Uluslararası İktisat 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İktisat 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İçsel ölçek ekonomileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Üretim artıkça yani işletme ölçeği büyüdükçe ortaya çıkar.
B
işletmenin içinde bulunduğu endüstrinin büyümesi sonucu ortaya çıkar.
C
Kaynakların verimliliği azalır.
D
Birim başına düşen sabit maliyetler artar.
E
Uzmanlaşma sonucu aynı kaynakla daha az mal üretilebilir.
Soru 2

Bir otomobilin maliyetinin, üretiminden vazgeçilen 50 adet televizyon olacağı şeklinde ifade edilen maliyet kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Minimum maliyet
B
Ortalama maliyet
C
Marjinal maliyet
D
Toplam maliyet
E
Fırsat maliyeti
Soru 3

Dönüşüm eğrilerinin içe doğru daralmasına ne ad verilir?

A
Negatif büyüme
B
Enflasyon
C
Devalüasyon
D
Pozitif büyüme
E
Konjonktürel büyüme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Rybczynski Teoremi’nin varsayımlarından biri değildir?

A
Her sektör doğrusal homojen üretim fonksiyonuna göre üretim yapmaktadır.
B
Üretimde malların faktör yoğunlukları aynıdır.
C
Ele alınan ülke küçük bir ülkedir.
D
Ekonomi tam istihdam düzeyinde dengededir.
E
Dış ticaret hadleri ekonomik büyümeden etkilenmez.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dinamik karşılaştırmalı üstünlüğün olduğu ürünlerden biri değildir?

A
Ofis makineleri
B
Radyo
C
Televizyon
D
Otomobil
E
Madenler
Soru 6

Her firmanın diğer firmalar ile bir rekabet içinde olmasına rağmen, firmaların kendi ürünlerini rakiplerinin ürünlerinden farklılaştırarak bir tekel gibi davranabileceğini varsayan piyasa modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam Rekabet
B
Tekelci (Monopolcü) Rekabet
C
Oligopol
D
Chamberlin Oligopol
E
Düopol
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gümrük birliğinin ölçek ekonomileri yaratmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?

A
Gümrük birliği sayesinde makine ve donanımın bollaşması
B
Gümrük birliği sayesinde yeni pazarların oluşması
C
Gümrük birliği sayesinde yeni satış artırma tekniklerinin elde edilmesi
D
Gümrük birliği sayesinde iş bölümü ve uzmanlaşmanın artması
E
Gümrük birliği sayesinde kaynakların maliyetinin yükselmesi
Soru 8

Arzcılar ile tüketicilerin kombinasyonlarına ne ad verilir?

A
Karma entegrasyon
B
Dikey entegrasyon
C
Optimum entegrasyon
D
Yatay entegrasyon
E
Asimetrik entegrasyon
Soru 9

Rusya’nın ambalaj hatası ve kalite bozukluğu nedeniyle kamu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Türkiye’den yapılan meyve ve sebze ithalatını durdurması aşağıdaki Yeni Korumacılık kapsamındaki tarife dışı engellerden hangisine bir örnektir?

A
Anti-damping vergisi uygulamalarına
B
ihracat sübvansiyonu uygulamalarına
C
Üretim sübvansiyonu uygulamalarına
D
Görünmez engellere
E
Gönüllü ihracat kısıtlamalarına
Soru 10

Ülkelerin kendileri tarafından yasa ile belirlediği gümrük tarifelerine ne ad verilir?

A
ihracat kotaları
B
ihracat sübvansiyonları
C
Sözleşmeli tarife
D
Otonom tarife
E
Advalorem tarife
Soru 11

İthal edilecek her bir otomobil için markası ya da değeri önemli olmaksızın 1.000 Türk Lirası gümrük vergisi alınması durumunda aşağıdaki gümrük tarifelerinden hangisi uygulanmıştır?

A
Karma gümrük tarifesi
B
Otonom gümrük tarifesi
C
Spesifik gümrük tarifesi
D
Ad valorem gümrük tarifesi
E
Sözleşmeli gümrük tarifesi
Soru 12

Döviz arzı sabit iken döviz talebinin artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
ihracatın azalmasına
B
Döviz arzı fazlalığına
C
Döviz kurunun (fiyatlarının) yükselmesine
D
Ulusal paranın değer kazanmasına
E
ithalatın artmasına
Soru 13

1$=1,5 Türk Lirası iken kur ayarlaması sonucunda 1$=4,5 Türk Lirası olmuş ise bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türk Lirası %200 devalüe edilmiştir.
B
Türk Lirası %200 revalüe edilmiştir.
C
Türk Lirası %300 devalüe edilmiştir.
D
Türk Lirası %300 revalüe edilmiştir.
E
Açık piyasa işlemleri uygulanmıştır.
Soru 14

Döviz piyasaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Döviz alan ve satan kişi ve kurumların birbirleri ile kolayca ilişki kurabilmelerini sağlayan herhangi bir organizasyon döviz piyasasını meydana getirir.
B
Piyasanın belli bir mekânı yoktur.
C
Döviz alım satımı ile uğraşan ticari banka, kambiyo komisyoncuları ve merkez bankalarından oluşur.
D
Tekel (monopol) piyasası koşulları altında çalışırlar.
E
Döviz alış ve satışının yapıldığı ve döviz kurunun oluştuğu piyasadır.
Soru 15

Yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide gerçekleştirdiği uzun vadeli yatırımlara ne ad verilir?

A
Otonom yatırım
B
Uyarılmış yatırım
C
Doğrudan yatırım
D
Dolaylı yatırım
E
Portföy yatırımları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda dış ticaret fazlası ortaya çıkar?

A
Otonom giderleri işlem gelirleri < Otonom işlem
B
Mal ihracatı tutarı > Mal ithalatı tutarı
C
Otonom giderleri işlem gelirleri = Otonom işlem
D
Otonom giderleri işlem gelirleri > Otonom işlem
E
Mal ihracatı tutarı < Mal ithalatı tutarı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan bir alacak işlemidir?

A
Yabancılara verilen hediyeler
B
Mal ithalatı
C
Mal ihracatı
D
Hizmet ithalatı
E
Ülkeden sermaye çıkışı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yabancı tasarruf kaynaklarından biri değildir?

A
Dış yardımlar
B
Doğrudan yabancı yatırımlar
C
Dış borçlar
D
Rezervler
E
Hibeler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi IMF ve Dünya Bankası’nın borçlu ülkelere kredi verirken ilgili ülkelerin bazı yapısal dönüşümleri gerçekleştirmeleri için şart koştukları tasarruf tedbirlerinden biridir?

A
Enflasyonun düşürülmesi
B
Bütçe açıklarının artırılması
C
ithalatın artırılması
D
Ödemeler dengesi açıklarının kapatılması için para arzının genişletilmesi
E
Faiz oranlarının düşürülmesi
Soru 20

Özel Çekme Hakları (SDR) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dünya Ticaret Örgütü tarafından uluslararası ticarette kullanılmak üzere yaratılan bir kaydi para birimidir.
B
Dünya Bankası tarafından az gelişmiş ülkelerin kalkınma süreçlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bir fondur.
C
Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere verdikleri düşük faizli, uzun vadeli dış borçlardır.
D
Avrupa Birliği’nin tek para birimidir.
E
IMF tarafından yaratılan hayali bir uluslararası rezerv paradır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x