Uluslararası Ekonomi Politik 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Uluslararası Ekonomi Politik 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kayıpları arasında sayılamaz?

A
Vasıfsız işsiz oranında artış
B
Hastalıkların ülkeler arasında hızla yayılması
C
Demokrasi ile yönetilen ülke sayıları artarken demokratik katılım arzusunun azalması
D
Çevre kirliliğinde artış
E
Ortalama ömürdeki değişim
Soru 2

Döviz kuru sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Altın standardı 19 yüzyılın ikinci yarısı ile I. Dünya Savaşı arasında geçerli olmuştur.
B
1944-1971 arasında dünyada geçerli döviz kuru sistemi Bretton Woods sistemidir.
C
Altın standardının çökme nedeni, dünyada altın madenlerinin bollaşmasıdır.
D
Altın standardı istikrar sağlayıcı, dengeleyici ve güven inşa edici bir etkiye sahipti.
E
Hem Bretton Woods sistemi hem de Altın Standardı sistemi esas itibariyle sabit kur sistemidir.
Soru 3

Ekonomisi güçlü ve istikrarlı ülkelerin çıkardığı, değeri istikrarlı ve alım gücü nispeten yüksek paralara ne ad verilir?

A
Baz para
B
Reel para
C
Altın para
D
Sağlam para
E
Döviz para
Soru 4

NINJA kredi ne demektir?

A
Ağırlıklı tarım sektörüne verilen krediler
B
Geliri olmayan, işi olmayan ve ekonomik varlığı olmayan kişilere verilen krediler
C
Genelde yabancı uyruklulara verilen riskli krediler
D
Varlıkların nominal değerleri üzerinden teminat alınarak verilen krediler
E
iflasa giden firmaları kurtarmak için verilen krediler
Soru 5

Küreselleşmenin yerel unsurlarla karşılaştığında onları canlandırması, küresel ölçeğe taşıması, onlarla küresel eğilimlerden farklı yeni sentezler oluşturması veya küresel ve yerelden tümüyle farklı yeni oluşumlara neden olmasına ne ad verilir?

A
Kültür Emperyalizmi
B
Farklılaştırıcı Küreselleşme
C
Benzeştirici Küreselleşme
D
Yerlileştirme
E
Melezleşme
Soru 6

Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları kapsamında, genel prensip olarak üye ülkelerin bir ülkeye sağladığı bir avantajı tüm DTÖ üyelerine sağlamasını öngören ilke hangisidir?

A
En çok kayrılan ülke kuralı
B
Maastricht kuralı
C
Eşitlik kuralı
D
Ulusal muamele
E
Uluslararası tahkim kuralı
Soru 7

Malların, hizmetlerin, parasal ilişkilerin ve fikri mülkiyet haklarının sınır ötesi ticaretinin hukuksal olarak düzenlenmesine ne ad verilir?

A
Devletler arası ekonomi hukuku
B
Uluslararası ekonomi hukuku
C
Devlet dışı ekonomi hukuku
D
Küresel ve bölgesel ticaret hukuku
E
Ulus aşırı ekonomi hukuku
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin karşılaştırılmasında kullanılan yeni nesil indeksler arasında yer almaz?

A
Ekonomik Özgürlükler indeksi
B
iş Yapma Kolaylığı indeksi
C
Siyasi Haklar ve Sivil Özgürlükler indeksi
D
Düşük Maliyetli Borçlanma indeksi
E
Küresel Rekabet indeksi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi neomerkantilist politikalar arasında sayılamaz?

A
ihraç mallarına vergi iadesi getirme
B
Ülkeye girecek ürünlerde ulusal sağlık ve güvenlik standardı oluşturma
C
ithalatı belirli mercilerden alınacak belgelere bağlı hale getirme
D
Yabancı ürünlerle rekabet eden yerli işletmelere yüksek vergi koyma
E
Gümrük işlemlerini karmaşık ve ağır işler hale getirme
Soru 10

Nüfus tahminlerine göre 2030 yılı itibariyle aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusunda dünya ortalamasının altında artış beklenmektedir?

A
Latin Amerika
B
Türkiye
C
Hindistan
D
Pakistan
E
ABD
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede ortaya çıkacak ekonomik krizin belirtileri arasında yer almaz?

A
işsizlikte hızlı artış
B
Toplam talepte büyük ölçekli düşüş
C
Yabancı sermaye girişinde artış
D
Yatırımlarda büyük ölçekli düşüş
E
Yaygın iflaslar
Soru 12

Doğal düzenin varlığına inanan, Ulusların Zenginliği eseriyle iktisatın sistematik ve ayrı bilim dalı olarak kabul edilmesini sağlayan ve modern iktisadın kurucusu olarak kabul edilen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Walt Whitman Rostow
B
John Maynard Keynes
C
Adam Smith
D
Andre Gunder Frank
E
David Ricardo
Soru 13

Dünya Ticaret Örgütü kapsamında yapılan, fikri mülkiyet alanında üye ülkelerin uygulayacağı asgari standartları belirleyen ve isterlerse bu standartların üzerinde koruma sağlamaları konusunda üye ülkeleri serbest bırakan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
TPP
B
TRIPS
C
TTIP
D
GATT
E
CETA
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 189 ülke tarafından 2000 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Milenyum Bildirgesi'nde belirlenen ve 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi amaçlanan 8 hedef arasında yer almaz?

A
Evrensel temel eğitimin sağlanması
B
Aşırı yoksulluğun azaltılması
C
Cinsler arası eşitliğin sağlanması
D
Okuma yazma oranının yüzde yüze çıkarılması
E
Bebek ölümlerinin azaltılması
Soru 15

Avrupa’da aşağıdakilerin hangisinin etkisiyle fiyat devrimi olarak bilinen aşırı fiyat hareketleri gerçekleşmiştir?

A
Amerika’nın keşfiyle değerli madenlerin Avrupa’ya akması
B
Feodal sistemin çökmesiyle paranın değer kaybetmesi
C
Nüfus artışı yüzünden malların görece kıt hale gelmesi
D
Hıristiyanlığın gerilemesiyle birlikte savurganlığın artması
E
Avrupa ülkelerinin merkezi devlet harcamalarının artması
Soru 16

Bilgi üretirken bir gruba ait özelliğin, o grubun tüm bireyleri için de geçerli olduğunu varsayarak akıl yürütmeye ne ad verilir?

A
Tümevarım yanılgısı
B
Birey yanılgısı
C
Bölme yanılgısı
D
Grup yanılgısı
E
Terkip yanılgısı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 2008 Finansal Krizi'nden sonra hazırlanan ve bankaların yeterli ve istikrarlı kaynaklara sahip olmasını hedefleyen uluslararası sermaye ve likidite standartlarıdır?

A
ICSID
B
DTÖ
C
UNCITRAL
D
GATT
E
BASEL3
Soru 18

2016 yılı itibariyle ve satmalına gücü paritesine göre dünya ekonomisindeki payı aşağıdakilerin hangisinde sahip olduğu payın büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?

A
Hindistan-Çin-ABD-Almanya-Japonya
B
ABD-Çin-Hindistan-Japonya-Almanya
C
Çin-Hindistan-ABD-Almanya-Japonya
D
ABD-Hindistan-Çin-Japonya-Almanya
E
Çin-ABD-Hindistan-Japonya- Almanya
Soru 19

Bir toplumda refah artışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Refah artışı ekonomik büyümeyle ters orantılıdır.
B
Bir toplumda refahın artması, insanların eğitimli, tecrübeli ve becerikli olmaları yanında çalışkan, gayretli ve dürüst olmalarına da bağlıdır.
C
Kurumlar ve coğrafya refah artışı üzerinde etkili olan faktörler arasında yer almaz.
D
Ekonomik büyümede en belirleyici faktör gıda üretim kapasitesidir.
E
Ekonomik gelişme refah artışı için yeterlidir.
Soru 20

Bir ülkenin hisse senedi ve hazine bonosu gibi faiz getirisi olan veya kâr payı dağıtan kıymetli kağıtlarına yatırım amacıyla dışarıdan gelen kısa vadeli nakit yabancı sermayeye ne ad verilir?

A
Sıcak para
B
Reel sermaye
C
Sağlam para
D
Nakit nominal para
E
Nominal sermaye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...