Uluslararası Hukuk 1 2018-2019 Vize Sınavı

Uluslararası Hukuk 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini iktisadi bir mücadele olarak gören akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
Feminizm
C
iradecilik
D
Monizm
E
Marxizm
Soru 2

________ mercii çok taraflı uluslararası antlaşmalarda usulü işlemleri yerine getirir ve antlaşma metninde belirlenir.
Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sorumlu
B
Depo
C
Muhafaza
D
Mümessil
E
Organizatör
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hazırlık sürecinde yazılı hâle getirilen bir uluslararası antlaşma metninin taraflarca imzalanarak resmileştirilmesini ifade eder?

A
Tebliğ
B
Nota
C
Onay
D
Tevsik
E
Tefhim
Soru 4

Bölgesel bir örf ve adet kuralının oluşmuş olmasının en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuralın varlığına yönelik iradenin açıkça ortaya konulmuş olması
B
Kurala uygun davranışlara sessiz kalarak onay verilmiş olması
C
Kurala uygun davranışlarla ilgili itirazda bulunulmamış olması
D
Kuralın yazılı hâle getirilmiş olması
E
Kuralın bir andlaşmaya konu edilmiş olması
Soru 5

Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesine göre, uluslararası hukukun yeni bir jus cogens kuralının (emredici kuralın) ortaya çıkması durumunda, bu normla çatışan mevcut antlaşmaların hukuki durumu ne olur?

A
Geçersiz hâle gelir ve sona erer.
B
Geçmişe dönük olarak hükümsüz hâle gelir.
C
Taraflardan biri fesih kullanabilir.
D
Taraflar bir görüşe varana kadar askıya alınmış sayılır.
E
Uluslararası Adalet Divanı nihai kararı verir.
Soru 6

19 yüzyıl sonlarına gelindiğinde Avrupalı olmayan devletler bu sisteme dahil olabilmek, yani Avrupalı devletlerle eşit muameleye tabi olma iddiasında bulunabilmek için, öncelikle uygar olduklarını kabul ettirmek zorunda kalmışlardır.
Bu dönemde Avrupalı devletler ile diğer devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili sorunlar hangi kavram çerçevesinde ele alınmıştır?

A
Sömürü
B
Eşit-egemen devletler
C
Eşitler arasında birincilik
D
En fazla gözetilen ulus kaydı
E
Asgari uygarlık standardı
Soru 7

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ilişkilere hukuk ve düzen getirilmesini ve etkin bir kolektif güvenlik sistemi kurmayı hedefleyen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı
B
Milletler Cemiyeti
C
Birleşmiş Milletler
D
Uluslararası Kızılhaç Örgütü
E
Varşova Paktı
Soru 8

Bir devletin bir ülkeyi, egemenliğine tabi kılmak niyet ve iradesiyle o ülkede egemenliğini kullanarak kazanmasına ne ad verilir?

A
Terk
B
Devir
C
işgal
D
Kiralama
E
Katılma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi andlaşma ile bağlanma işlemlerinde basit usule örnektir?

A
Kabul
B
Onay
C
Katılma
D
Uygun bulma
E
Belgelerin değiş tokuşu
Soru 10

Tanımayla ilgili bir durum muhariplik ya da ayaklanan sıfatının tanınması durumudur. Bu sıfatın tanınması tanıyan ile tanınan arasındaki ilişkilerden savaş hukukun uygulanması sonucunu doğurur.
Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatın tanınması için bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A
Çatışanların belli bir bölgede etkin olmaları
B
Silahlı kişilerin merkezi bir otoriteye tabi düzenli bir birlik oluşturmaları
C
Silahlı kişilerin savaş hukukunu gözetmeyen bir tavır içerisinde olmaları
D
Yaygın bir çatışmanın varlığı
E
Çatışanların belli bir bölgeyi ele geçirmeleri
Soru 11

Bir hukuk kişisinin kendi iradesiyle bir hakkını başkasına devretmeksizin terk etmesine ________ adı verilir.
Yukardaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tebliğ
B
Tanıma
C
Protesto
D
Vazgeçme
E
Tek taraflı söz verme
Soru 12

Hakça ilkeler, günümüzde daha çok deniz alanlarındaki sınırlamaların belirlenmesinde ve gelişmekte olan devletlerin, refahın fakir ve zengin devletler arasında daha adil biçimde dağıtılarak yeni bir küresel ekonomik düzen kurulması gerektiği yönündeki iddialarıyla gündeme gelmektedir. Bu kapsamda Uluslararası Adalet Divanı 1993 tarihli bir kararında Norveç ve Danimarka arasındaki deniz alanının sınırlarının belirlenmesinde, uluslararası deniz hukukuna ait uluslararası hukuk metinlerini uygularken, davanın özel koşullarını da dikkate almış ve bu özel koşulların ________ çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde karar vermiştir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ahde vefa
B
Örf ve adet kuralları
C
Adalet ve hakkaniyet
D
Grundnorm/Temel kural
E
Normlar hiyerarşisi
Soru 13

Bir devletin hukuken ve fiilen başka bir devletin yönetim ve himayesi altında olmaması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Kendi kaderini belirleme yetkisi
B
Uluslararası kişilik
C
Eşitlik
D
Bağımsızlık
E
Siyasi otorite
Soru 14

Uluslararası bir antlaşmaya çekince beyan etmek aşağıdaki hangi aşamadan sonra mümkün değildir?

A
imza
B
Hazırlık
C
Katılma
D
Bağlanma
E
Onay
Soru 15

Uluslararası hukuk ile ulusal hukukların tekliğini savunan Hans Kelsen’e göre, uluslararası hukukun temelini oluşturan antlaşmaların dayandığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahde vefa
B
Devletlerin eşitliği
C
Ulusal çıkarın önceliği
D
Küresel barış
E
Hukukun üstünlüğü
Soru 16

Uluslararası hukukçuların çeşitli şekillerde ortaya koyduğu ve uluslararası hukukun yardımcı kaynakları arasında da sayılan görüşlere ne ad verilir?

A
Gelenek
B
Öğreti
C
Mütalaa
D
Hakkaniyet
E
Nısfet
Soru 17

Uluslararası hukukun kurucusu kabul edilen ve görüşlerini akılcı doğal hukuk düşüncesi üzerinden temellendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
H.L.A. Hart
B
Hugo Grotius
C
Cornelis van Bynkershoek
D
Hans Kelsen
E
Emerich von Vattel
Soru 18

Bağımsız devletlerin uluslararası varlıklarını sürdürdüğü ve sadece ortak güvenlik ve dış ilişkiler gibi bazı amaçları gerçekleştirmek üzere bir uluslararası antlaşma yapmak suretiyle bir araya geldiği devlet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basit devlet
B
Şahsi birlik
C
Federasyon
D
Ulus devlet
E
Konfederasyon
Soru 19

Uluslararası hukukta tanınmış bir devletin sınırları içinde yaşayan azınlık durumundaki halklara kendilerini de temsil eden demokratik bir hükümete sahip oldukları sürece kendi kaderini belirleme hakkını ileri sürerek “ayrılma hakkı”nın tanınması kabul edilmemiştir.
Bu tür ayrılma taleplerine başka devletlerden gelen siyasi ve ekonomik yardımlar hangi uluslararası hukuk kuralının ihlali olarak değerlendirilmiştir?

A
Kuvvet kullanma yasağı
B
iç işlerine karışmama yasağı
C
Sınırların korunması
D
insani yardım
E
Ahde vefa
Soru 20

Antlaşmalarda ve örf ve adet kurallarında hüküm bulunamadığı, başka bir ifadeyle boşluk bulunan durumlarda, tamamlayıcılık işleviyle kararın verilmesini olanaklı kılma rolüne sahip olan uluslararası hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukukun genel ilkeleri
B
Uluslararası hukukun emredici kuralları
C
Bölgesel örf ve adet kuralları
D
Öğreti
E
Yargı kararları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...