Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2018-2019 Vize Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünya Değerler Araştırması Derneği'nin araştırma sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de üniversite eğitiminin en temel amacı olarak görülmektedir?

A
Daha çok gelir elde etmek
B
Meslek sahibi olmak
C
Toplumsal statü kazanmak
D
Bilgili insan olmak
E
Görgülü insan olmak
Soru 2

Toplum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ortak bir yaşayışa sahip her insan topluluğu bir toplumu oluşturur.
B
Toplum, bir araya gelen insanların basit bir toplamıdır.
C
Toplum, insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür.
D
Toplumların iç düzeni değişime açıktır.
E
Toplum, toplumsal ve fonksiyonel olarak farklılaşmış kişiler arasında eş güdümlü eylemlerin yer aldığı bir örgüt biçimidir.
Soru 3

Zayıf ilişkilerin önemine değinerek, zayıf bağ ilişkisi içindeki bireylerin güçlü ilişkiler ağı içindeki bireylerden daha fazla bilgiye ulaşabildiklerini ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merton
B
Comte
C
Nadel
D
Granovetter
E
Spencer
Soru 4

Sosyal alışveriş kuramı içerisinde ________ kavramı temel bir öneme sahiptir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
düzen
B
eşitsizlik
C
karşılıklılık
D
sistem
E
konsensüs
Soru 5

I. Nüfus
II. Kültür
III. Toplumsal sınıflar
IV. Rol
Durağan yapı anlayışına göre yukarıdakilerden hangileri toplumsal yapının kurucu ögelerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 6

Kültürel süreçler içerisinde toplumsallaşma ya da geniş anlamıyla eğitime karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel özümseme
B
Kültürleşme
C
Kültürleme
D
Kültürel yayılma
E
Kültürlenme
Soru 7

Türkler 8. ve 9. yüzyıllarda İslam'ın ortaya çıktığı bölgelere doğru göç etmeye başlamıştır. Bu göçler sırasında Türklerin ilk karşılaştıkları topluluk, yüksek bir uygarlık düzeyinde bulunan ________ dır. Türkler kubbeyi, eyvanı ve sivri kemeri bu topluluktan almış, çinicilik ve minyatürcülük alanlarında büyük ölçüde onlardan etkilenmiştir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İranlılar
B
İraklılar
C
Faslılar
D
Mısırlılar
E
Ruslar
Soru 8

Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte, sosyal değişmenin bunalımsız olmasını sağlayan kurumlan tampon kurumlar olarak niteleyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. Kongar
B
M. B. Kıray
C
Ö. Ozankaya
D
K. Boratav
E
N. Nirun
Soru 9

I. Normlar
II. Dil
III. Fonksiyonlar
Yukarıdakilerden hangileri kültürün öğeleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Kültürü, insan gereksinmelerinin karşılanması için doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak çalışan araç ve gereçler ile gelenek ve görenekler ve bedensel veya düşünceyle ilişkili alışkanlıkların tümü olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Linton
B
Benedict
C
Carr
D
Wİssler
E
Malinowski
Soru 11

I. Çekirdek aile
II. Geniş aile
III. Dağılmış aile
Yukarıdakilerden hangileri 2013 yılı Türkiye Aile Yapısı Araştırmasında kullanılan aile sınıflamasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

__________, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kaba doğum hızı
B
Toplam doğurganlık hızı
C
Toplam gebelik süresi
D
Doğurganlık
E
Kaba gebelik süresi
Soru 13

I. Kaynakları daha etkin kullanmak
II. Yetenekli-yeteneksiz öğrenci ayrımını ortadan kaldırmak
III. Bireyler arasındaki farklılıkları pekiştirmek
IV. Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin yetenekli öğrencilerin eğitim görmesini engellemesine imkan vermemek
Yukarıdakilerden hangileri dünyada eğitim hizmetlerinin ağırlığını genellikle kamu kesiminin taşımasının nedenleri arasındadır?

A
I ve IV
B
II ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Osmanlı İmparatorluğu'nun eğitim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünya görüşü yönünden birbirlerine karşıt olan kuruluşlar mevcuttu.
B
Osmanlı imparatorluğu’nun eğitim ve öğretim işlerinde bir birlik söz konusu değildi.
C
Medreseler orta ve yüksek öğrenim olmak üzere iki kademeden oluşuyordu.
D
Geniş halk tabakalarının çocukları birkaç yıllık, mecburi olmayan Sıbyan Okullarına devam ediyordu.
E
Sıbyan Okulları ve Medreselerde yürütülen eğitim dini temellere dayanıyordu.
Soru 15

I. Örgün eğitim
II. Uzaktan eğitim
III. Çıraklık eğitimi
Yukarıdakilerden hangileri yaygın eğitim faaliyetleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla görülen boşanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması
B
Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama
C
Dayak / kötü muamele
D
Sorumsuz ve ilgisiz davranma
E
Eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması
Soru 17

Küreselleşme ve teknolojideki devasa ilerlemeyle birlikte ________ ön plana çıkmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
aile
B
sermaye
C
zaman
D
ticaret
E
bilgi
Soru 18

Sprey’e göre aile davranışının açıklamasında işlevselciler uyum, istikrar ve uzlaşma değil, ________ kavramına vurgu yapar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
çatışma
B
saygı
C
sevgi
D
iletişim
E
işbirliği
Soru 19

Toplumsal yapılar ile toplumsal pratik arasındaki bağı oluşturan bir dizi edinilmiş düşünce, davranış ve beğeni kalıpları için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel sermaye
B
Hegemonya
C
Yetenek ideolojisi
D
Habitus
E
Kültürel yeniden üretim
Soru 20

Bir ilin verdiği göçün aldığı göçten fazla olmasına ne ad verilir?

A
Negatif göç
B
içgöç
C
Dış göç
D
Pozitif göç
E
Net göç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,70. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x