Uluslararası İktisat 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İktisat 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomik ilişkileri bir ülkenin iç ekonomik ilişkilerinden ayıran farklılıklardan biri değildir?

A
Ülkeler arasında pazarlama faaliyetlerini, ekonomik ve ticari mevzuatı anlamayı zorlaştıran dil farklılıklarının olması
B
Ülkeler arasında dış ekonomik ilişkileri kısıtlayıcı gümrük tarifeleri, kotalar ve ithalat yasakları gibi engellerin olması
C
Ülkelerin ürettikleri malların faktör yoğunluklarının aynı olması
D
Toplumların zevk ve tercihlerinin birbirinden çok farklı olması
E
Dış ticarette farklı para birimlerinin olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Merkantilist düşüncenin kabul gördüğü dönemlerde uygulanan tedbirlerden biri değildir?

A
Değerli madenlerin yabancılara satışının yasaklanması
B
Yerli sanayi tarafından kullanılabilecek ham maddelerin ihracatının yasaklanması
C
ithalata uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması
D
Nitelikli işçilerin yurtdışından ülke içine gelmelerinin teşvik edilmesi
E
Nitelikli işçilerin göç etmesine engel olunması
Soru 3

Bir ekonominin dönüşüm (üretim olanakları) eğrisinin dışa doğru genişlemesi durumuna ne ad verilir?

A
Devalüasyon
B
Stagflasyon
C
Deflasyon
D
Ekonomik küçülme
E
Ekonomik büyüme
Soru 4

Faktör kullanımı tanımına göre, ithal ikamesi sektöründe yoğun olarak kullanılan faktör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Fiyatı düşüktür.
B
Ülkenin bol miktarda sahip olduğu faktördür.
C
Verimliliği yüksektir.
D
Ülkenin az (kıt) miktarda sahip olduğu faktördür.
E
Milli gelir içindeki payı yüksektir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasındaki ticareti yalnızca faktör donanımlarına göre değil nitelikli işgücü donanımına göre de açıklar?

A
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
B
Gelir ve Tercihlerde Benzerlik Modeli
C
Varlık Modeli
D
Yetişkin işgücü Modeli
E
Heckscher-Ohlin Teorisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Ürün Dönemleri Modeline göre standart ürün aşamasında gerçekleşir?

A
Yenilikçi ürünü ilk geliştiren ülkenin ihracatında önemli artışlar görülmesi
B
Yenilikçi firmanın yenilik yaratan ürünü ilk önce kendi ülkesinde üretmesi
C
Yenilikçi firmanın yenilik yaratan ürünü ilk önce kendi ülkesinde satması
D
Yenilikçi ürünü ilk geliştiren üreticinin üretim sürecinden yavaş yavaş çekilmesi
E
Yenilikçi firmanın tekel kârı elde etmeye başlaması
Soru 7

Üye ülkelerin kendi aralarında malların serbest dolaşımını sağlarken, mal ticaretinde üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uyguladığı ekonomik birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik ve Parasal Birlik
B
Gümrük Birliği
C
Serbest Ticaret Bölgesi
D
Ortak Pazar
E
Tercihli Ticaret Anlaşmaları
Soru 8

Uluslararası ekonomik birleşmelerin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azgelişmiş ülkelerin kalkınmasını sağlamak
B
Ülkeler arasında mal ve hizmet ticaretine konan engelleri ortadan kaldırmak veya asgari düzeye indirmek
C
Ülkeler arasında siyasi birliği sağlamak
D
Dünya barışını sağlamak
E
Ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını en aza indirmek
Soru 9

Rusya’nın ambalaj hatası ve kalite bozukluğu nedeniyle kamu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Türkiye’den yapılan meyve ve sebze ithalatını durdurması aşağıdaki Yeni Korumacılık kapsamındaki tarife dışı engellerden hangisine bir örnektir?

A
Görünmez engellere
B
Gönüllü ihracat kısıtlamalarına
C
Üretim sübvansiyonu uygulamalarına
D
Anti-damping vergisi uygulamalarına
E
ihracat sübvansiyonu uygulamalarına
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yeni ihracat pazarları sağlamak ve mevcut ihraç pazarlarındaki ihraç payını artırmak amacıyla ihracatçıya sağlanan sübvansiyonlardan biri değildir?

A
Yüksek faizli kredi verilmesi
B
Ucuz girdi sağlanması
C
Gelir ve kurumlar vergisi muafiyetinin sağlanması
D
Dolaysız prim ödemesi uygulaması
E
Vergi iadesi uygulaması
Soru 11

İthal edilecek her bir otomobil için markası ya da değeri önemli olmaksızın 1.000 Türk Lirası gümrük vergisi alınması durumunda aşağıdaki gümrük tarifelerinden hangisi uygulanmıştır?

A
Ad valorem gümrük tarifesi
B
Sözleşmeli gümrük tarifesi
C
Karma gümrük tarifesi
D
Otonom gümrük tarifesi
E
Spesifik gümrük tarifesi
Soru 12

Döviz arzı sabit iken döviz talebinin artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Ulusal paranın değer kazanmasına
B
Döviz kurunun (fiyatlarının) yükselmesine
C
Döviz arzı fazlalığına
D
ithalatın artmasına
E
ihracatın azalmasına
Soru 13

1$=1,5 Türk Lirası iken kur ayarlaması sonucunda 1$=4,5 Türk Lirası olmuş ise bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türk Lirası %200 devalüe edilmiştir.
B
Türk Lirası %200 revalüe edilmiştir.
C
Türk Lirası %300 devalüe edilmiştir.
D
Türk Lirası %300 revalüe edilmiştir.
E
Açık piyasa işlemleri uygulanmıştır.
Soru 14

Döviz kuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Döviz kurları peşin alış ve satışlar ile vadeli alış ve satışlarda farklılık göstermez.
B
Döviz kuru, döviz piyasasında oluşur.
C
Döviz kuru, bir fiyat olmakla beraber mal fiyatından farklıdır.
D
Döviz kuru, iki ulusal para birimi arasındaki değişim oranıdır.
E
Döviz kuru, ülkeler arasında fiyat ve maliyet karşılaştırmalarına olanak tanır.
Soru 15

I. Cari işlemler Hesabı
II. Rezerv Varlıklar Hesabı
III. Net Hata ve Noksan (NHN) Hesabı
IV. Sermaye ve Finans Hesabı
Ekonomik yaşamın işleyişinden kaynaklanan ve ödemeler dengesizlikleri yaratabilen otonom işlemler yukarıda yer alan Ödemeler Dengesi Hesapları’ndan hangilerinde izlenir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve IV
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi rezerv varlıklar içerisinde yer almaz?

A
IMF nezdindeki rezerv pozisyonu
B
Parasal altın
C
Döviz rezervleri
D
Özel çekme hakları
E
Portföy yatırımları
Soru 17

Bir ekonomide Cari İşlemler Hesabı 40 birim açık verirken Rezerv Varlıklar Hesabı 15 birim fazla vermektedir.
Bu durumda Sermaye ve Finans Hesabı dengesi ne olur?

A
15 birim fazla
B
25 birim fazla
C
55 birim fazla
D
25 birim açık
E
55 birim açık
Soru 18

Borç veren tarafın borç tutarını borçlu ülkenin parasına çevirerek, borçlu ülkenin parasından oluşan bu tutarı borçlu ülkedeki verimli şirketlerin hisselerini alarak değerlendirmesi durumuna ne ad verilir?

A
Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ekonomi programlarının değiştirilmesi
B
Borçların hafifletilmesi
C
Borçların yeni bir takvime bağlanması
D
Borç-sermaye takası
E
Borçların silinmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yabancı tasarruf kaynaklarından biri değildir?

A
Hibeler
B
Rezervler
C
Dış borçlar
D
Dış yardımlar
E
Doğrudan yabancı yatırımlar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yabancı tasarruflara başvurmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Bütçe açıklarını kapatmak
B
Ekonomik kalkınma sürecinin başlatılması ve sürdürülmesi için gerekli olan verimli yatırımları finanse etmek
C
Ham madde, ara malı ve yatırım mallarının ithalatı için gerekli döviz gereksinimini karşılamak
D
Vadesi gelen dış borçları geri ödemek
E
Ödemeler dengesi fazlalığını azaltmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x