Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

En az iki açıdan ele alınan İslam felsefesinin ikincisinin konusu nedir?

A
Felsefe tarihinin bir dönemi ve felsefe anlayışını kavramak
B
Tarihimizin son bin yılını geçirdiğimiz İslam medeniyetinin felsefi mirasının anlaşılması
C
Bazı değerlerin geleneksel felsefe anlayışı çerçevesinde temellendirilmesi
D
Estetik-metafizik, kozmoloji; astroloji ve fizik; tıp ve ruh tababet sorunlarıyla ilgilenmek
E
İslam felsefesi deyimini ne anlamda kullandıklarını çalışmaların içeriklerinden çıkarmak
1 numaralı soru için açıklama 
İslam felsefesi, en az iki açıdan Türkiye’de felsefe çalışmalarının gündemindedir.İlki, tarihimizin son bin yılını geçirdiğimiz İslam medeniyetinin felsefi mirasının anlaşılması ve bazı değerlerin geleneksel felsefe anlayışı çerçevesinde temellendirilmesidir.İkincisi, Felsefe tarihinin bir dönemi ve felsefe anlayışını kavramaktır.
Soru 2

Filibeli Ahmet Hilmi, Osmanlıları da içeren İslam’ın çöküşünü hangi iki açıdan ele almıştır?

A
Dini düşüncenin, “inkar ve red” şeklinde kabulü
B
Dinsizliğin doğal ürünleri ve anti-sosyallik
C
Tarihte din adına işlenen cinayetlerin çokluğunun yanında, din adına yapılan iyilik ve faziletlerin azlığı
D
Hayatı hor ve hakir görmek ve anarşizm
E
İslam’ı yanlış anlama ve yıkıcı dış unsurlar
2 numaralı soru için açıklama 
İslam’ı anlayış tarzında ortaya çıkan yanlışlıklar. 2- Diğer medeniyetlerden gelen yıkıcı unsurlar.
Soru 3

Filibeli Ahmet Hilmi'nin İslamiyet ile ilgili ortaya koyduğu iki önemli sorudan ikincisinin konusu nedir?

A
Düşünce sistemi
B
İdeal
C
Kültür ve eğitim
D
İslamiyet'in Hristiyanlığın geçirdiği evreleri geçirip geçirmeyeceği
E
Tanrısal ilkelerle uyuşmayan toplum hareketleri
3 numaralı soru için açıklama 
Filibeli iki önemli soru ortaya koymuştur: Toplumu selamete götürecek bir düşünce sistemi meydana getirilmiş midir? Düzenli, kesin ve doğru bir idealimiz varmı?
Soru 4

Filibeli eski içtihatlar hakkında ne düşünmektedir?

A
Yapılacak şey, din duygusu ile bilimsel düsturları bağdaştırmak ve her ikisini birbirine yardımcı etmektir.
B
Avrupalılarla rekabet edebilmek için, yalnız siyasi sahada değil, iktisadi alanda da Avrupa zihniyetine ve marifetine sahip olunması gerekir
C
Ortaçağ zihninin mahsulü olan bir içtihadı yaşatmaya çalışmak, bir fosili canlandırmak kadar zor bir şeydir.
D
Alimlerin tutumu, önerilerinin günün şartlarına uymaması, Müslümanların acı bir çaresizlik içine düşmesine neden olmuştur.
E
Ya cahil, sefil ve mahkum bir toplum, yahut da bir aralık ismen Müslüman kaldıktan sonra fırsat bulur bulmaz dine düşmanlık gösterecek bir aydın toplumu oluşacaktır
4 numaralı soru için açıklama 
Filibeli’ye göre Ortaçağ zihninin mahsulü olan bir içtihadı yaşatmaya çalışmak, bir fosili canlandırmak kadar zor bir şeydir. Öküz arabasıyla trene karşı mücadele etmek gibidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Şekip Tunç’a göre din felsefesi konularından biri değildir?

A
Bilgi teorisi
B
Psikoloji
C
Sosyoloji
D
Din
E
Ahlak
5 numaralı soru için açıklama 
Din felsefesinin konuları, bilgi teorisi, psikoloji, sosyoloji ve ahlak olmak üzere dört bölümden ibarettir. (Tunç 1959, 14)
Soru 6

I. Bilgi teorisi
II. Fen bilimleri Psikoloji
III. Astronomi
IV. Sosyoloji
V. Ahlak
Şekip Tunç' a göre din felsefesinin konusunu yukarıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

A
II, II ve III
B
III, IV ve V
C
I, III, V ve VI
D
II, III, IV, V ve VI
E
I, II, III, IV ve V
6 numaralı soru için açıklama 
Din felsefesi, emsalleri gibi, felsefenin genel yöntemine uygun çalışmaktadır. Söz konusu yöntemler bilgi teorisi, psikoloji, ahlak ve sosyoloji üzerinde yapılan incelemelere bağlıdır. Dolayısıyla, din felsefesinin konuları, bilgi teorisi, psikoloji, sosyoloji ve ahlak olmak üzere dört bölümden ibarettir (Tunç 1959, 14).
Soru 7

Filibeli'ye göre, insanlık aşağıdakilerden hangisi ile diğer varlıklardan ayrılmış ve seçkinleşmiştir?

A
Akıl
B
Din
C
Ahlak
D
Bilim
E
Fazilet
7 numaralı soru için açıklama 
Ahmet Hilmi’ye göre ahlak da insanlık için en önemli unsurlararasındır. “Ahlak, yani ahlaki faziletler insanlık için çok gereklidir” önermesine dayalıolarak, ahlakın insanlık için öneminin açıklanması yapılmıştır. Ona göre, insanlıkahlak ile diğer varlıklardan ayrılmış ve seçkinleşmiştir. İnsanlık olarak tarifedilen sistem, ancak ahlak ile ayakta kalabilmektedir. Eğer ahlak olmazsa, görevlerde olmaz, görevler olmazsa, insanlığın hayvandan farkı kalmaz.
Soru 8

Aydın'a göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinde ele alınan konu başlıklarından değildir?

A
Tanrının varlığıyla ilgili deliller
B
Tanrının sıfatları
C
Tanrı-Alem ilişkisi
D
Dinin ahlak, sanat, ilimle münasebeti
E
Sanat ve ahlak
8 numaralı soru için açıklama 
Aydın, din felsefesinin teorik çerçevesini çizdikten sonra, alanın temel konularınıaçıklamaya geçmiştir. Din Felsefesi’nde ele al›nan konu başlıkları şöyledir:Tanrının varlığı ile ilgili deliller; Tanrı’nın sıfatları; sıfatlar, kötülük problemi ve insanhürriyeti, sıfatlar ve Tanrı-Alem ilişkisi; ateizm; ölüm ve sonrası; din ve bilim;din, sanat ve ahlak. Sıralanan bu başlıklar çeşlitli alt başlıklarla birlikte alanın genelbir çerçevesini çizmiştir.Dinin ahlak, sanat, ilimle münasebeti Aydın'n sıraladığı din felsefesinin problemleri arasında yer aldığından.
Soru 9

Filibeli'ye göre Aşağıdakilerden hangisi dinsizliğin doğal ürünlerinden biri değildir?

A
Anti-sosyallik
B
Ümitsizlik
C
Hayatı hor ve hakir görmek
D
Anarşizm
E
Tefekkür
9 numaralı soru için açıklama 
Fibeli'ye göre dinsizliğin doğal ürünleri, anti-sosyallik, ümitsizlik, hayatı hor ve hakir görmek ve anarşizmdir.
Soru 10

Şekip Tunç'a göre aşağıdakilerden hangisi dinin esasını oluşturur?

A
Düşünceler
B
İnançlar
C
Duyular
D
Kıymetler
E
Nimetler
10 numaralı soru için açıklama 
Tunç, dinin esasını, kıymetlerin (değerler) oluşturduğu düşüncesindedir.
Soru 11

Türk tarihçiliği ve düşüncesi açısından Köprülü’nün ortaya koyduğu en önemli şeylerden biri hangisidir?

A
Tarihin temel kurumlarını eleştirel bir tarzda sergilemesi
B
Tarihi süreçte, siyasi gelişmelerden daha fazla kültürel unsurlara yer vermesi
C
Türk tarihinin sürekliliğinin dayandığı verileri ortaya koyarak, onun bütünlüğünü göstermesi
D
İslam öncesinde yer alan eski Türk devletinin özelliklerine değinmesi
E
Türk ırkının en eski kaynaklarını açıklaması
11 numaralı soru için açıklama 
Köprülü’nün kaygıları ve tarih anlayışı çerçevesinde çalışmalarına bakıldığında,tutarlı bir seyir izlediği kolaylıkla görülür. Türk tarihçiliği ve düşüncesi açısındanKöprülü’nün ortaya koyduğu en önemli şeylerden biri, Türk tarihinin sürekliliğinindayandığı verileri ortaya koyarak, onun bütünlüğünü göstermesidir.Diğer seçeneklerde verilen bilgiler de Köprülü için doğru olsa da en önemli şey sorulduğundan
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Naci Soykan'ın Türkçe'nin söz dizimine yönelik tespitleri arasında değildir?

A
Biricik bir felsefe yoktur.
B
Her dile özgü bir felsefe vardır.
C
Her doğal dil kendine özgüdür.
D
Türkçe'nin en az bir felsefe yolu vardır.
E
Her felsefe kendine özgüdür.
12 numaralı soru için açıklama 
Soykan'a göre; 1. Biricik bir felsefe yok, felsefeler vardır. 2. Her dile özgü bir felsefe yok, tersine her dilde çeşitli felsefe yer alırlar. 3. Her doğal dilin diğerinden farklı oluşu, kendine özgülük alanı açar. 4. Böyle bir dilde her felsefe kendine özgülükten pay alır. 5. Türkçe’nin kendine özgülükten pay alabilen en az bir felsefe yolu vardır. B seçeneğinde her dile özgü bir felsefe yok dendiği için
Soru 13

Türkçe’nin saydam bir dil olduğu sonucuna hangisine göre varılabilir?

A
Cümlenin unsurları yer değiştirdikleri halde cümlenin anlamının değişmemesi
B
Yapım ve çekim eklerinin sözcüğe eklenişlerinin kurallarının olması
C
Her adın çoğul eki alabilmesi
D
Düz cümlede yüklemsel öğenin sonda olması
E
Türkçe’de her sözcüğün kendi ayrı kökü ya da gövdesi olması
13 numaralı soru için açıklama 
Cümlenin unsurları yer değiştirdikleri halde cümlenin anlamınındeğişmemesi, Türkçe’nin matematiksel bir yapıya sahip olduğu düşüncesinidoğurmuştur. Buradan da Türkçe’nin saydam bir dil olduğu sonucuna varılmıştır.(Soykan 1998/13, 132). Diğer seçenekler de Türkçe'nin yapısına göre söylenebilir ancak A seçeneği Türkçe'nin saydam ve matematiksel olduğunu gösterir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin Batı dillerinde olmayan bir özelliğidir?

A
Türkçe'nin somut bir dil oluşu
B
Türkçe'nin sözlüksel olarak çokanlamlılığı
C
Türkçe’nin, ön eksiz, son ekli ve eklemeli bir dil olması
D
Türkçe'nin sentaktik esnekliği
E
Düz cümlede yüklemsel öğenin sonda olması
14 numaralı soru için açıklama 
Türkçe sentaktikesnekliğinden dolayı, herhangi bir olay ya da nesne durumu karşısında, o olay ve durumun oluş ve yapı tarzına kendini rahatça uydurur. Bu özellik Batı dillerinin hiçbirinde yoktur.
Soru 15

Fuad Köprülü çalışmalarında aşağıdakilerden hangisine yoğunluk vererek üstün başarı sağlamıştır?

A
Fen
B
Felsefe
C
Tarih
D
Geometri
E
Din
15 numaralı soru için açıklama 
Fuad Köprülü (1890-1966), tartışmasız olarak Türk tarihçiliğinin en tepesinde yer alan çok az kişiden biridir. Köprülü’nün yetiştiği dönemde, devlet, toplum, kurumlar ve aydınlar olabilecek en kötü şartlar altındadır. Böyle bir ortamda 23 yaşında Darülfünun’a müderris olmuştur. Türk tarihi hakkında çalışmaları, çalışmalarının kalitesi, sorunlara nüfus edebilme gücü, yeni bir yaklaşımla sorunları kucaklama, içerden bir okumayla bu topluma ait düşünceleri sergileme becerileriyle, en iyi tarihçilerden biri olma niteliğini hak etmiştir. Türk tarihçiliğinin doruk noktasında olan Köprülü, bu özelliğine 1913 ile 1934 yılları arasındaki çalışmalarıyla ulaşmıştır. Köprülü, kaygılarına da yansıtacak şekilde kendini şöyle anlatmıştır: Daima tekrar ettiğim gibi, Türk milletinin cihan tarihindeki büyük rolünü bugünkü ilim zihniyetiyle nesnel olarak ortaya koyabildiğimiz zaman, dünya ilim aleminin bunu kolaylıkla kabul edeceği ne kadar muhakkak ise, bunun Türk milletine en büyük bir hizmet olacağı da o derce katidir (Köprülü 1977/1, XXIII- XXIV). Köprülü bu kaygılarını çalışmalarına yansıtmıştır.
Soru 16

Varlıkla ilgili sorunları cevaplanmasını güçlendiren neden aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Filozofun varlık anlayışından ayrılmaması
B
Geçmişten gelen malzemelerin kullanılmaması
C
Tarih denemelerinin az oluşu
D
Sorunların temellendirilmemesi
E
Cevapların sorgulanmaması
16 numaralı soru için açıklama 
Felsefedeki varlık sorunu, Aristoteles ya da herhangi bir filozofun varlık anlayışından ayrılmadığı sürece, varlıkla ilgili soruları cevaplamak güçleşir. Felsefe yapmanın şartı, soruyu başka bir kişiye değil, konunun kendisine sormaktır. Varlık nedir? sorusuna cevap verilirken, konuya ilişkin daha önce verilen cevapları malzeme olarak kullanılmalıdır.
Soru 17

Türkiye'de 1960'lar ve 1980'ler arasında felsefenin durumuna ilişkin temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye'de felsefe okulunun açılmamış olması
B
Türkiye'de çağdaş felsefe bakımından özgünlüğün olmaması
C
Türkiye'de feslefe öğretiminin sürekliliğinin olmaması
D
Türkiye'de toplumsal ve iktisadi karışıklıkların olması
E
Türkiye'de Türkçe'nin öneminin yeteri kadar anlaşılamaması
17 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de 1960'lar ve 1980'ler arasındaki felsefe gelişimi ele alındığında, düşünürler yaratıcı ulusal felsefenin sınırlarını çizmenin zor olduğunu ve Türkiye’de çağdaş felsefe bakımından özgünlük olmadığını belirtmişlerdir. Türkiye’de özgün felsefe olmamasının nedenleri olarak, büyük bir felsefe geleneğinin olmaması, Cumhuriyet döneminde felsefeci sayısının azlığı ve yeterli düşünce özgürlüğünün bulunmamasını saymışlardır.
Soru 18

Aşağıda verilen yargılardan hangisi Ümit Hassan’ın Türk düşüncesine yaptığı katkılardan birisidir?

A
Türkçe hakkında düşünce üretmenin yollarını sergilemiştir.
B
Bütün çalışmalarda Türk düşüncesinin, tarihsel temellerini, sergilemiştir.
C
Türkçe sevdalısı biri olarak Türkçe’nin kullanım özelliklerini ele almıştır.
D
Türkçenin söz dizimsel yapısını irdelemiştir.
E
İslam öncesi değer ve kurumların yapısını, Türkçe’nin etimolojisi üzerinden giderek temellendirme denemesinde bulunmuştur.
18 numaralı soru için açıklama 
Ümit Hassan, İslam öncesi değer ve kurumların yapısını, Türkçe’nin etimolojisi üzerinden giderek temellendirme denemesinde bulunmuştur. Böylelikle, Türkçe düşünmenin nasıl bir yapıya sahip olduğundan hareketle Türk düşüncesinin gerçek anlamda temelini sergilemeye çalışmıştır. Bu temel görevi yaparken, İslam öncesi dönemin toplumlarının değer dizileri, siyasi, iktisadi, sosyal ve dini yapılarını, sıkı dokunan bir yaklaşımlar ortaya koymuştur. Böylelikle, sonraki dönemlerde de etkili olacak, değer ve kurumların yapıları hakkındaki denemelerin sayısını çoğaltmıştır.
Soru 19

Darülfünun’da Felsefe Bölümü kaç yılında kurulmuştur?

A
1896
B
1900
C
1903
D
1905
E
1908
19 numaralı soru için açıklama 
Darülfünun’da Felsefe Bölümü’nün kurulmasından (1900) bu yana felsefe öğretiminin kesintisiz devam etmesi, bugün felsefe bölümü sayısının elliye ulaşması, bu bölümlerdeki felsefeci sayılarının yüzlerle ifade edilmesi, felsefenin her disiplininde çok çeşitli çalışmaların yapılıp yayınlanması, on civarında felsefe dergisinin bulunması, söz konusu haritadaki göze çarpan olumlu unsurlardır.
Soru 20

Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre Türkçe cümle, tıpkı cebirsel cümlede olduğu gibi, hiçbir sözdizimi kuralı olmadığını ya da aynı anlama gelmek üzere, yetkin bir söz dizimine, bir sentaksa sahip olduğunu gösterir?

A
Ümit Hassan
B
Ömer Naci Soykan
C
Oktay Aslanapa
D
Nermi Uygur
E
Teoman Duralı
20 numaralı soru için açıklama 
Ömer Naci Soykan’a gore Türkçe cümle, tıpkı cebirsel cümlede olduğu gibi, hiçbir sözdizimi kuralı olmadığını ya da aynı anlama gelmek üzere, yetkin bir söz dizimine, bir sentaksa sahip olduğunu gösterir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x