Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Güç kavramını “araç” olarak değerlendiren bakış açısına göre devletlerin temel önceliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silahlanma
B
Gücün maksimizasyonu
C
işbirliğinin sağlanması
D
Barışın korunması
E
Güvenlik
Soru 2

Mansfield ve Snyder’in Demokratikleşme ve Savaş Tehlikesi adlı eserlerinde öne sürdükleri liberal tez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişmiş otokrasilerin savaş olması eğiliminde
B
Demokratikleşme sürecindeki savaşa başvurması devletlerin
C
Serbest ticaretin uluslararası tehdit oluşturması istikrar için
D
Demokrasiye geçiş sürecinde saldırgan politika izleyebilmesi devletlerin
E
Gelişmiş demokrasiler arasında savaşın artması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hegemonya kavramı üzerinde çalışan yazarlardan biri değildir?

A
Cox
B
Wallerstein
C
Gilpin
D
Keohane
E
Marks
Soru 4

Herhangi bir coğrafyanın diğerlerine göre üstünlüğü olmadığını savunan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkezciler
B
Olasılıkçılar
C
Bölgeciler
D
Marjinalistler
E
Çoğulcular
Soru 5

Değişken toplamlı oyunların, sıfır toplamlı oyunlardan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oyunların karşılıklı kuşkuya dayanması
B
işbirliğinin risk taşıması
C
Oyunların işbirliğine açık olması
D
Oyunların rekabete açık olması
E
Bir tarafın kazancının diğerlerinin kaybı olması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisine yönelik eleştirilerden biri değildir?

A
Oyuncu sayısının ikiden fazla olabilmesi
B
Oyuncuların rasyonel kabul edilmesi
C
Temel modellerin rekabete ve çatışmaya dayalı olması
D
Uluslararası ilişkilerin matematiksel olarak ifade edilmesi
E
Uluslararası ilişkilerin indirgemeci bir yöntemle analiz edilmesi
Soru 7

Soğuk savaş dönemindeki silahlanma yarışı, oyun teorisi modeli olarak aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A
Değişken toplamlı oyun
B
Sıfır toplamlı oyun
C
Mahkumun ikilemi
D
Tavuk oyunu
E
Geyik avı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisinin temel unsurlarından biri değildir?

A
Kurallar
B
Oyuncular
C
Taraflar
D
Ortak çıkarlar
E
Sonuçlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sistem kavramının temel özellikleri arasında yer almaz?

A
Her sistem istikrarlı bir dengeye sahiptir.
B
Sistem alt sistemlere sahip olabilir.
C
Sistem gevşek veya sıkı örgütlenme yapısına sahip olabilir.
D
Her sistem bir iletişim ağıdır.
E
Sistemin öğeleri arasında sürekliliğe dayanan bir ilişki bulunur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi güç dengesinin temel davranış kurallarından biri değildir?

A
Sistem içinde hegemon olmaya çalışan devletleri durdurmak
B
Sistemdeki tüm aktörleri ortak kabul etmek
C
Kapasiteyi artırma güdüsü ile hareket etmek
D
Savaş yerine diplomasiyi tercih etmek
E
Uluslarüstü bütünleşme hareketlerine destek vermek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Holsti’nin uluslararası sistem modellerinden biri değildir?

A
Hiyerarşik sistem
B
Asimetrik sistem
C
Çok kutuplu sistem
D
iki kutuplu sistem
E
Güç dengesi sistemi
Soru 12

Güç dengesi sisteminde, dengeleyici devletin rolünü açıklayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistemin kurallarını belirlemek
B
ittifaklara liderlik etmek
C
Var olan güç dengesini (statükoyu) sürdürmek
D
Zayıf devletlerin yanında yer almak
E
Sistemin değişimini sağlamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi karar vericilerin aynı olay ve durum karşısında farklı davranmalarına etki eden faktörlerden biridir?

A
Kişisel özellikler
B
Rasyonellik
C
Yararlılık
D
Hiyerarşi
E
Karşılıklı bağımlılık
Soru 14

Karar verme teorisinin, realizm ve sistem teorilerinden temel farkı aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?

A
Ulusal çıkar, sistemin yapısına göre şekillenir.
B
Dış politikayı belirleyen devlet, alt birimlerden oluşan çoğulcu yapıdadır.
C
Devletler, diğer devletlerin politikalarına göre hareket ederler.
D
Uluslararası ilişkilerin başlıca aktörleri ulus devletlerdir.
E
Dış politika üzerinde temel belirleyici faktör sistemin anarşik yapısıdır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi karar vermede rasyonelliğin bağlı olduğu düşünülen konulardan biri değildir?

A
Bilgi düzeyi
B
Sistem kuralları
C
Rastgele olma durumu
D
Örgütsel yapı
E
Bürokrasi
Soru 16

Karar Verme Teorisinin analiz düzeyinde ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası sistemin anarşik yapısının incelenmesi
B
Devletlerin davranışlarının incelenmesi
C
Bireylerin karar verme süreçlerine etkilerinin incelenmesi
D
Devlet davranışlarının incelenmesi
E
Güç ilişkilerinin incelenmesi
Soru 17

Bir teorinin bilimsel olması için yanlışlanabilir olması gerektiğini savunan neopozitivist yazar kimdir?

A
Auguste Comte
B
Kari Popper
C
Paul Feyerabend
D
Imre Lakatos
E
Thomas Kuhn
Soru 18

İnsan aklıyla evrensel yasaların bulunabileceğine karşı çıkan, deney ve gözlemlerin işlevine dikkat çeken bilgi kuramı (epistemoloji) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pragmatizm
B
Pozitivizm
C
Rasyonalizm
D
Empirizm
E
Postmodernizm
Soru 19

Hugo Grotius’un uluslararası hukuk çalışmalarında kendisini gösteren ve evrensel doğrular niteliğindeki tartışılmaz önermelere dayanan bilgi teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Empirizm
B
Pragmatizm
C
Post-Pozitivizm
D
Rasyonalizm
E
Pozitivizm
Soru 20

Thomas Kuhn, bir bilim alanındaki paradigmanın sorulara yanıt verememesi ve yerini yeni bir paradigmanın alması durumunu aşağıdakilerden hangisiyle tanımlar?

A
Bilimsel devrim
B
Yöntemsel anarşi
C
Çoğulculuk
D
Araştırma programı
E
Yanlışlama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...