sayım açık oy sisteminin benimsenmesi
B
Özgürlüklerin özüne dokunulamayacağı anlayışını benimsemesi
C
Temsil sistemini yürürlüğe koyması
D
Kısıtlı oy sistemine son vermesi
E
iktidar-muhalefet ayırımının açık olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasına giden süreçte etkili olmamıştır?

A
Ağa Han ve Emir Ali’nin Başbakan ismet Paşa’ya yazdığı mektupların basına sızması
B
Ulus egemenliğini temsil eden TBMM hükümeti ile kişisel egemenliğin temsilcisi olan İstanbul Hükümetinin aynı anda yaşayamayacak olması
C
Saltanat ve hilafet kurumuna bağlı güçlü bir muhalefet grubunun olması
D
Tevfik Paşa Hükümetinin, Lozan’da yapılacak barış görüşmelerinde söz sahibi olmak istemesi
E
itilaf Devletlerinin, Lozan’a TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümetini birlikte çağırması
Soru 12

I.TBMM’nin demokratik bir nitelik kazanmasında önemli görev yapmış olan ve yoğun bir muhalefet sınavı vererek bu sınavdan başarıyla çıkan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Grup
B
Tesanüd Grubu
C
Islahat Grubu
D
ikinci Grup
E
istiklal Grubu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın Meclis’teki görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisinin verilmesine karşı çıkan milletvekillerinden biri değildir?

A
Mahmut Esat Bozkurt
B
Yunus Nadi
C
Şükrü Saraçoğlu
D
Feridun Fikri Düşünsel
E
Halis Turgut
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanının ardından 1921 Anayasası’nda açıklama yoluyla yapılan değişiklikler arasında yer almaz?

A
Bakanların, milletvekilleri arasından başbakanca seçilmesi
B
ikinci maddeye 'Türkiye Devleti'nin din-i İslam'dır.' ibaresinin eklenmesi
C
Cumhurbaşkanının, TBMM Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri içinden seçilmesi
D
Cumhurbaşkanının görev süresinin bir seçim dönemi olması ve yeniden seçilebilmesi
E
Bakanlar Kurulu listesinin cumhurbaşkanınca onaylanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi
I. TBMM’de oluşan,
I. Grup ile
II. Grup arasında tartışma yaratan konulardan biri değildir?

A
Başkumandanlık Kanunu
B
Lozan’da başlayan barış görüşmeleri
C
Mudanya Mütarekesi’nin hükümleri
D
Büyük Taarruz için yapılan hazırlıklar
E
Saltanatın kaldırılması
Soru 16

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin programına göre, bu partiyi CHP’den ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk hâkimiyetinden yana olması
B
Sanayi alanında korumacılığı benimsemesi
C
Yerinden yönetimi savunması
D
Cumhuriyet yönetimini benimsemesi
E
Yabancı sermayenin ülkeye girişinden yana olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Halk Fırkası'm kurma amaçlarından biri değildir?

A
II. Grup üyelerini etkisiz kılmak
B
Kurtuluş Savaşı’ndaki başarıyı siyaset, yönetim ve ekonomi alanında da sürdürmek
C
Yeni düzenlemeleri uzun süreli bir programa dayandırmak
D
Benimsenecek programı kişisellikten kurtarmak
E
Kurulacak partiyi halkçılık esasına oturtmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ankara’da açılacak meclis için yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A
ittihat ve Terakki Partisi tarafından 1916'da yapımına başlanan kulüp binasının, Parlamento binası olarak seçilmesi
B
Meclis binasına, okullardan alınan öğrenci sıralarının yerleştirilmesi
C
Parlamento binasındaki işgalcilerin çıkarılarak yapının tamamlanması
D
Milletvekillerinin barınması için Erkek Öğretmen Okulu’nun hazırlanması
E
Yerli ve yabancı ajanslara çekilen telgraflarla meclisin açılacağının ilan edilmesi
Soru 19

Yeni Türkiye Devleti’nin çıkardığı ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağnam Resmi hakkında yasal düzenleme
B
istiklal Mahkemeleri Kanunu
C
Hıyanet-i Vataniye Kanunu
D
Tehcir Kanunu
E
Telkin ve Tedhiş Kanunu
Soru 20

I. TBMM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çok sesli demokrat bir meclistir.
B
Eğitim düzeyi yüksektir.
C
Güçler ayrılığı ilkesi geçerlidir.
D
Meclis hükümeti sistemini benimsemiştir.
E
Kurucu bir meclistir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x