Uluslararası İktisat 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İktisat 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dışsal ölçek ekonomileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işletme ölçeğinin büyümesinden kaynaklanır.
B
Hammadde ve ara malı gibi girdiler fazla alınacağı için işletmelerin pazarlık gücü artar.
C
Yol, kanalizasyon ve liman gibi bir kısım yatırımlar endüstri içindeki firmalar tarafından ortaklaşa yapılabilir.
D
işletmenin içinde bulunduğu endüstrinin büyümesi sonucu ortaya çıkar.
E
Girdi maliyetlerinin düşmesini sağlar.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomik ilişkiler ile bir ülkenin iç ekonomik ilişkileri arasındaki farklılıklardan biri değildir?

A
Dış ticarette farklı para birimlerinin olması
B
Her ülkede farklı ticaret kanunlarının, ticaret yöntemlerinin ve ekonomik sistemlerin olması
C
Ülkelerin mal standartlarında ciddi farklılıklar olması
D
Toplumların zevk ve tercihlerinin birbirine benzemesi
E
Her ülkede pazarlama faaliyetlerini, ekonomik ve ticari mevzuatı anlamayı zorlaştıran dil farklılıklarının olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gerçek hayatta, ülkeler arasında faktör fiyatlarındaki farklılıkların nedenlerinden biridir?

A
Ülkeler arasında tam serbest ticaretin olması
B
Ülkelerin ithalat tarifelerini sıfırlaması
C
işgücü hareketliliğinin olması
D
Sendikaların ücretlerin düşmesini teşvik etmesi
E
Ülkelerin farklı ücret ve faiz politikaları uygulaması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Rybczynski Teoremi’nin varsayımlarından biridir?

A
Dış ticaret hadleri ekonomik büyümeden etkilenir.
B
Üretimde tek bir üretim faktörü kullanılmaktadır.
C
Üretimde malların faktör yoğunlukları farklıdır.
D
Ekonomi eksik istihdam düzeyinde dengededir.
E
Ele alınan ülke büyük bir ülkedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dinamik karşılaştırmalı üstünlüğün olduğu ürünlerden biri değildir?

A
Ofis makineleri
B
Radyo
C
Otomobil
D
Madenler
E
Televizyon
Soru 6

Tekelci rekabete dayanan dış ticaret teorileri aşağıdakilerden hangisini dış ticaretin nedeni olarak görmektedir?

A
Ölçeğe göre azalan getiri
B
Karşılaştırmalı üstünlükler
C
Endüstri-içi ticaret
D
Tam rekabet koşulları
E
Ölçeğe göre artan getiri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gümrük birliğinin ölçek ekonomileri yaratan etkilerinden biri değildir?

A
Artan bürokratik işlemler
B
iş bölümü ve uzmanlaşma
C
Makine ve donanım bolluğu
D
Kazanılan yeni pazarlar
E
Elde edilen yeni satış artırma teknikleri
Soru 8

Üye ülkelerin kendi aralarında malların serbest dolaşımını sağlarken, mal ticaretinde üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uyguladığı ekonomik birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik ve Parasal Birlik
B
Serbest Ticaret Bölgesi
C
Ortak Pazar
D
Gümrük Birliği
E
Tercihli Ticaret Anlaşmaları
Soru 9


Şekle göre, aşağıdakilerden hangisi çelik üzerine konan gümrük tarifesi sonucu toplam ranttaki düşüşü göstermekte ve tarifeden kaynaklanan net zararı temsil etmektedir?

A
C alanı
B
A+B alanı
C
D+F alanı
D
E alanı
E
B+E alanı
Soru 10

Bir traktörün %75’nin yerli parçalardan imal edilmiş olması veya değerinin %75’nin yerli üretim olması şeklinde uygulanan ve yasa kapsamındaki kurumların ithal mal kullanmasını engelleyen Yeni Korumacılık kapsamındaki tarife dışı engel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anti-damping vergileri uygulaması
B
Yurt içi katkı zorunluluğu uygulaması
C
Çoklu kur sistemi uygulaması
D
Üretim sübvansiyonları uygulaması
E
Gönüllü ihracat kısıtlamaları uygulaması
Soru 11

Tarife dışı kısıtlamalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gümrük tarifelerine göre daha karmaşıktırlar.
B
Ülkelere göre farklılık gösterebilirler.
C
Dünya ticaretinde saydamlığın kaybolmasına yol açmışlardır.
D
Dış ticarete müdahale için kullanılan bütün engellemeleri kapsarlar.
E
Tarife dışı kısıtlamalara ilişkin kararlar yurt içinde ve uluslararası düzeyde çok zor alınabilmektedir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi esneklik kazandırılmış sabit kur sisteminde hükümetlerin dış denge açıklarını gidermek için aldığı önlemlerden biridir?

A
Kur ayarlamaları yapmak
B
ithalatı artırmaya yönelik uygulamak politikalar
C
Ekonomik işlemlerde döviz artırmak kullanımını
D
Ulusal geliri artırmaya yönelik izlemek politikalar
E
Ülke içinde genişletici harcama izlemek politikaları
Soru 13

Açık bir yasal taahhüt altında yerli paranın belirlenmiş yabancı bir paraya karşı sabit kur üzerinden değişimini sağlayan ve parasal taban yaratmada uygulanan politika kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reeskont oranı
B
Para kurulu
C
Zorunlu karşılık oranları
D
Maliye politikası
E
Açık piyasa işlemleri
Soru 14

1$=2TL iken hükümetin aldığı bir kararla 1$=3TL olmuşsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Türk Lirası Dolara devalüe edilmiştir. göre %50 oranında
B
Türk Lirası Dolara revalüe edilmiştir. göre %50 oranında
C
Türk Lirasının Dolar karşısında değeri yükselmiştir.
D
Türk Lirası Dolara revalüe edilmiştir. göre %100 oranında
E
Türk Lirası Dolara devalüe edilmiştir. göre %100 oranında
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesi açıklarının başlıca nedenlerinden biridir?

A
ithal girdi fiyatlarının düşmesi
B
Ulusal paranın aşırı değer kaybetmesine yol açan döviz kuru politikaları izlenmesi
C
Ülke ekonomisinin yavaş büyüme sürecine girmesi
D
ihraç mallarının üretiminde verimliliğin yüksek olması
E
Dünya ekonomisinde dalgalanmalar yaşanması
Soru 16

Aşağıdaki ödemeler dengesi kayıt ilkelerinden hangisinde, ödemeler dengesinin alacak işlemlerinin toplamı borç işlemlerinin toplamına eşit olmak zorundadır?

A
Maliyet Esası ilkesi
B
Mülkiyet Değişimi ilkesi
C
Envanter Kayıt ilkesi
D
Çift Kayıt ilkesi
E
Piyasa Değeri ilkesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda dış ticaret açığı ortaya çıkar?

A
Otonom işlem gelirleri > Otonom işlem giderleri
B
Otonom işlem gelirleri < Otonom işlem giderleri
C
Mal ihracatı tutarı < Mal ithalatı tutarı
D
Otonom işlem gelirleri = Otonom işlem giderleri
E
Mal ihracatı tutarı > Mal ithalatı tutarı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yabancı yatırımların potansiyel yararlarından biridir?

A
Yeni monopol gücünün ortaya çıkması
B
Ölçek ekonomilerinin ortaya çıkması
C
işsizliğin artması
D
Ev sahibi ülkenin dış ticaret hadlerinin kötüleşmesi
E
Ulusal tasarrufların azalması
Soru 19

Özellikle cari açıkların finansmanında kullanılan ve ekonomi politikalarının uygulanmasında gerek duyulduğunda başvurulan dış borç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlı ve serbest krediler
B
Çok taraflı krediler
C
Kısa ve orta vadeli krediler
D
Uzun vadeli krediler
E
Proje ve program kredileri
Soru 20

Borçlu ülkenin ödeme gücüne sahip olduğu hâlde kısa vadede borç servisi ödemelerini gerçekleştirecek finansal varlığı bulunmaması durumuna ne ad verilir?

A
Ödeme sorunu
B
Likidite sorunu
C
Ödemeler dengesi fazlası sorunu
D
Konvertibilite sorunu
E
Cari açık sorunu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x