Uluslararası Ekonomi Politik 2017-2018 Final Sınavı

Uluslararası Ekonomi Politik 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “Uluslararası Politik Ekonomi” alanında yapılan güvenlik çalışmaları kapsamında yer almaz?

A
Biyolojik silah kullanımının olası etkileri
B
Ülkeler arasında dolaşan ve standartlara uygunluğu bilinmeyen gıdaların güvenliği
C
Ülkelerin yol altyapıları ile trafik kazalarında meydana gelen kayıplar arasındaki ilişkiler
D
Okyanuslara atılan zehirli atıkların olası etkileri
E
Nükleer sızıntıların sonuçları
Soru 2

Alternatifleri olan konularda olası tüm seçeneklerin sıralanması, her birinin maliyet ve getirilerinin hesaplanması ve buna bağlı olarak en uygun kararın verilmesi durumu hangi yaklaşım için geçerlidir?

A
Elitist
B
Rasyonel tercih
C
Feminist
D
Dengeci
E
inşacı
Soru 3

Küreselleşmenin etkileriyle toplumda ortaya çıkan yeniliklerin eski teknoloji ve üretim biçimlerini tasfiye etmesine ne ad verilir?

A
Üretilmiş risk
B
Melezleşme
C
Yaratıcı yıkım
D
Yerlileştirme
E
Yurtsuzlaşma
Soru 4

Sosyal sermaye ve beşeri sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal sermaye beşeri sermayeyi daha etkin hale getirir.
B
Eğitim beşeri sermayenin, güven sosyal sermayenin bir unsurudur.
C
Beşeri sermayenin ana unsuru güven, sosyal sermayeninki ise sağlıktır.
D
Ekip çalışmasına yatkınlık, güvenilir olma ve çalışkanlık sosyal sermayenin özellikleridir.
E
Sosyal sermaye olmadan beşeri sermaye birikimi kalkınma için yeterli olmaz.
Soru 5

İki ülke parası arasındaki kurun ülkeler arasındaki enflasyon farkına göre yeniden ayarlanmış haline ne ad verilir?

A
Nominal döviz kuru
B
Sağlam para
C
Satın alma gücü paritesi
D
Sıcak para
E
Reel döviz kuru
Soru 6

Portföy yatırımları kapsamında ülkeye giren kaynaklar ödemeler bilançosunun hangi hesabında yer alır?

A
Cari işlemler
B
Vadeli işlemler
C
Net hata ve noksan
D
Sermaye ve finansman
E
Rezerv
Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi devalüasyon ile paranın değer kaybetmesi arasındaki farkı açıklar?

A
Devalüasyon dolar kurunun düşmesini, paranın değer kaybetmesi ise diğer yabancı paralar cinsinden yerli paranın değer değişimini ifade eder.
B
Devalüasyon nominal kur üzerinden, paranın değer kaybetmesi ise reel kur üzerinden yerli paranın değer değişimini ifade eder.
C
Devalüasyon başka ülke paraları, paranın değer kaybetmesi ise başta altın olmak üzere değerli madenler karşısında ülke parasının değer değişimini ifade eder.
D
Devalüasyon para otoritesi tarafından yerli ülke parasının değerinin düşürülmesini, paranın değer kaybetmesi ise esnek kur sisteminde meydana gelen değer değişimini ifade eder.
E
Devalüasyon reel kur üzerinden, paranın değer kaybetmesi ise nominal kur üzerinden yerli paranın değer değişimini ifade eder.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin faaliyetlerinden biri değildir?

A
Üye ülkelerin ekonomilerini yönetmek
B
Ekonomik analizler yapmak ve ülke raporları hazırlamak
C
Üye ülkelere yoksullukla mücadele kredileri vermek
D
Merkez bankalarına politika önerilerinde bulunmak
E
Üye ülkelere teknik yardım ve eğitim hizmeti vermek
Soru 9

Aşağıdaki ekonomik kriz ve gerçekleştiği yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye Krizi-2001
B
Rusya Krizi-1998
C
Asya Finans Krizi-1997
D
Meksika Krizi-1994
E
Büyük Ekonomik Buhran-1915
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede ortaya çıkacak ekonomik krizin belirtileri arasında yer almaz?

A
işsizlikte hızlı artış
B
Yabancı sermaye girişinde artış
C
Toplam talepte büyük ölçekli düşüş
D
Yatırımlarda büyük ölçekli düşüş
E
Yaygın iflaslar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1997 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Japonya’nın Kyoto ilinde düzenlenen çevre toplantısında kabul edilen Kyoto Protokolü'nün hükümlerinden biri değildir?

A
Termik santrallerde daha az karbon salan teknolojilerin devreye sokulması
B
Kirlilik oranı yüksek teknolojilerin üçüncü dünya ülkelerine kaydırılması
C
Güneş enerjisinin üretim ve kullanımının teşvik edilmesi
D
Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon üretenlerden daha fazla vergi alınması
E
Fosil yakıtların yerine biyodizel yakıt kullanılmasının teşvik edilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 189 ülke tarafından 2000 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Milenyum Bildirgesi'nde belirtilen ve 21. yüzyılın uluslararası ilişkileri açısından zorunlu görülen temel ilkeler arasında yer almaz?

A
Eşitlik
B
Dayanışma
C
Özgürlük
D
Hoşgörü
E
Ekonomik rekabet
Soru 13

Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ne anlama gelmektedir?

A
Dijital teknolojiye dayalı sanayide bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun kullanılması
B
Toplam kalite yönetiminin tavizsiz uygulandığı sanayi üretimi
C
Makinelerin yerini iyi eğitimli işgücünün aldığı sanayi üretimi
D
işgücü verimliliğinin en yüksek düzeyde gerçekleştirildiği sanayi üretimi
E
Çalışanlar arasında gelir dağılımının en iyi gerçekleştirildiği üretimi organizasyonu
Soru 14

Nüfus tahminlerine göre 2030 yılı itibariyle aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusunda dünya ortalamasının üzerinde artış beklenmektedir?

A
Kanada
B
Almanya
C
Rusya
D
Türkiye
E
ABD
Soru 15

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1950-2010 yılları arasında kişi başına düşen milli gelirini oransal olarak en fazla artırmıştır?

A
Fransa
B
Kanada
C
Çin
D
Japonya
E
Avustralya
Soru 16

Ülkelerin karşılaştırılmasında kullanılan yeni nesil indekslere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Siyasi Haklar ve Sivil Özgürlükler indeksi’ne göre siyasi hakları ve sivil özgürlükleri en yüksek ilk üç ülke sırasıyla ABD, İngiltere ve Fransa’dır.
B
Toplumsal Gelişme indeksi, temel insan ihtiyaçlarını karşılamaktan bilgiye ulaşmaya kadar 50 göstergeden oluşan en kapsamlı göstergedir.
C
Vatandaşların taleplerine duyarlılığı ölçen iyi Yönetişim indeksi’ne göre ilk sıralarda Batı ülkeleri gelmektedir.
D
2017 yılı itibariyle Ekonomik Özgürlük indeksi’ne göre en özgür ekonomisi olan ilk üç ülke sırasıyla Hong Kong, Singapur ve Yeni Zelanda’dır.
E
2017 yılı itibariyle Küresel Rekabet indeksi’ne göre küresel rekabet düzeyi en yüksek olan ilk üç ülke sırasıyla İsviçre, ABD ve Singapur’dur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomik düzenin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Uluslararası ekonomik anlaşmalarda işgücünün sermayeye üstünlüğü teminat altına alınmalıdır.
B
Her ülkenin kendi ekonomik ve sosyal düzenini seçme özgürlüğü vardır.
C
Yatırımcılar yerli ve yabancı diye ayrımcılığa tabi tutulmadan eşit muamele görmelidir.
D
Uluslararası ekonomik anlaşmalar, gelişmekte olan ülkelere kolaylıklar sağlayacak hükümler içermelidir.
E
Kota ve tarifelerin kaldırılması yoluyla sınır ötesi ticaret serbestleştirilmelidir.
Soru 18

Uluslararası düzeyde taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların, devletlerin resmi yargı organları yerine, taraflarca belirlenen hakemlerce çözümlendiği uyuşmazlık çözüm yöntemine ne ad verilir?

A
Uluslararası hukuk
B
Uluslararası tahkim
C
Hukuk dışı çözüm
D
Basel 3
E
Bölgesel yargılama
Soru 19

“Ekonomik düzen seçme özerkliği” ne anlama gelir?

A
Farklı ekonomik sistemlere sahip olma, sınır ötesi ticarette engelleyici olur.
B
Ülke liderlerinin meşruiyeti uluslararası ekonomik ilişkilerde önemli değildir.
C
Ticari ilişkiler yöneticiler arasındaki değil halklar arasındaki ilişkileri düzenler.
D
Ekonomik sistemlerin benzemesi, sınır ötesi ticarette kar marjlarını düşürür.
E
Hiçbir ülkeye, hangi politik ve ekonomik sistemi benimseyeceği konusunda dayatma yapılamaz.
Soru 20

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak için müzakerelere başladığı ülkelerden biridir?

A
Güney Kore
B
Mısır
C
Filistin
D
Japonya
E
Singapur
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...