Uluslararası Ekonomi Politik 2016-2017 Final Sınavı

Uluslararası Ekonomi Politik 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1970’li yılların başında dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümlerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enflasyon ve yüksek işsizlik oranlarının görülmesi
B
Bölgesel ve küresel bütünleşmenin artması
C
Batının değerlerinin yayılması
D
Bretton Woods sabit kur sisteminin yıkılması
E
Uluslararasılaşmanın artması
Soru 2

Yapısalcı-Marksist görüşlere göre, bugünkü uluslararası ticaret modelleri güçlü ülkelerin hangi uygulamasından dolayı ortaya çıkmıştır?

A
Hegemonya arayışı
B
Üretimin tüketimden fazla olması
C
iç pazarı koruma
D
Tekel oluşturma
E
Ulusal güvenliği sağlama
Soru 3

Sosyalizmden piyasa ekonomisine geçiş aşamalarından hangisi ekonomik kaynakların topluma devredilmesi anlamına gelmektedir?

A
istihdam yaratılması
B
Yolsuzlukların önlenmesi
C
Özelleştirme
D
Piyasaların oluşturulması
E
Enflasyonun kontrol altına alınması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, klasik sosyalizmden kapitalizme geçişte temel belirleyici unsurlar arasında yer almaz?

A
Siyasi partiler ve seçim kanunlarının düzenlenmesi
B
Hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi
C
Sivil hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
D
Güçler ayrılığının oluşturulması
E
Merkezi hükümetin güçlendirilmesi
Soru 5

Sosyalizmden kapitalizme geçişte, aşağıdakilerden hangisi ekonomik geçişin başarısında temel rol oynamaktadır?

A
Ücret politikalarının liberalleşmesi
B
Mülkiyetin yeniden tanımlanması
C
Arz talep dengesinin kurulması
D
Siyasi partilerin sayısı
E
Hukukun üstün tutulması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mevcut küresel ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığına işaret eden göstergelerden biri değildir?

A
Küresel ısınma
B
Ozon tabakasının delinmesi
C
Su kaynaklarının azalması
D
Fosil yakıt tüketiminin azaltılması
E
Amazon ormanlarının hızla yok olması
Soru 7

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan Bretton Woods kurumlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisiydi?

A
Gümrük tarifelerine yönelik yaptırımlarla ticaret hacmini büyütmek
B
ABD hegemonyasını güçlendirmek
C
Petrol fiyatlarını kontrol altına almak
D
Çok uluslu şirketlere yatırım olanağı sağlamak
E
Dış yardımları düzenlemek
Soru 8

Devletler arası ilişkilerde, bir devletin ihracat fazlasının başka bir devlet için zarar anlamına geldiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberalizm
B
Merkantilizm
C
Feminizm
D
inşacılık
E
Marksizm
Soru 9

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD’nin kurduğu ekonomik düzende, kuruluş amaçları birbirini tamamlayan resmi ve gayri resmi kurumların devletler arası ekonomik ilişkileri düzenlemesi şeklinde tanımlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsalcılık
B
Karşılıklı bağımlılık
C
Çok taraflılık
D
Hegemonya
E
Devletçilik
Soru 10

Neomarksistlerden __________ çalışmalarında hegemonya ile askeri gücün rolünü vurgulamış, ekonomik ve politik yapıları bir arada değerlendiren bir dünya sistemi yaklaşımını belirlemiştir.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A
Mili
B
Gramsci
C
Lenin
D
Hayek
E
VVallerstein
Soru 11

Küreselleşmenin günümüzdeki 'hız ve dinamiğini' kazanmasında, aşağıdakilerden hangisi belirleyici faktör olmuştur?

A
Devletlerin sermaye piyasaları üzerindeki kontrolü
B
Uluslararası şirket sayısındaki artış
C
Bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeler
D
Karşılıklı bağımlılığın artması
E
Ticaret hacmindeki büyüme
Soru 12

Uluslararası Ekonomi Politik çalışmalar, hangi üç kurumun karşılıklı etkileşimini incelemektedir?

A
Uluslararası örgütler-ticaret-devlet
B
Ticaret-piyasa-toplum
C
Devlet-piyasa-toplum
D
Hegemonya-devlet-toplum
E
Hukuk-ticaret-birey
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomide, ABD hegemonyasının düşüşüne neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Dünya ticaretinin liberalleşmesi
B
ABD’nin dış ticaret ve sermaye açıklarının oluşması
C
ABD’Iİ şirketlerin Avrupa’da yatırım yapmaları
D
Uluslararası sermaye piyasalarının güçlenmesi
E
Sabit kur sisteminin çökmesi
Soru 14

Devletin doğrudan doğruya ekonomik işletmelere sahip olması şeklindeki sosyalist sistem yerine, düzenlenmemiş bir piyasanın en açık başarısızlıklarını düzelterek kapitalist sistemi zayıflıklarından kurtarmak prensibine dayalı ekonomik politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Smith-Laissez Faire
B
ABD-Çok taraflılık
C
Keynes-New Deal
D
ABD-Hegemonya
E
Keynes-Bretton VVoods
Soru 15

Bilgi ve teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ülkelerin ekonomik, siyasi ve kültürel olarak yakınlaşması ve bütünleşmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegemonya
B
Liberalleşme
C
Batılılaşma
D
Küreselleşme
E
Uluslararasılaşma
Soru 16

Küresel çevre sorunlarının giderilmesinde temel güçlük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlayıcı düzenlemeler getiren küresel bir otorite bulunmaması
B
iklim değişiklikleri ve hastalıkların yayılması
C
Ekonomik faaliyetlerin doğal dengeyi tahrip etmesi
D
Ekosistemdeki doğal dengenin bozulması
E
Maliyet fayda analizinde maliyetin ihmal edilmesi
Soru 17

Küresel gıda krizi ve açlık sorununun giderilmesi için gereken temel ekonomik çözüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir dağılımı eşitsizliğinin giderilmesi
B
Meteoroloji koşullarının kontrolü
C
Hızlı kentleşmenin kontrol altına alınması
D
Biyoteknoloji ile gıda ürünleri geliştirilmesi
E
Uluslararası örgütlerin yardım fonları
Soru 18

Gramsci’ye göre bir devletin hegemon (baskın) güç olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A
Küresel işbölümünü belirleme kapasitesi
B
Kolektif kamusal mallar sağlama
C
Üretim, ticaret ve finansta üstünlük
D
Eşit gelir ve kaynak dağılımı
E
Sistemdeki diğer aktörlerin rızası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan yabancı yatırımcıların bir başka ülkede yatırım kararı alırken dikkate aldığı temel unsurdur?

A
Yönetim ve üretim bilgisini aktarmak
B
istihdamı artırmak
C
Dış ticaret açığını azaltmak
D
Ekonomik büyümeyi desteklemek
E
Ucuz girdi kaynağına yakın olmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, klasik sosyalist sistemin özelliklerinden biri değildir?

A
Gücün komünist partide toplanması
B
Ücretlerin gerçek değerleri yansıtacak şekilde belirlenmesi
C
Resmi ideolojinin Marks ve Lenin’e dayanması
D
Malların fiyatlarının merkezi olarak planlanması
E
Üretim araçlarının mülkiyetinin topluma ait olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...