Uluslararası İktisat 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İktisat 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Merkantilist düşüncenin kabul gördüğü dönemlerde uygulanan tedbirlerden biri değildir?

A
Değerli madenlerin yabancılara satışının yasaklanması
B
Nitelikli işçilerin yurtdışından ülke içine gelmelerinin teşvik edilmesi
C
Yerli sanayi tarafından kullanılabilecek ham maddelerin ihracatının yasaklanması
D
ithalata uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması
E
Nitelikli işçilerin göç etmesine engel olunması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomik ilişkileri bir ülkenin iç ekonomik ilişkilerinden ayıran farklılıklardan biri değildir?

A
Toplumların zevk ve tercihlerinin birbirinden çok farklı olması
B
Ülkelerin ürettikleri malların faktör yoğunluklarının aynı olması
C
Dış ticarette farklı para birimlerinin olması
D
Ülkeler arasında pazarlama faaliyetlerini, ekonomik ve ticari mevzuatı anlamayı zorlaştıran dil farklılıklarının olması
E
Ülkeler arasında dış ekonomik ilişkileri kısıtlayıcı gümrük tarifeleri, kotalar ve ithalat yasakları gibi engellerin olması
Soru 3

Bir ekonominin dönüşüm (üretim olanakları) eğrisinin dışa doğru genişlemesi durumuna ne ad verilir?

A
Deflasyon
B
Ekonomik büyüme
C
Ekonomik küçülme
D
Devalüasyon
E
Stagflasyon
Soru 4

Heckscher-Ohlin Teorisi aşağıdakilerden hangisine göre açıklanmıştır?

A
Minimum fırsat maliyeti varsayımına
B
Değişen fırsat maliyeti varsayımına
C
Sabit fırsat maliyeti varsayımına
D
Artan fırsat maliyeti varsayımına
E
Azalan fırsat maliyeti varsayımına
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasındaki ticareti yalnızca faktör donanımlarına göre değil nitelikli işgücü donanımına göre de açıklar?

A
Heckscher-Ohlin Teorisi
B
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
C
Gelir ve Tercihlerde Benzerlik Modeli
D
Yetişkin işgücü Modeli
E
Varlık Modeli
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yeni dış ticaret teorilerinin ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

A
Ekonomik gelişmelere paralel olarak dış ticaretin gelişmesi
B
Pek çok yeni ürünün dış ticarete konu olması
C
Günlük ekonomik hayatta tam rekabet şartlarının geçerli olması
D
Klasik dış ticaret teorilerinin tüm ticaret işlemlerini açıklayamaması
E
Üretimde ölçek ekonomisine bağlı olarak artan getirinin söz konusu olması
Soru 7

Üye ülkelerin kendi aralarında malların serbest dolaşımını sağlarken, mal ticaretinde üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uyguladığı ekonomik birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gümrük Birliği
B
Ekonomik ve Parasal Birlik
C
Tercihli Ticaret Anlaşmaları
D
Ortak Pazar
E
Serbest Ticaret Bölgesi
Soru 8

Firmaların rakipleri olan diğer firmalar ile ekonomik anlaşmalar yolu ile yapmış oldukları kombinasyonlara ne ad verilir?

A
Tam entegrasyon
B
Eksik entegrasyon
C
Optimum entegrasyon
D
Dikey entegrasyon
E
Yatay entegrasyon
Soru 9

X malının yurtiçi denge fiyatının, dünya fiyatının altında kaldığı bir ekonomide, serbest ticarete izin verilmesi durumunda aşağıdakilerin hangisi gerçekleşir?

A
X malının serbest ticaretten önceki fiyatı ve talep edilen miktarı sabit kalır.
B
Serbest ticaret sonrasında ülke içinde talep edilen miktar, arz edilen miktardan daha küçük olur ve ülke X malı ihracatçısı olur.
C
X malının yurtiçi fiyatı, serbest ticaret ile birlikte dünya fiyatının daha da altına iner.
D
X malının serbest ticaretten önceki yurtiçi fiyatı, serbest ticaretten sonra dünya fiyatının üstüne çıkar.
E
Serbest ticaret sonrasında ülke içinde talep edilen miktar, arz edilen miktardan daha büyük olur ve ülke X malı ithalatçısı olur.
Soru 10

Gümrük tarifelerinin ithalat hacmini sıfıra indirecek oranda olmadıkça hâzineye gelir sağlaması aşağıdaki gümrük birliğinin kısmi denge etkilerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Dış ticaret haddi etkisi
B
Bölüşüm etkisi
C
Tüketim etkisi
D
Üretim etkisi
E
Gelir etkisi
Soru 11

Ülkelerin kendileri tarafından yasa ile belirlediği gümrük tarifelerine ne ad verilir?

A
ihracat kotaları
B
ihracat sübvansiyonları
C
Advalorem tarife
D
Otonom tarife
E
Sözleşmeli tarife
Soru 12

Döviz arzı sabit iken döviz talebinin artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Döviz arzı fazlalığına
B
Döviz kurunun (fiyatlarının) yükselmesine
C
ithalatın artmasına
D
Ulusal paranın değer kazanmasına
E
ihracatın azalmasına
Soru 13

Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasına ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Devalüasyon
C
Revalüasyon
D
Konvertibilite
E
Enflasyon
Soru 14

1$=1,5 Türk Lirası iken kur ayarlaması sonucunda 1$=4,5 Türk Lirası olmuş ise bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türk Lirası %200 devalüe edilmiştir.
B
Türk Lirası %200 revalüe edilmiştir.
C
Türk Lirası %300 devalüe edilmiştir.
D
Türk Lirası %300 revalüe edilmiştir.
E
Açık piyasa işlemleri uygulanmıştır.
Soru 15

Bir ülkenin Mal Ticareti Hesabı’nda ithalat tutarının ihracat tutarını aşması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A
Ödemeler dengesi fazlası
B
Cari fazla
C
Dış ticaret fazlası
D
Cari açık
E
Dış ticaret açığı
Soru 16

Parasalcı yaklaşıma göre dış dengenin sağlanabilmesi aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?

A
Para arzının para talebinden fazla olmasına
B
Para arzının para talebinden az olmasına
C
Para arzının para talebine eşit olmasına
D
Dalgalı döviz kuru sisteminin benimsenmesine
E
Milli gelirin değişmemesine
Soru 17

Yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide gerçekleştirdiği uzun vadeli yatırımlara ne ad verilir?

A
Uyarılmış yatırım
B
Otonom yatırım
C
Doğrudan yatırım
D
Dolaylı yatırım
E
Portföy yatırımları
Soru 18

Borç veren tarafın borç tutarını borçlu ülkenin parasına çevirerek, borçlu ülkenin parasından oluşan bu tutarı borçlu ülkedeki verimli şirketlerin hisselerini alarak değerlendirmesi durumuna ne ad verilir?

A
Borç-sermaye takası
B
Borçların hafifletilmesi
C
Borçların yeni bir takvime bağlanması
D
Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ekonomi programlarının değiştirilmesi
E
Borçların silinmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi IMF istikrar programının temel bileşenlerinden biri değildir?

A
Yabancı sermaye için uygun ekonomik ortamın yaratılması
B
Ulusal paranın değer kaybetmesi
C
Ekonominin dışa açılması
D
Döviz ve ithalat kontrolleri uygulanması
E
Güçlü bir enflasyonla mücadele programı
Soru 20

Özel Çekme Hakları (SDR) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere verdikleri düşük faizli, uzun vadeli dış borçlardır.
B
Dünya Bankası tarafından az gelişmiş ülkelerin kalkınma süreçlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bir fondur.
C
Dünya Ticaret Örgütü tarafından uluslararası ticarette kullanılmak üzere yaratılan bir kaydi para birimidir.
D
Avrupa Birliği’nin tek para birimidir.
E
IMF tarafından yaratılan hayali bir uluslararası rezerv paradır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x