Uluslararası Ekonomi Politik 2017-2018 Vize Sınavı

Uluslararası Ekonomi Politik 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili pozitif bilgiye örnek olarak verilebilir?

A
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin sadece 5 üyesinin veto yetkisi bulunmaktadır.
B
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto yetkisi olan ülke sayısı artırılmalıdır.
C
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bazı üye ülkelerin veto yetkisi kaldırılmalıdır.
D
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörü durdurmak için yaptırımları artırmalıdır.
E
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Genel Kurul tarafından seçilen üye sayısı azaltılmalıdır.
Soru 2

Bir gruba mensup olan bir bireye ait özelliğin, o grubun tüm bireyleri için de geçerli olduğunu varsayarak akıl yürütmeye ne ad verilir?

A
Grup yanılgısı
B
Birey yanılgısı
C
Bölme yanılgısı
D
Tümdengelim yanılgısı
E
Terkip yanılgısı
Soru 3

Bir kurumsal problemin veya araştırma konusunun seçilen bir örnek özelinde incelenmesine ne ad verilir?

A
Deneysel inceleme
B
Örnekleme dayalı alan araştırması
C
Bireysel araştırma
D
Örnek olay incelemesi
E
Kurumsal araştırma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal gerçekliğin açıklanmasında bir faktörün etkisini açıklamak amacıyla diğer koşulların değişmediğini varsaymayı ifade eder?

A
Tümevarım
B
Nesnellik
C
Geteris Paribus
D
Bölme yanılgısı
E
Örnek olay inceleme
Soru 5

Toplam dünya üretiminde artışa yol açmasından yola çıkarak küreselleşmenin tüm ülkeleri zenginleştirdiği sonucuna varılması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Birey yanılgısı
B
Tümevarım yanılgısı
C
Terkip yanılgısı
D
Bölme yanılgısı
E
Grup yanılgısı
Soru 6

Değişik yönlerden karşılaştırmalı üstünlüğü olduğu düşünülen sektörlerin başlangıçta korunmasının zamanla o sektörleri rekabet edebilir duruma getirebileceği tezine ne ad verilir?

A
Aşamalı Büyüme
B
Bebek Endüstri
C
Rekabet Kolaylığı
D
Yavaş Kalkınma
E
Azgelişmişliğin Gelişmesi
Soru 7

Marksist düşüncenin tarihsel materyalizm anlayışına göre maddeci ontolojiyi aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde özetler?

A
Düşünce olmadan varlık olmaz.
B
Maddi dünya düşüncenin bir yansımasıdır.
C
Bilinç olmadan varlık bir anlam ifade etmez.
D
Varlığın esasını oluşturan madde herşeyden önce gelir ve kendiliğinden vardır.
E
Varlığın temeli emektir.
Soru 8

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi dilin yapısı ve işlevi konusunda inşacı yaklaşıma temel oluşturacak görüşler dile getirmiştir?

A
R. Prebisch
B
L. Wİttgenstein
C
F. Engels
D
J.M. Keynes
E
H. Singer
Soru 9

Bir ulusun çıkarlarının ancak devletin güçlü olabilmesi ile sağlanacağı ve bu yüzden de kişisel çıkarların değil, ülke çıkarlarının daima öncelenmesi gerektiğini savunan ulus merkezci görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminizm
B
Merkantilizm
C
Leninizm
D
Marksizm
E
Radikalizm
Soru 10

Aşağıdaki düşünür ve yaklaşım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Immanuel Wallerstein- Dünya Sistemi Teorisi
B
W.W. Rostow- Hegemonyacı istikrar Teorisi
C
Andre Gunder Frank- Azgelişmişliğin Gelişmesi Tezi
D
Lenin-Emperyalizm Teorisi
E
Adam Smith-Görünmez El Yaklaşımı
Soru 11

Küreselleşmeyle birlikte insan ve eşya hareketliliğinin önündeki engellerin azalması ile internet dünyasının sunduğu imkanlar sonucu ekonomi, siyaset ve kültürel alanda yer ve mesafelerin öneminin azalmasına ne ad verilmektedir?

A
Benzeşme
B
Melezleşme
C
Yurtsuzlaşma
D
Yerlileşme
E
Yaratıcı yıkım
Soru 12

Küresel aktörlerin yerel unsurları kendi istekleri doğrultusunda değişmeye, bunun mümkün olmaması halinde de yok olmaya zorladığı küresel eğilimlere ne ad verilir?

A
Melezleşme
B
Farklılaştırıcı küreselleşme
C
Son küreselleşme
D
McDonaldlaşma
E
Dayatmacı küreselleşme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin 2015 yılı itibariyle Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya oranı en yüksektir?

A
Türkiye
B
Tayvan
C
Güney Kore
D
Finlandiya
E
Danimarka
Soru 14

Küresel değişimin dışsal dinamikleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi üretilmiş riskler arasında yer almaz?

A
iklim değişikliği
B
Bilgisayar virüsleri
C
Sanayi atıkları
D
Hava kirliliği
E
Genetiği değiştirilmiş gıdalar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi üretimde küreselleşmeye zemin hazırlayan faktörlerden biri olarak değerlendirilemez?

A
Azgelişmiş ülkelerde işgücü maliyetinin düşüklüğü nedeniyle yatırımların buralara kayması
B
Gelişmiş ülkelerde sıkı üretim ve istihdam standartlarının takip edilmesi
C
Büyük firmaların maliyetleri düşürmek için esnek idari yapılanma modelleri geliştirmeleri
D
Ülkeler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen tarife ve kotaların yükselmesi
E
Üretim merkezlerinin hammadde kaynaklarına yakın yerlere taşınması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, işsizliğin yol açtığı önemli sorunlardan biri değildir?

A
Çalışanların reel kazançlarının azalması
B
işsizler için ruhsal çöküntü
C
Üretici için ihracat kaybı
D
Toplum için refah kaybı
E
Devlet için vergi kaybı
Soru 17

Göstergeler ile indeksler arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gösterge daha çok ekonomik, indeksler ise kültürel ve sosyal ağırlıklı olur.
B
Gösterge en az bir, indeks ise en az beş yıllık veri içerir.
C
Göstergeler iki ülkeyi, indeksler ise en az beş ülkeyi kapsar.
D
Gösterge rakam, indeks ise grafik biçiminde ifade edilir.
E
indeksler birden çok göstergenin farklı ağırlıklandırılarak biraraya gelmesi ile oluşur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden biri değildir?

A
Herkese ücretsiz internet erişimi sağlamak
B
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak
C
Herkes sağlamak için erişilebilir modern enerji
D
Herkese sağlamak eşit derecede kaliteli eğitim
E
Herkes için suya ve temel sağlık hizmetlerine erişimi garantilemek
Soru 19

Az gelirin az tasarrufa, az tasarrufun az yatırıma, az yatırımın da az gelire yol açmasına ne ad verilir?

A
Fakirliğin Kısır Döngüsü
B
Singer- Prebisch Tezi
C
Eksik Yatırım Hipotezi
D
Bolluk Paradoksu
E
Gini Katsayısı
Soru 20

Sosyal sermaye ve beşeri sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Beşeri sermaye fiziksel sermaye ile birleşirse sosyal sermaye oluşur.
B
Beşeri sermayenin ana unsuru güven, sosyal sermayeninki ise sağlıktır.
C
Sosyal sermaye ağırlıklı olarak birey, beşeri sermaye toplumla ilişkili özellikler taşır.
D
Eğitim, deneyim ve beceri sosyal sermayeyi, ruh sağlığı ve dürüstlük ise beşeri sermayeyi oluşturur.
E
Sosyal sermaye beşeri sermayeyi daha etkin hale getirir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...