Uluslararası Hukuk 1 2018-2019 Final Sınavı

Uluslararası Hukuk 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası teşkilatların uygulamada sahip olduğu görülen yetki ve imtiyazlarından biri değildir?

A
Uluslararası alanda sorumluluk
B
Antlaşma yapma yetkisi
C
Vergi toplama yetkisi
D
Üye devlet ülkelerinde temsilci bulundurma ve birtakım muafiyetlere sahip olma
E
Uluslararası talepte bulunma yetkisi
Soru 2

Ülke dışındaki politik, ekonomik ve askeri şartları etkileme amacıyla yapılan ve bunları yapan ülkenin açıkça belli edilmediği eylemlere ne ad verilir?

A
Örtülü operasyonlar
B
Ajanlık faaliyeti
C
İstihbari faaliyet
D
Savaş
E
Kuvvet kullanma
Soru 3

Uyuşmazlığa düşen ve bu uyuşmazlığı çözmek için karşılıklı görüşmeye başlamış ama birtakım sebepler dolayısıyla bu görüşmeleri kesilmiş olan devletlerin aralarındaki sorunu çözmek üzere tekrar görüşmeleri başlatmak ve devam ettirmeleri için teşvik etmek anlamına gelen anlaşma usulüne ne ad verilir?

A
Diplomasi görüşmeleri
B
Araştırma komisyonları
C
Uzlaştırma komisyonları
D
Arabuluculuk
E
Dostane teşebbüs (iyi mesai)
Soru 4

İkiden fazla tarafı olan antlaşmalara ne ad verilir?

A
Kurucu antlaşmalar
B
Genel antlaşmalar
C
Çok taraflı antlaşmalar
D
istisnai antlaşmalar
E
Klasik antlaşmalar
Soru 5

BM Adalet Divanı 1949 Tazminatlar kararında üye devletlerin teşkilata karşı yüklendikleri yükümlerin niteliği ve teşkilatın uluslarası alanda yüklendiği yükümlerin niteliğine bakılarak kurucu anlaşmada açıkça yer almasalar da bir teşkilatın kuruluş amacını gerçekleştirmek için gereken prensibini haiz sayılabileceği yorumuna gitmiştir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Devletlerin eşit egemenliği
B
Tarihi süreklilik
C
Ahde vefa
D
Örtülü yetkiler
E
Coğrafi yakınlık
Soru 6

Devletlerin egemen eşitliği prensibi çerçevesinde bir devlete başka bir devlet ülkesinde tanınan hakların başında gelen devletin yargı muafiyeti ilkesi tarihsel olarak hangi anlayışa dayanır?

A
Ahde vefa ilkesi
B
İhtiyatlılık ilkesi
C
Evrensel yargı ilkesi
D
Eşitin eşit üzerinde egemenliği olmaz ilkesi
E
Pacta tertiis ilkesi
Soru 7

Bağlayıcı kararlar alabilen teşkilatların bazıları söz konusu kararı teşkilatın karar alma organındaki temsilcilerin oy çokluğu ile alabilir. Bu tip teşkilatlara ne ad verilir?

A
Özel amaçlı teşkilatlar
B
Supranasyonel teşkilatlar
C
Küresel teşkilatlar
D
Bölgesel teşkilatlar
E
Olağan teşkilatlar
Soru 8

Birleşmiş Milletler Şartı’nın “savaş” veya “savaşa başvurma” kavramları yerine kullanmayı tercih ettiği ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışma
B
Silahlı çatışma
C
işgal
D
Saldırı
E
Kuvvet kullanma
Soru 9

Birleşmiş Milletler Örgütü'nün uluslararası alanda eylem ve işlemlerde bulunurken üye olmayan devletlerin bu örgütün hukuki kişiliğini tanımadıklarını iddia edemeyeceğini ifade eden kavram hangisidir?

A
Ahde vefa
B
Objektif uluslararası kişiliği haiz olma
C
Devletlerin eşit egemenliği
D
Jus cogens kuralların bağlayıcılığı
E
Örf ve adet hukukunun önceliği
Soru 10

Diplomatik ajanın yurt dışından getirdiği şahsi bagajı ve kişisel eşyaları gümrükte aranamaz ve bunlardan gümrük vergisi alınmaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma istisna oluşturur?

A
Eşyanın çok olması
B
Genel arama kararının bulunması
C
Diplomatik ajanın çok fazla giriş çıkış yapması
D
ithali kanunen yasak maddelerin varlığına ilişkin ciddi nedenlerin bulunması
E
iki ülke arasında bazı uyuşmazlıkların bulunması
Soru 11

Uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümünde anlaşma usullerinin ihtiyari özellikte olmasının karşısında yargı usullerinin hangi özelliği bulunur?

A
Siyasilik
B
Belirsizlik
C
Bağlayıcılık
D
Takdirîlik
E
Aslîlik
Soru 12

Milletler Cemiyeti döneminde bütün saldırı savaşlarını yasaklaması itibariyle Misak’la karşılaştırıldığında ilerici özelliğe sahip olan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenevre Antlaşması
B
Lokarno Antlaşması
C
Cenevre Protokolü
D
Paris Paktı
E
Versay Antlaşması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti Misakı uyarınca uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünde belirli yükümlülüklere başvurmadan savaş yetkisinin kullanılmasını geciktiren süredir?

A
6 ay
B
3 ay
C
45 gün
D
1 ay
E
15 gün
Soru 14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2007 yılında vermiş olduğu Behrami kararı uluslararası teşkilatlarla ilgili hangi hukuki mesele ile bağlantılıdır?

A
Uluslararası teşkilatların kurucu andlaşmalarının yorumu
B
Misyon gönderme ve imtiyaz ve muafiyetler kullanma
C
Teşkilatların uluslararası alanda sorumluluğu
D
Andlaşma yapma yetkisi
E
Uluslararası talepte bulunma yetkisi
Soru 15

Uluslararası hukukun en eski ve geleneksel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası örf ve âdetler
B
Uluslararası çok taraflı antlaşmalar
C
UAD Statüsü
D
Hukukun genel ilkeleri
E
Hakkaniyet ve nısfet ilkeleri
Soru 16

Bir başka devletin mevcut rejimini zorla devirmeye yönelik yıkıcı, terörist veya silâhlı eylemleri teşkilatlandırma, yardım etme, kışkırtma, malî destek sağlama, teşvik etme, müsamaha etme veya başka bir devletteki iç karışıklıklara karışma eylemlerini yasaklayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleşmiş Milletler Şartı
B
Lahey Konferansları
C
Paris Paktı
D
Milletler Cemiyeti Misakı
E
1970 tarihli Bildiri
Soru 17

Göreve başlamış misyon şefi kabul eden devlet tarafından istenmeyen kişi ilan edilirse gönderen devlet bu kişi hakkında ne yapmalıdır?

A
Bu kişiyi makul bir süre içinde geri çağırmak veya görevine son vermelidir.
B
Bu kişi hakkında ceza soruşturması açmalıdır.
C
Bu kişiyi yargılanmak üzere uluslararası yargı organlarına teslim etmelidir.
D
Bu kişinin bir daha diplomatlık yapamaması için meslekten çıkarmalıdır.
E
Bu kişinin derecesini düşürerek misyonda çalışmaya devam ettirmelidir.
Soru 18

Bir uyuşmazlığa taraf olan devletlerden birinin Uluslararası Adalet Divam’mn verdiği hükme göre kendisine düşen görevleri yerine getirmemesi durumunda diğer tarafın başvurabileceği merci hangisidir?

A
Uluslararası Ceza Mahkemesi
B
Güvenlik Konseyi
C
BM Genel Sekreteri
D
BM Barış Gücü
E
Lahey Hakemlik Mahkemesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisine sahip daimi beş üyesi arasında yer almaz?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Rusya
D
Çin
E
Fransa
Soru 20

Uluslararası uyuşmazlıklar niteliklerine veya önemlerine göre ayrıma tabi tutulabilirler. Uyuşmazlık niteliği itibariyle hukuki ya da siyasi olabilir. Hem hukuki hem siyasi de olabilir. Hukuki ve siyasi uyuşmazlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Siyasi uyuşmazlıklar hukukun düzenlediği alanlarda da çıkabilir.
B
BM organlarının, BM Şartı 33.madde uyarınca uzaması uluslararası barış ve güvenliği tehdit edebilecek mahiyette anlaşmazlık ve durumlara müdahale etme görev ve yetkisi mevcuttur.
C
Genel olarak bakıldığında hukuki uyuşmazlık, tarafların karşılıklı hakları konusunda anlaşmazlığa düştükleri uyuşmazlıklardır.
D
Kıbrıs meselesi hukuki ve siyasi veçheleri olan bir meseledir.
E
Almanya ve Polonya arasındaki Dantzig meselesi hem hukuki hem siyasi bir uyuşmazlıktır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...