Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hükümetin, meclisin bir görevlisi konumunda olduğu klasik demokrasinin uygulanma biçimi _________ dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Parlamenter sistem
B
Başkanlık sistemi
C
Meclis hükümeti sistemi
D
Temsili başkanlık sistemi
E
Yarı başkanlık sistemi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ilk ve etkin muhalefet örgütü olarak 1865 yılında ortaya çıkan Yeni Osmanlılar için söylenemez?

A
Batı ülkelerinin liberal ve demokratik kurumlarının alınmasını istemeleri
B
Ülkenin kalkınması için meşruti yönetimi yeterli bulmamaları
C
Batı uygarlığının oluşmasını sağlayan temel düşünce ve değerler konusunda ortak görüşe sahip olmamaları
D
iktidara geldiklerinde ne yapacakları konusunda yeterli birikime sahip olmamaları
E
Eğitimin önemini vurgulamaları ve eğitim aracı olarak gazeteleri tercih etmeleri
Soru 3

Osmanlı tarihinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ilk örneklerinden biri olan ve merkezi otorite ile yerel otorite arasında yetki paylaşımını içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizam-ı Cedid
B
Tanzimat Fermanı
C
Islahat Fermanı
D
Sened-i ittifak
E
Kanun-u Esasi
Soru 4

Tanzimat Dönemi’nde 'uzmanlar komisyonu’ diyebileceğimiz, üyeleri seçimle belirlenmeyen meclisler kurulmuştur, bu çerçevede Meclis-i Vâlâ ikiye ayrılmıştır. Yargı işlerine bakmak üzere __________, yasama işleri için de __________ oluşturulmuştur.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Meclis-i Vala / Meclis-i Tanzimat
B
Meclis-i Ahkâm-ı Adliye / Meclis-i Tanzimat
C
Dar-ı Şura-yı Babıali / Divan-ı Saltanat
D
Şura-yı Devlet / Meclis-i Hass-ı Vükela
E
Dar-ı Şura-yı Askeri / Divan-ı Hümayun
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Terakki ve İttihat Cemiyeti’nin 1902 yılında Paris’te düzenlediği kongrede meşrutiyetin yeniden ilanı için yabancı müdahalesini savunmuştur?

A
Ahmet Rıza Grubu
B
Osmanlı vatandaşı gayrimüslimler
C
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
D
Prens Sabahattin Grubu
E
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Soru 6

I. Siyasal partiler
II. Sivil toplum örgütleri
III. Basın
IV. Üniversiteler
Yukarıdakilerden hangileri demokrasilerde genellikle örgütlü muhalefet yapan güçler arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 7

Kadınların eşit oy hakkına sahip oldukları ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye
B
İsviçre
C
İngiltere
D
İtalya
E
Fransa
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da 1791 yılında kabul edilen ilk anayasanın özelliklerinden biri değildir?

A
Krala meclisi dağıtma yetkisini vermemesi
B
Yürütme görevini Fransızların Kralına vermesi
C
Krala anayasa ve mali yasalar dışındaki yasaları veto etme hakkını tanımaması
D
Hükümet üyelerine cezai sorumluluk yüklememesi
E
Yasama meclisinin iki dereceli seçimle oluşmasını öngörmesi
Soru 9

III. Selim’in kendi başkanlığı altında ülkenin ileri gelen devlet adamlarını davet ederek topladığı ve ülke sorunlarının tüm açıklığı ile özgürce tartışıldığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şura-yı Devlet
B
Divan-ı Saltanat
C
Ayan Meclisi
D
Mebusan Meclisi
E
Meşveret Meclisi
Soru 10

I. Seçimlerde gizli oyun geçerli olması
II. Yasalarla öngörülmeyen cezaların verilememesi
III. Seçmen olmak için vergi verme koşulunun kaldırılması
IV. Parlamentonun kralın çağrısı olmadan toplanabilmesi
Yukarıdakilerden hangileri İngiltere’de 1640 yılında Avam Kamarası tarafından krala sunulan Büyük Uyarı’nın içeriğini yansıtır?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve IV
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nda yer alan maddelerden biri değildir?

A
Seçimlerin, BMM üyelerinin yarısının oylarıyla yenilebileceğinin hükme bağlanması
B
Yasama ve yürütme yetkisinin TBMM’de toplanması
C
Milletvekillerinin bütün ulusun vekili sayılması
D
TBMM başkanının Bakanlar Kurulunun doğal başkanı sayılması
E
Genel müfettişlik kurumuna ilişkin kuralların koyulması
Soru 12

I. TBMM’nin kararına karşı gelenler
II. Meclis otoritesinin yurtta egemen olmasını önleyenler
III. Düşmana hizmet edenler
IV. Bozgunculuk yapanlar
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin 29 Nisan 1920’de kabul ettiği İhanet-i Vataniye yasasına göre vatan haini sayılmıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 13

I. Üstlendiği görevin yönetim işi olduğunu
II. Hz. Muhammed’in dini görevlerini üstlendiğini
III. İslam hukukunu gözeteceğini
Hz. Muhammed’in vefatının ardından halife seçilen Hz. Ebubekir yaptığı konuşmasında “Bu işi iyi yürütürsem bana yardım ediniz, kötü yönettiğimde ise beni bu görevden alınız.” derken yukarıdaki görevlerden hangisini yükümlendiğini vurgulamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanmasını desteklediği gerekçesi ile kapatılan gazetelerden biri değildir?

A
Sada-yı Hak
B
Tevhid-i Efkâr
C
Son Telgraf
D
Hâkimiyet-i Milliye
E
istiklal
Soru 15

TBMM’de Müdafaa-i Hukuk Gurubu (I. Grup) adıyla bir grup kuran Mustafa Kemal Paşa zamanla grup disiplininin bozulması, kişisel hırsların ön plana çıkması üzerine Meclis çoğunluğunu yanına alabilmek için grup çoğunluğunun da yanında olmasını gerekli gördü. Bunu sağlamak için de Müdafaa-i Hukuk Grubu içinde ________ adıyla gizli bir oluşum gerçekleştirdi.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Zabitan Grubu
B
Tesanüt Grubu
C
istiklal Grubu
D
Halk Zümresi
E
Selamet-i Umumiye Komitesi
Soru 16

Çalışmaya başladığı ilk günlerde Ağnam Resmi’nde yaptığı düzenleme TBMM'nin hangi niteliğine işaret eder?

A
Eğitim düzeyinin yüksek olduğuna
B
Kurucu bir meclis olduğuna
C
Halkçı olduğuna
D
Katılımcı bir meclis olduğuna
E
Genç bir meclis olduğuna
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 25 Nisan 1920’de Muvakkat İcra Encümeni adıyla kurulan hükümetin üyelerinden biri değildir?

A
Celalettin Arif Bey
B
Fevzi Paşa
C
Ali Fuat Paşa
D
Bekir Sami Bey
E
Hamdullah Suphi Bey
Soru 18

Mustafa Kemal Paşa 1923 yılı Eylül ayında Neue Frei Presse’e verdiği demeçte 1921 Anayasası’na göre, egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğunu, yürütme gücünün de ulusun biricik gerçek temsilcisi olan Meclis’te toplandığını hatırlatarak bunun tek bir sözcükle yani ' ________ ' ile özetlenebileceğini ifade etmiştir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
inkılapçılık
B
Tam bağımsızlık
C
Millet egemenliği
D
Misak-ı Milli
E
Cumhuriyet
Soru 19

Sarayın hükmünün kalmadığını, meclisin Anadolu’da toplanmasının zorunluğu olduğunu ve Anadolu’da bir Cumhuriyet kurulması gerektiğini belirten önerge aşağıdakilerin hangisinde sunulmuştur?

A
Sivas Kongresi’nde
B
Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda
C
Amasya Görüşmeleri’nde
D
Erzurum Kongresi’nde
E
Komutanlar Toplantısında
Soru 20

I. Latin alfabesinin kabul edilmesi
II. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
III. Millet Mekteplerinin açılması
IV. Halkevlerinin kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Takrir-i Sükûn Dönemi’nin sağladığı ortamda yapılan inkılaplardan biri değildir?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve IV
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x